108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

1. ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.ຕຳແໜ່ງພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລຫຼືຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ2. ຮັບສະໝັກວຽກສຳຫຼັບຄົນທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.ຕຳແໜ່ງພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິຜູ້ທີ່ເຄີຍມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສິນເຊຶ່ອ, ບັນຊີ ເປັນຕົ້ນຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ3. ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ.ຕຳແໜ່ງພະນັກງານການຕະຫຼາດ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍະໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນຄົນທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ1.ສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2. ສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນ300 ໂດລາ (ລວມຄ່ານ້ຳມັນ)ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Tel: 020 5541 1455, 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com) and (ampheng.s@lalco.la)  

Lao Pharmacist (lao national only) / ແພດການຢາ

LAO FRIENDS HOSPITAL FOR CHILDREN

see more

Position Available:  Lao Pharmacist (lao national only) / ແພດການຢາInstitution:   Lao Friends Hospital for ChildrenLocation:   Luang Prabang, Lao PDR Period:   Ongoing  Lao Friends Hospital for Children (LFHC) is a 26-bed acute pediatric hospital situated in Luang Prabang Lao PDR. It is operated by a New York based non-profit organization Friends Without A Border that is dedicated to providing high-quality and compassionate healthcare to the children in remote areas of Southeast Asia. In 2015 the hospital was opened on the same campus as the Luang Prabang Provincial and it has been developing its services since then.  LFHC is a teaching hospital offering emergency, inpatient, outpatient and surgical services to babies and children throughout Northern Lao. Limited on-site radiology, pathology and pharmacy together with a homecare program complement these clinical activities.  A major goal of this hospital is to promote the clinical learning and professional development of the local staff such that key positions within the hospital are progressively filled by a well-trained and dedicated local workforce.   Position Summary  This is a hospital-based pharmacy position with the responsibility to dispense medications to the inpatients and outpatients of LFHC in a safe and effective manner.   Along with 2 other hospital pharmacists, the pharmacist will have a large educational role with the LFHC doctors and nurses as well as with the children and families that are attending the hospital.  This position will be required to provide services outside of normal working hours and at weekends.  Qualifications  Essential:  1) A university degree in Pharmacy   2) Competent in Basic English   3) Computer literacy  Highly desirable 1) One year experience in Pharmacy  Salary and Benefits Salary competitive and commensurate with experience and qualifications  Application Please email a cover letter, resume and three references from past employers to hr@fwablaos.org  Only short-listed candidates will be contacted for interviewing. 

Project Team Leader

Mekong Institute

see more

Vacancy – Project Team LeaderRegional and Local Economic Development–East West Economic Corridor (RLED-EWEC) ProjectLao Project Office, Khammouane province, Lao PDRMekong Institute and the RLED-EWEC ProjectMekong Institute (MI) is an intergovernmental organization serving the Greater Mekong Subregion (GMS) countries, namely Cambodia, P.R. China (Yunnan Province and Guangxi Zhuang Autonomous Region), Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam.MI aims to foster regional cooperation and connectivity by working with local government authorities, development partners, and local organizations to deliver standardized and customized learning programs, workshops, seminars, policy dialogues and consultations as well as research and development projects. MI works across three thematic areas, namely Agricultural Development and Commercialization, Trade and Investment Facilitation, and Innovation and Technological Connectivity.Since 2013, with support from the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), MI has been implementing the Regional and Local Economic Development on the East West Economic Corridor (RLED-EWEC) project in Lao PDR, Myanmar, and Vietnam. The RLED-EWEC Project is geared at delivering programs to improve the livelihood of smallholder farmers and the economic status of SMEs in the six twin provinces along the East West Economic Corridor of the GMS. RLED-EWEC project organizes interventions that target local partners, who later become intermediaries, sharing newly-acquired skills on the ground. Through this, the project seeks to enhance dissemination capacity and create a multiplied impact for increased competitiveness of smallholder farmers and SMEs. The project has two components, including market development of rice, maize, and coffee value chains in project sites of Khammouane in Lao PDR, Kayin in Myanmar, and Quang Tri in Vietnam, respectively, and cross-border trade facilitation of agricultural commodities along the EWEC. In its first phase (2013-2017), the project has made significant achievements in generating higher incomes for farmers and profits for SMEs, increasing jobs and livelihood, and initiating dialogue platforms and mechanisms to facilitate cross-border trade.The project entered its second phase in August 2017. The current phase is expected to consolidate good practices from the first phase as well as scaling-up and ensuring project sustainability.Project Team LeaderMI is seeking a candidate for the post of Project Team Leader for the RLED-EWEC Project. The position is based at the project field office in Khammouane province, Lao PDR.Main Responsibilities and TasksReporting to RLED-EWEC Project Director;Managing the project office in Lao PDR; Designing project interventions, work-plan and budgeting;Managing project implementation;Ensuring effective monitoring and evaluation activities in accordance to the project’s M&E system;Reporting project implementation and management to the Project Director and local partners/ authorities;Developing and maintaining local partnerships (both public and private sectors);Managing and supervising project staff in the field office;Ensuring good quality of project documentation and knowledge management;Providing support in resource mobilization to Project Director and MI;Representing MI and ensuring sound relations between MI and local authorities and partnersKey DeliverablesProject outcome and output targets are completely achieved according to the project log-frame and work plan;  Project budget is managed in an effective, efficient and transparent manner;Project M&E system is well-managed and appropriately and regularly updated;Project documentations are well-developed and circulated ensuring effective knowledge management system;Project subordinates are fully supervised for  effective performance of tasks;Partnerships with local authorities and stakeholders are maintained and flourished;Field office operations and activity implementations are well-managed with respect to relevant laws of the countryRequired Qualifications, Skills, and ExperienceLao nationalAt least a Master’s degree in either field of economics, development economics, agricultural economics or rural developmentProven experience in project implementation and project managementProven work experience in value chain development, market development in agricultureProven work experience in trade, trade facilitationGood knowledge of project monitoring and evaluationProven experience in working with and through both public and private partnersExperience in working on cross-border trade facilitation and/or with minority groups in Khammouane province is an advantageGood leadership, supervision, and teamwork skillsStrong speaking and writing skills in Lao and English languagesIf you have the skills and experience to excel in this position, and are passionate about equitable and inclusive economic growth in the GMS, please send your CV and cover letter to hr@mekonginstitute.org and cc to patcharin@mekonginstitute.org, with subject ‘EWEC Team Leader, Lao PDR’.Deadline of Application: April 16, 2018, no later than 17:00 (Thailand time)Please note that only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Finance Manager

Havas Riverorchid Laos, Vientiane

Location: Vientiane Capital

Account & Finance

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Xaysomboun

ຫົວໜ້າຂະແໜງການ

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Attapeu, Xékong

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂາຍປະກັນໄພຊີວິດຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Other

HR Resourcing Analyst

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

ພະນັກງານແປພາສາຈີນ

China International Water & Electric Corp. Lao Branch (CWE)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຂາຍຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ພະນັກງານຂາຍພາກສະໝາມ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

iCare Benefit Lao CO., Ltd

Location: Vientiane Capital

Human Resource and General Affair General Manager

Toyota Laos Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

HOT

Assistant to Project Manager

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Luang Prabang, Vientiane Capital, Champasak

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

Location: Vientiane Capital

Many Positions

Don Chan Palace Hotel & Convention

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TK Capital

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Saksiri Riverside Boutique Hotel

Location: Vientiane

Many Positions

APA Insurance ປະກັນໄພ ເອພີເອ

Location: Vientiane Capital

CNS/Met Engineer

CIT Lao Ltd - ATM

Location: Vientiane Capital

Request for Quotation

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - TDF II

Location: Vientiane Capital

Many Positions

Deloitte (Lao) Sole Company Limited

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

DM Group Sole Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Procurement Officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Leaf Operations Manager

Lao Tobacco Limited

Location: Vientiane Capital

Cabinet Control - Job Description

Unilever Services Laos(Sole) Co.,ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການດ້ານການເງີນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Luang Prabang, Vientiane Capital, Champasak

Senior Manager – Finance and Administration

Swiss Contact

Location: Vientiane Capital

Inter National Consultant to Support Implementation of Doing Business indicator-based regulatory reform in Lao PDR

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT)

Location: Vientiane Capital

Executive – Customer Service & Policy Administrator

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Health, Safety and Environment (HSE) Trainer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Teller

KB KOLAO LEASING Co., Ltd

Location: Savannakhet, Champasak

National Evaluation Lead Consultant

World Vision Lao

Location: Vientiane Capital

O&M section Manager

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Xaysomboun

ພະ​ນັກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ຂາຍ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ໂຊ​ລົດ (ເພດ​ຍິງ) 05 ຕຳ​ແໜ່ງ

TVS Motorbikes

Location: Vientiane Capital, Champasak

SALES REPRESENTATIVE

Digital Monkey Sole Co. Ltd.

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TK SUPPORT

Location: Vientiane Capital

ຫົວໜ້າຂະແໜງການ

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Attapeu, Xékong

ພະນັກງານບັນຊີ

Siam Commercial Bank

Location: Vientiane Capital

ວິຊາການ ບັນຊີ 2 ຕຳແໜ່ງ

TK Group

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການກໍ່​ສ້າງ

SP Real Estate Sole., LTD

Location: Vientiane Capital

Executive – Customer Service & Policy Administrator

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Finance and Administration Executive

TAN CHONG MOTOR (LAO) SOLE CO., LTD.

Location: Vientiane Capital

Senior Sponsorship Co-worker

SOS Children’s Villages Laos

Location: Vientiane Capital

Accountant and Admin & Inventory Control

Phonesavanh Funiture

Location: Vientiane Capital

ວິຊາການ ບໍລິຫານຫ້ອງການ

TK Power and Mining Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຫ້ອງການຝ່າຍບຸກຄົນ

Trio (Lao) Export Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Senior Accountant

AIF Group

Location: Vientiane Capital

Teller

KB KOLAO LEASING Co., Ltd

Location: Savannakhet, Champasak

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Alliance International Medical Centre (AIMC)

Location: Vientiane Capital

Projects Coordinator (Alumni)

Laos Australia Institute

Location: Vientiane Capital

Deputy Administrator Manager

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ACCOUNTANT

H.I.S. Lao Co.Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານການເງິນ

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Xékong

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TK Capital

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຄວມຄຸມງານ​ການ​ກໍ່ສ້າງ

SP Real Estate Sole., LTD

Location: Vientiane Capital

OFFICER, COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Many Positions

TK Group

Location: Vientiane Capital

Sales Representative

Ishida Taiseisha (Thailand) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Finance Manager

Havas Riverorchid Laos, Vientiane

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບັນຊີ

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Attapeu, Xékong

ພະ​ນັກ​ງານ​ຝ່າຍ​ຂາຍ 20 ຕຳ​ແໜ່ງ

TVS Motorbikes

Location: Vientiane Capital, Champasak

ພະນັກງານຫົວໜ້າບັນຊີສາງອາໄຫຼ່

Trio (Lao) Export Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Sales Manager 03 Positions

TVS Motorbikes

Location: Vientiane Capital, Champasak

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.