108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


Mechanic & Maintenance Manager (ຜູ້ຈັດການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ)

PRIMED Laos Medical Products Manufacturing Co., Ltd.

see more

ຊື່ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຈັດການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາPosition Title: Mechanic & Maintenance manager职位名称:机修主管ພະແນກ: ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາDepartment: Maintenance部门:维修部ຄາດຄະເນມື້ເລີ່ມວຽກ: ພະຈິກ 2020Expected on board date: Nov, 2020期望到岗日期:2020年11月ບ່ອນປະຈໍາການ: ເຂດອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າວຽງຈັນ, ຫຼັກ 22 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນLocation: Vita park, KM 22 Vientiane Capital工作地点:万象22公里台湾工业园ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງກອນໂດຍສັງເຂບ Organization Summary集团简介ບໍລິສັດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນ PRIMED Medical Products Inc. (“PRIMED”) ເປັນຜູ້ອອກແບບ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະ ນັກການຕະຫຼາດຊັ້ນນໍາ ຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການແພດທີ່ໃຊ້-ຄັ້ງດຽວ ສຳລັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ. PRIMED ພາກພູມໃຈໃນການເປັນບໍລິສັດໜື່ງທີ່ຈົດທະບຽນຕາມມາດຕະຖານ ISO 13485:2016 ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ໃນຖານະທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນໜື່ງໃນບັນດາ 100 ບໍລິສັດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດການາດາ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາສາມປີຊ້ອນ (2017, 2018, 2019). ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ປະເທດການາດາ, ພວກເຮົາມີໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີກໍາມະສິດຢ່າງສົມບູນຢູ່ໃນປະເທດຈີນສາມແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີກໍາມະສິດຢ່າງສົມບູນຢູ່ປະເທດການາດາໜື່ງແຫ່ງ, ແລະ ກໍາລັງສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຜະລິດໃໝ່ອີກແຫ່ງໜື່ງໃນປະເທດລາວ. PRIMED ແຫ່ງປະເທດລາວຈະເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງອົງກອນໃນຖານະເປັນສູນຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກາຍເປັນຖານການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງບໍລິສັດກຸ່ມໃນເຄືອ.Our company’s parent company PRIMED Medical Products Inc. (“PRIMED”) is a leading designer, manufacturer and marketer of single-use medical products to customers worldwide. PRIMED is proud to be an ISO 13485:2016 registered company and recognized as one of Canada’s 100 Best Managed Companies three years in a row (2017, 2018, 2019).  Our corporate head office is in Canada, we have three wholly-owned manufacturing facilities in China, one wholly-owned manufacturingfacility in Canada, and is setting up another manufacturing facility in Laos. PRIMED Laos will join the organization as the domestic production hub and become an important production base for the group's personal protective equipment production.本公司的母公司PRIMED Medical Products Inc.(“ PRIMED”)是一家面向全球客户的一次性医疗产品的领先设计商、制造商和营销商。 PRIMED自豪地成为ISO 13485:2016注册公司,并连续三年(2017年,2018年,2019年)被评为加拿大100家最佳管理公司之一。本公司的总部设在加拿大,目前在中国有三家自己的全资制造工厂,在加拿大有一家自己的全资制造工厂。我们将在老挝万象将再设立一家新的制造工厂,作为本集团个人防护用品的重要生产基地之一。ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ Company Overview公司概览ທີມງານດ້ານການຜະລິດຂອງບໍລິສັດຜະລິດຕະພັນການແພດ PRIMED ແຫ່ງປະເທດລາວ ຈໍາກັດ (“PRIMED Laos”) ອຸດທິດຕົນໃນການຜະລິດຊຸດຄຸມປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທາງການແພດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຈະປະຕິບັດຕາມພາລະກິດຂອງພວກເຮົານັ້ັນຄື: ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຄົນຈາກສານອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່. ເຊີ່ງລວມໄປຮອດຄວາມຮັບຜິດຊອບຮອບດ້ານຂອງຜະລິດຕະພັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັດຖຸດິບ ໄປຈົນຮອດຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດສໍາເລັດແລ້ວ ໃນຄະນະທີ່ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຜະລິດ, ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດ PRIMED.PRIMED Laos Medical Products Manufacturing Co., Ltd.’s (“PRIMED Laos”) Production team is dedicated to the manufacturing of the highest quality medical personal protective gowns that will deliver on our mission: to protect people from harmful substances and infectious disease. This includes responsibility over all aspects of the product from raw material to finished goods while adhering to safety protocols, manufacturing best practices, and PRIMED’s Quality Management System.PRIMED老挝医疗产品制造有限公司(“ PRIMED老挝”)生产团队致力于制造高质量的医用防护服,并实现集团的使命:保护人类免受有害物质和传染病的侵害。从原材料到制成品,我们将严格执行PRIMED的质量管理体系,开展安全生产、从产品各个方面体现最佳制造实践。ໜ້າທີ່ຂອງຕໍາແໜ່ງ Position Function职位描述ຜູ້ຈັດການຝ່າຍກົນຈັກ ແລະ ສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ ຕ້ອງສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບການເຮັດວຽກທີ່ວ່ອງໃວ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນໍາພາ ທີມງານຂອງກົນຈັກແລະການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາທັງໝົດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນຂອງໂຮງງານ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງໂດຍຜ່ານການບໍາລຸງຮັກສາແລະສ້ອມແປງທີ່ເໝາະສົມດີ.The Mechanic & Maintenance manager needs to be able to adapt to the fast pace of work, organize and lead the entire Mechanic & Maintenance team to manage the facilities and equipment of the factory, and ensure these equipment operate in high efficiency through proper maintenance and repair.机修主管需要能够适应快速的工作节奏,组织领导整个机修团队负责管理工厂各项设施设备,通过合理的维护,维修确保其正常高效运转。ສາຍພົວພັນໃນການເຮັດວຽກ Working Relationships汇报关系ຕໍາແໜ່ງນີ້ຈະລາຍງານຫາຜູ້ຈັດການໂຮງງານຂອງປະເທດລາວໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂດຍບັນດາຊ່າງກົນຈັກທີ່ມີປະສົບການຈາກສາຂາຂອງ PRIMED ໃນປະເທດຈີນ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ນຳເຂົ້າຈາກໂຮງງານໃນຈີນຂອງ PRIMED ຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນກໍາມະສິດຂອງ PRIMED ແລະ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພົວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍຈີນ (ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ແປພາສາທີ່ບໍລິສັດຈັດຫາໃຫ້, ຖ້າຕ້ອງການ).This position will report to the Lao Plant Manager with training provided by experienced Mechanics from PRIMED’s China facilities. Machines imported from PRIMED’s China plants will be configured using PRIMED’s proprietary knowhow and will require interacting with the Chinese counterparts (with assistance from translator provided by the company, if needed).本职位将向老挝工厂经理汇报,并接受来自经验丰富的PRIMED中国工厂机修的培训。从PRIMED中国工厂进口的机器将使用PRIMED的专有技术进行配置,并且需要与中国机修同行进行交流(公司将提供必要的翻译人员协助)。ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບສະມາຊິກທີມງານແລະພະນັກງານການຜະລິດຈະຮັບປະກັນໃຫ້ການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກໍານົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຕາມສະເປັກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຊ່າງກົນຈັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອົດທົນແລະທັດສະນະຄະຕິໃນການຝຶກສອນເພື່ອສຶກສາແລະອົບຮົມບັນດາຜູ້ປະຕິບັດງານ.Communication with fellow team members and production staff will ensure continuous and reliable production of the correct product at the correct specifications. Mechanics will demonstrate patience and a coaching attitude to educate and train Operators.机修主管需要与团队成员和生产人员的沟通,确保以正确的规格连续、可靠地生产相应的产品。机需要有耐心教导、并培训生产操作员。ຄວາມຮັບຜິດຊອບ Responsibilities工作职责ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງວິສາຫະກິດ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນການຜະລິດທີ່ປອດໄພຂອງວິສາຫະກິດ, ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດວ່າດ້ວຍການຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ.ຮັບຜິດຊອບເປັນເສນາທິການໃນການເຮັດວຽກໂດຍລວມຂອງພະແນກ, ນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຕົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕ່າງໆ, ສ້າງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກຂອງພະແນກ. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ພະນັກງານຂອງພະແນກໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກໃຫ້ທັນເວລາແລະຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້.ອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດ, ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ, ສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມກັບວິສາຫະກິດ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະຖານການເຮັດວຽກຂອງພະແນກສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາ, ແຜນການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳປີ, ແຜນການກວດກາແລະບຳລຸງຮັກສາ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດ້ານການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາແລະຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆດ້ານເຕັກນິກທັງໝົດໃນທົ່ວໂຮງງານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ມີການແກ້ໄຂແລະປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການພັດທະນາວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ມາດຕະຖານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບໂຮງງານ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆພາຍໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງຊີ້ນຳ ແລະ ກວດກາການບຳລຸງຮັກສາ, ຊອກຫາເບິ່ງຊ່ອງວ່າງໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາເບີ່ງການລະເລີຍໃຫ້ທັນເວລາ, ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ພົບເຫັນຫຼືອາດຈະເກີດຂື້ນ ໃຫ້ທັນທ່ວງທີ.ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ, ສ້າງຄວາມລື້ງເຄີຍກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸປະກອນການຜະລິດພາຍໃນໂຮງງານ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດທັງໝົດ, ວິເຄາະປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຈັດແຈງການສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ແລະ ຮັບປະກັນສະພາບຂອງສະຖານທີ່ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້, ຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນໃນການຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວເປ່ເພຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ດີໃນການປັບປຸງປົວແປງ ແລະ ຫັນປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ.ມີຊິນໃນດ້ານການບໍລິການເພື່ອຮັບໃຊ້ພະແນກທີ່ມີການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ, ປະສານງານ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ.ສ້າງ ແລະ ຮັກສາປື້ມບັນຊີແຍກປະເພດຂອງອຸປະກອນທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີສາງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ດໍາເນີນຮັກສາແຜນການຄວາມປອດໄພຂອງສິ່ງຂອງໃນສາງ.ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດອຸປະກອນ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາວຽກງານ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສອບຖາມຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ການປຽບທຽບລາຄາ, ການຄັດເລືອກຜູ້ສະໜອງ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຈັດຊື້ອຸປະກອນ, ແລະ ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາອຸປະກອນໃໝ່, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແລະກວດກາດ້ານເຕັກນິກ. ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຈັດການກັບຂະບວນການລະບຸແລະແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງແລະການຍອມຮັບຂອງອຸປະກອນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຕ່າງໆ, ການຕັດສິນໃຈຈັດຈ້າງຈາກພາຍນອກໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ລວມທັງການສ້າງແຜນ, ການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການຊຸກຍູ້ດ້ານເຕັກນິກ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສອບຖາມຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ການປຽບທຽບລາຄາ, ການວິເຄາະປະລິມານທາງດ້ານວິສະວະກຳ, ການຄັດເລືອກຜູ້ສະໜອງ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.ຄຸ້ມຄອງ ບັນດາໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ຈັດຈ້າງພາກສ່ວນພາຍນອກດໍາເນີນການໃຫ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ, ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ການຕິດຕາມໂຄງການ, ຄຸນນະພາບແລະການຄວບຄຸມທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພາກສ່ວນພາຍນອກ, ການຮ່ວມມືໃນການກໍ່ສ້າງ, ຄຸນນະພາບແລະປະລິມານ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດທັນເວລາແລະຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.ວາງແຜນ, ຈັດລະບຽບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຍົກເຄື່ອງໃໝ່, ການຫັນປ່ຽນທາງເຕັກນິກ, ການຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດ, ການສ້ອມແປງແລະການບຳລຸງຮັກສາໂດຍຈ້າງພາກສ່ວນພາຍນອກ, ລວມທັງການສ້າງແຜນການ, ການທົບທວນຄືນ, ງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການຄວບຄຸມ, ແລະ ການຍອມຮັບຂອງອົງກອນ.ໃນກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດອັນໃຫຍ່ໂຕຮ້າຍແຮງຢູ່ບໍລິເວນໂຮງງານ, ມີສິດໃນການແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງປະຕິບັດການສ້ອມແປງສຸກເສີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍ່ການຈັດການແກ້ໄຂພື້ນທີ່ໆເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນ. ປະສານສົມທົບໃນການຈັດແຈງແລະຈັດຕັ້ງວຽກງານສ້ອມແປງສຸກເສີນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກອຸບັດຕິເຫດ; ຫຼັງຈາກອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດການແກ້ໄຂແລ້ວ, ສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນສອບສວນໃຫ້ທັນເວລາ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວິເຄາະອຸບັດຕິເຫດ, ແລະການສຶກສາກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຄວນເພີ່ມການປ້ອງກັນໂດຍຕິດຕາມເບີ່ງຄືນຢ່າງໃສ່ໃຈ.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບັນດາຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂັ້ນເທິງ.1) Strengthen enterprise safety management, education and training of enterprise safety production, and prevent safety liability accidents.2) Responsible for presiding over the overall work of the department, leading and managing subordinates to participate in the management of various departments, formulating and implementing department work plans. Organize and urge department personnel to complete the tasks within the scope of responsibility of the department on time and as required.3) According to the actual situation of the enterprise, formulate the management system of plant, facility and equipment applicable to the enterprise, various management systems and working standards of the maintenance department, the annual maintenance plan, inspection and maintenance plan, maintenance quality standards and technical requirements of the entire plant. At the same time, it is constantly revised and improved according to the actual requirements of the enterprise's development.4) Implement the maintenance system and implementation standards for plant, facilities, and equipment, and supervise and inspect the maintenance and maintenance, find management loopholes, timely check for omissions, and take timely response measures to problems that have been discovered or may arise.5) Understand and master the operation status of enterprise equipment, be familiar with the changes of on-site production equipment and equipment and the whole production process, analyze the economic performance of various equipment operations, organize and arrange various repairs and maintenance of facilities and equipment, and ensure the status of facilities and equipment Meet the needs of use, ensure production stability, reduce equipment failure rate and maintenance costs, and do a good job of updating and transforming equipment that is not applicable.6) Have a good sense of service to serve the equipment use department, coordinate and maintain the relationship between the departments related to the equipment, and ensure the effective achievement of equipment management goals.7) Establish and maintain the company’s equipment general ledger, manage equipment parts inventory, and maintain a safety stock plan.8) Participate in new equipment survey, research, and development work, participate in equipment procurement inquiry and price comparison, supplier selection, participate in equipment procurement decision-making, and provide technical support in the process.9) Participate in the research and development of new equipment, and provide technical support and check. Take full charge and manage the debugging and acceptance process of new equipment to ensure that it is put into normal use as soon as possible.10) Participate in factory construction projects, outsourcing construction project decision-making, including plan formulation, feasibility analysis, technical support, participate in construction project inquiry, price comparison, engineering quantity analysis, supplier selection, and provide technical support in the process.11) Manage projects under construction and outsourced construction projects as our representative, fully responsible for project tracking, quality and technical control, communication with outsourcing parties, cooperation with construction, quality and quantity, and timely and effective completion of various construction projects.12) Plan, organize, and implement various tasks such as overhaul, technical transformation, capacity expansion, outsourcing repair and maintenance, including plan formulation, review, cost budget and control, and organization acceptance.13) In the event of a major accident in the plant area, the right to directly notify relevant personnel to carry out emergency repairs on site, and be fully responsible for the handling of the accident site. Coordinate arrangements and organize emergency repair work to ensure personnel safety and reduce accident losses; after the accident is handled, the cause of the accident should be investigated in time, involved in accident analysis, and accident experience education and follow-up prevention should be strengthened.14) Complete other tasks assigned by superiors1)      加强企业安全管理,企业安全生产的教育与培训,杜绝安全责任事故发生。2)      负责主持本部门的全面工作,领导和管理下属参与各项部门管理工作,制定部门工作计划并落实。组织、督促部门人员按时按要求完成本部门职责范围的工作任务。3)      结合企业实际,制定适用于企业的厂房、设施、设备管理制度,维修部门的各项管理制度和工作标准,全厂设备年度检修计划、检查维护计划、检修质量标准及技术要求。同时根据企业发展的实际要求不断对其进行修改和完善。4)      实施厂房、设施、设备的维修保养制度和执行标准,并监督检查维修维护情况,发现管理漏洞,及时查漏补缺,对已发现或可能出现的问题及时采取应对措施。5)      了解、掌握企业设备运转状况,熟悉现场生产装置和设备及生产全过程的变化情况,分析各种设备运行的经济性能,组织安排设施、设备各项修理和维护保养工作,保证设施设备状况符合使用需求,保证生产稳定性,降低设备故障率与维修成本,对于不适用的设备,做好更新改造工作。6)      具有良好的服务意识服务于设备使用部门,协调维护与设备有关联的各部门间的关系,保证设备管理目标的有效达成。7)      建立和维护公司设备总台帐,管理设备配件库存,维护安全库存计划。8)      参与新设备调查、研究、开发工作,参与设备采购询价和比价、供应商选择,参与设备采购决策,并在过程中提供技术支持。9)      参与新设备研发,这技术上提供支持与把关。全面负责和管理新设备调试、验收过程,保证其及早投入正常使用。10)  参与工厂建设项目,外包施工项目决策,包括方案制定,可行性分析,技术支持,参与建设项目询价、比价、工程量分析、供应商选择工作,并在过程中提供技术支持。11)  对在建项目,外包施工项目作为我方代表的身份进行管理,全面负责项目跟踪,质量技术把关,与外包方沟通、配合施工,保质保量,及时有效地完成各项建设项目。12)  计划、组织、实施大修、技改、扩容、外包维修维护等各项工作,包括方案的制定、审核、费用预算与控制、组织验收等。13)  厂区发生重大事故时,有权直接通知有关人员到现场进行抢修,全面负责事故现场的处理。协调安排、组织事故抢修工作,保障人员安全,减少事故损失;事故处理完成后,及时调查事故原因,参与事故分析,加强事故经验教育和后续防范。14)  完成上级交办的其他工作任务。Interested please submit your CV and Cover Letter to Human Resources Department by email: helen.Wu@primedchina.com

Creative And Practiced Draftsperson

Lao Universal Trading and Services

see more

Description:Lao Universal Trading and Services is looking for a Creative And Practiced Draftsperson to work on all product stages from research and development to design and manufacture, through to installation and final commissioning. The goal is to design and fabricate mechanical components to industry standards and excellence.Responsibilities:Read and determine the requirements of the project documents and communicate freely with project managers and engineers regarding these requirements.Develop detailed models and submittal drawings from specific design documents for mechanical equipment, structural components and miscellaneous metals using CAD software (AutoCAD)Recognize, modify and revise existing designs to optimize equipment output, minimize operating deficiencies and reduce production errors with designs as well as customers’ existing equipment.Site inspections will be required to assist with design applications in several different areas and product scopes.Review, research and analyse specifications, sketches, drawings, ideas, and related data to assess factors affecting component designs and the procedures and instructions to be followed.Complete shop drawing packages for fabrication for internal and external sourcesLayout, draw, and reproduce illustrations for reference manuals and technical publications to describe operation and maintenance of mechanical systems.Utilize Microsoft office software to organize project informationCompleting accurate timesheetsOther Duties as AssignedRequirements:Possess a relevant technical degree OR relevant drafting and design experienceProficiency in AutoCAD, SolidWorks and/or 3D softwareMinimum of 3 years’ experience in mechanical/structural draftingStrong fundamental understanding of mechanical systems, hydraulics and their related control systems.Fabrication and Mechanical experience are an assetExcellent organization skills and the ability to work independently or within a team environment prioritizing in order to meet specified milestone dates.Ability to work independently and collaborativelyAbility to prioritize ensuring all timeframes and deadlines are metProficient computer skills in Microsoft Excel, Word and OutlookExcellent interpersonal skills in dealing with clients, employees and others.Basic level of English will be beneficialThe role will be a Contract Position.The role will require the person to work on site for a 12-hour shift on a 21/7 roster.All accommodation and meals will be provided, and travel will be negotiated from point of hire.Competitive wages are on offer to the right candidate and will be negotiated based on the level of experience.Please forward your resume to Laouniversaltrading@gmail.comWe thank all applicants for their interest; however, only those selected for an interview will be contacted.

Administration Officer - IT Support

Phu Bia Mining

see more

Position: Administration Officer - IT SupportBe part of a high-performing mining company, multi-cultural team environmentExcellent opportunity for develop admin skills and gain more knowledge in IT.Generous salary and benefits Vientiane Office package – 05 days on, 02 days offTHIS POSITION IS AVAILABLE TO LAO NATIONALS ONLY.PanAust Limited is an Australian-headquartered copper and gold producer in Laos, with pre-development and exploration assets in Laos, Myanmar and Papua New Guinea (PNG). The Company is focused on a sustainable business model associated with the production and sale of copper and gold, delivery of production goals and growth.In Laos, PanAust owns a 90 per cent interest in the Lao-registered company, Phu Bia Mining. The Government of Laos owns the remaining 10 per cent. Phu Bia Mining owns and operates PanAust Phu Kham Copper-Gold Operation and Ban Houayxai Gold-Silver Operation.This is a unique time to join Phu Bia Mining. The Company’s Phu Kham Copper-Gold and Ban Houayxai Gold-Silver Operations are world-class in terms of safety, production and performance. The Company is committed to continuing to deliver outstanding operational results while developing a mine closure plan that will provide sustainable outcomes for the Government and people of Laos.By joining the Phu Bia Mining team, you will have the opportunity to work in a multi-cultural environment, where you will be supported by experienced expatriates and Lao supervisors who will provide you with training and development and the opportunity to develop and improve your English language skills. You will be rewarded with a generous salary and benefits package, including family medical insurance and performance bonuses.We offer many different career opportunities at our mine and exploration sites and in our Vientiane office; and as an employer who values diversity, we encourage women to apply for all available positions.  Our modern mine camps provide great Lao, Asian and Western food, sport and recreational facilities and housekeeping services. Site-based employees work a roster of 20 days on, 8 days off or 14 days on, 7 days off for shift work, while Vientiane – based employees work 5 days per week with 2 days off.Reporting to the Service Delivery Superintendent, you will be responsible in provide administration support to IT team and business end-users, working in telephone, SIM-cards and customers service and manage inventory and distribute IT equipment to IT team, ensures procedures are in place and complied with, and identifies areas for continuous improvement.Your responsibilities will include:Provides quality and professional administrative support and assistance in admin tasks to IT team and PBM users of all sites, including planning and organize events.Order, manage and control stocks and distribution of equipment, consumables and other supplies (i.e. mobile phones, computers, tablet, IT related peripheral devices, etc…) including mobile phone SIM cards.Manage communication to business users regarding mobile phone, telecommunication service, new system or service update.Liaise and coordinate the support on telecommunication issue with technical IT teams, ISPs or third-party vendorsEnsures and manage Information system assets records i.e. ServiceNow Asset Management and IT information board are always up to datePerform daily check with all sites and provide basic Service Desk support service as requiredCheck computer equipment for electrical safety to make sure we are working in safe environmentIdentify potential opportunities for improvement of work practices and efficiencyWorks in an open-minded transparent and sharing culture in IS team where negative or positive feedback is encouraged.Carries out other tasks as assigned by direct manager or supervisorTo be successful in this role, you will require:Must have experience in admin role more than 2 ± yearsBasic IT background, Telecommunication  or interested in IT tasksProficient in using of computers, Microsoft Office, Word, Excel, OutlookGood at planning and organizing skillsDetail orientedPossess ‘Can do’ attitudeHigh motivation and willing to learn new tasksExcellent communication skills both in Lao and English skills Desired Candidates:Higher diploma or equivalent in Administration or information technologyDegree in IT or Business AdministrationExperience with Mobile Phone administration and tasksIf you are interested in applying for the position, we encourage you to apply online via our website:https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=13087&company=PanAust 

Assistant Manager, Customer Insights and Propositions

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Program Officer - Communications and Campaigns

Lao CSO Coordination Office (LCCO)

Location: Vientiane Capital

Consultancy Terms of Reference (TOR)-Production of Nutrition Impact Videos.

Plan International in Laos

Location: Xiangkhoang, Savannakhet, Saravan

WASH GOVERNANCE ADVISOR

SNV Laos

Location: Savannakhet

Primary Education Specialist

BEQUAL Basic Education Quality and Access in Lao PDR.

Location: Vientiane Capital

TENDER INVITATION FOR BIDs - Health Facilities Equipment and Supplies for 6 DHOs and 40 Health Centers

Health Poverty Action (HPA)

Location: Khammouan

Senior Executive Finance

MARUHAN Japan Bank Lao Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຈັດການດ້ານກົນຈັກ ແລະ ການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາ

PRIMED Laos Medical Products Manufacturing Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Senior IT Web Developer

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai

HOT

Rehab and Developmental Therapy Assistants

108recruit

Location: Vientiane Capital

Senior Accountant

AIF Group

Location: Vientiane Capital

Senior Project Officer

Plan International in Laos

Location: Luang Prabang

Accounting Supervisor

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai, Oudômxai

Female Junior Program Officer

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານເຕັກນິກຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

L-VITA TRADING AND SERVICE CO., LTD

Location: Vientiane Capital

Assistant Manager, Digital Business

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Sales Consultant

Lao American Lubes Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

Finance & Admin Officer

World Concern Lao

Location: Champasak

Administration and Finance Manager

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF)

Location: Vientiane Capital

National Programme Coordinator

Lutheran World Federation (LWF)

Location: Louang Namtha

Asia Pacific Graduate Program

Heineken Lao Brewery Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Marketing executive

SCG International Laos Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

REQUEST FOR QUOTATION RFQ Nº UNFPA/LAO/RFQ/20/09

United Nations Population Fund (UNFPA)

Location: Vientiane Capital

HOT

General Manager

108recruit

Location: Vientiane Capital

Risk Officer

Banque Franco-Lao Ltd

Location: Vientiane Capital

Administrative & Accountant Officer

Ministry of Industry and Commerce MSME Access to Finance for Emergency Support and Recovery Project (MSME A2F ESR Project) Project no. P174169

Location: Vientiane Capital

HOT

Internship (Account Manager Interns, Product Manager Interns, Delivery Interns, Platform Positions Interns)

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

National Consultant to assist the international under SME A2F Project at MOIC

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - SME A2F

Location: Vientiane Capital

Administrative Assistant

ECCIL EuroCham Laos

Location: Vientiane Capital

AHAN DRIVER

World Vision Lao

Location: Savannakhet, Saravan

Assistant Manager, Digital Business

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Digital Marketing Assistant

Digital Classifieds Lao Sole Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

HOT

Plant Manager(ຜູ້ຈັດການໂຮງງານ)

PRIMED Laos Medical Products Manufacturing Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Card Center Officer

Banque Franco-Lao Ltd

Location: Vientiane Capital

TENDER INVITATION FOR BIDs - Nutrition Community Outreach Equipment (Deworming, VilamineB1)

Health Poverty Action (HPA)

Location: Khammouan

Assistant Manager, Public Relations

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Risk Officer

Banque Franco-Lao Ltd

Location: Vientiane Capital

TENDER INVITATION FOR BIDs - Health Facilities Equipment and Supplies for 6 DHOs and 40 Health Centers

Health Poverty Action (HPA)

Location: Khammouan

Female Junior Program Officer

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

Location: Vientiane Capital

Asia Pacific Graduate Program

Heineken Lao Brewery Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Administrative & Accountant Officer

Ministry of Industry and Commerce MSME Access to Finance for Emergency Support and Recovery Project (MSME A2F ESR Project) Project no. P174169

Location: Vientiane Capital

Finance & Admin Officer

World Concern Lao

Location: Champasak

National Consultant to assist the international under SME A2F Project at MOIC

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - SME A2F

Location: Vientiane Capital

Maintenance Manager

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Location: Vientiane

ATM Operation (Manager)

KASIKORNTHAI BANK

Location: Vientiane Capital

Chief Accountant

Pakse-Japan SME SEZ Development Co.,Ltd

Location: Champasak

Administrative Assistant

ECCIL EuroCham Laos

Location: Vientiane Capital

Administration Section Leader

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Attapeu

ພະນັກງານຂາຍ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫລິ້ນ YOYO

Location: Vientiane Capital

Assistant Manager, Customer Insights and Propositions

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Creative And Practiced Draftsperson

Lao Universal Trading and Services

Location: Vientiane Capital

Senior IT Web Developer

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai

Procurement Notice RFP_010_2020 (WEB Host & WEB Design for UXO-LAO)

UNDP Lao PDR

Location: Vientiane Capital

MORE COMPANIES

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.