108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ພະນັກງານການຕະຫຼາດທວງໜີ້

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ພາບໂດຍລວມLao ASEAN Leasing Co.,Ltd(LALCO)ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ SME(ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ທີ່ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ. ບໍລິສັດເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ຈະຮັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ ເພດ, ໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາໃດໆ.

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

 ຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການLao Asean Leasing Company Limited(LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສິນເຊື່ອແລະສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ5ເດືອນພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍຈະວາງແຜນຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300ຄົນ, ນອກຈາກດ້ານການເງິນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຮົາຍັງມີທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ.LALCOມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຖິງ10ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຄົນລາວທີ່ມາກດ້ວຍປະສົບການພ້ອມຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້,ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນລາວ100%, ພວກເຮົາຖືວ່ານີ້ແມ່ນພາລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ.LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໄວໜຸ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນອານາຄົດ. ຫາກທ່ານມີສັກກະຍະພາບບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອນຂັ້ນເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ການກ້າວເປັນປະທານບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ກໍບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຝັນ.<ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ>1. ປະເພດວຽກ: ຜູ້ຈັດການພະແນກລົດຈັກລາຍລະອຽດ【ໜ້າວຽກ】ຮັບຜິດຊອບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ການທວງໜີ້【ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ】ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.ສຳລັບເງິນເດືອນຜູ້ຈັດການທີ່ມີປະສົບການແມ່ນ 1,500$2. ປະເພດວຽກ: ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ພະແນກ ໃນພະແນກສິນເຊື່ອSME ແລະ ພ/ງຮັບຜິດຊອບ ການຕະຫຼາດSME【ໜ້າວຽກ】ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງແລະນ້ອຍ【ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ】ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.【ຄ່າຕອບແທນ】①   ຫົວໜ້າພະແນກ:ເງິນເດືອນ1,500$~2,000$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ,ອີງຕາມຄວາມສາມາດ)②   ຫົວໜ້າຂະແໜງ:ເງິນເດືອນ1050$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)③   ຫົວໜ້າທີມໃຫຍ່:ເງິນເດືອນ750$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)④   ຫົວໜ້າທີມ:ເງິນເດືອນ550$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)⑤   ຮອງຫົວໜ້າທີມ:ເງິນເດືອນ 450$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)※ມີລະບົບຄ່າຕອບແທນອີງຕາມຜົນງານການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານບາງຄົນໄດ້້ເງິນຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນ.

Communications and Campaign Manager

Save the Children

Location: Vientiane Capital

Rickettsia culture technician

Lao-Oxford University-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Unit Research (LOMWRU)

Location: Vientiane Capital

Project Manager

EQHO Communication Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Programme Policy Officer (SC8)

The United Nations World Food Programme

Location: Houaphan

Accounting Manager

Aeroworks (Lao) Co., Ltd.

Location: Savannakhet

Graphic Designer

Blue Grass Design Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ນັກສ້າງ Content

Spoon

Location: Vientiane Capital

Finance Assistant (1 year service contract)

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

Cost Accountant

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Vientiane Capital

INSTRUMENT & CONTROL SCADA ENGINEER

Nam Theun 2 Power Company Limited

Location: Khammouan

Finance and Administration Officer

Santisouk Montessori Preschoo

Location: Vientiane Capital

Senior Manager or Assistant Manager – (Tax Advisory Managing Consultant)

Axcelasia Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Human Resource Officer

Lux-Development

Location: Vientiane Capital

WASH Manager

Catholic Relief Services (CRS)

Location: Savannakhet

Head of RFMMC

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

Senior Environment Officer

Phu Bia Mining

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ

Plan International in Laos

Location: Oudômxai

Technical Advisor Gender Based Violence (GBV)

CARE International

Location: Vientiane Capital

Community Project Officer

Swiss Red Cross (SRC)

Location: Luang Prabang

Reservation Officer

Nakarath Travel

Location: Vientiane Capital

Process Engineering Manager

Celestica Lao, Co., Ltd., Savannakhet, Lao PDR

Location: Savannakhet

Business Support Assistant (SC3)

The United Nations World Food Programme

Location: Phôngsali

National Webmaster for Services Trade and Investment Portal (STIP)

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT)

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Assistant Consultants or Consultants – Business Advisory / Accounting / Tax Advisory

Axcelasia Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກຫົວໜ້າທີມຂາຍ ໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈຳນວນຫຼາຍ

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Champasak

ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ

ສະໜາມ ກ໊ອຟ ເລັກວິວ ວຽງຈັນ

Location: Vientiane Capital

WEBSITE DESIGNER AND TRAINER NEEDED

Lao PDR – U.S. International and ASEAN Integration (USAID LUNA II)

Location: Vientiane Capital

Quality Manager

Celestica Lao, Co., Ltd., Savannakhet, Lao PDR

Location: Savannakhet

Assistant

Eurogroup Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

INSTRUMENT & CONTROL SCADA ENGINEER

Nam Theun 2 Power Company Limited

Location: Khammouan

Accounting assistant Manager

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກຫົວໜ້າທີມຂາຍ ໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈຳນວນຫຼາຍ

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Champasak

Head of Finance

Scratch+Win

Location: Vientiane Capital

WATER MANAGEMENT ENGINEER TRAINEE (LAO NATIONAL ONLY)

Nam Theun 2 Power Company Limited

Location: Khammouan

Medical Training Coordinator (for Lao National only)

Population Services International (PSI) Laos

Location: Vientiane Capital

National program officer in skills development /TVET and employment

Swiss Cooperation Office for the Mekong Region Lao PDR

Location: Vientiane Capital

Project sales executive

SCG Trading Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

The M&E Assistant

The HALO Trust

Location: Savannakhet

National program officer

Swiss Cooperation Office for the Mekong Region Lao PDR

Location: Vientiane Capital

Stock Officer (Laboratory Specimens)

Lao-Oxford University-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Unit Research (LOMWRU)

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

L-JATS lao-janpan Airport Terminal Servics

Location: Vientiane Capital

TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION FOREMAN (LAO NATIONAL ONLY)

Nam Theun 2 Power Company Limited

Location: Khammouan

Reservation Officer

Nakarath Travel

Location: Vientiane Capital

Senior Environment Officer

Phu Bia Mining

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.