108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 2ປີເຄິ່ງ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 400ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ພວກເຮົາຍິນດີມອບໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທັນທີ. LALCO ນອກຈາກດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການເງິນແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປສູ່ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆທີ່ນອກຈາກທຸລະກິດທາງການເງິນ ກໍສາມາດສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.ນອກຈາກປະຈໍາການໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລ້ວ, ຍັງສາມາດໄປເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ສາຂາໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ໆລໆ. ພວກເຮົາມີສາຂາ ປາກເຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ອານາຄົດ ພວກເຮົາຈະມີການຂະຫຍາຍສາຂາໃນອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່າແຂກ, ແຂວງວຽງຈັນ . ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການມີພະນັກງານໃຫ້ສາຂາດັ່ງກ່າວ.I: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫລາດ ໃນທັນທີ.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດII: ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)III: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຈິ່ງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຮັບສະໝັກນາຍແປ, ແຕ່ເປີດຮັບສະໝັກ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃນຂະແໜງງານ ສິນເຊື່ອ SME, ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່, ສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ຂະແໜງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພ້ອມນັ້ນກໍຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ: ຜູ້ທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດເງື່ອນໄຂພຽງພໍ: ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນສູງ (ຜູ້ມີປະສົບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທຽບເທົ່າ)2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ3. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail(phinsavanh.t@lalco.la) ແລະ (ampheng.s@lalco.la)   

ພະນັກງານ IT ຮຽນຈົບໄອທີ

Best Delivery

see more

Best Deliveryກຳລັງຕ້ອງການພະນັກງານຢູ່ໃນຕອນນີ້:ພະນັກງານ IT ຮຽນຈົບໄອທີໂດຍກົງ.ເຮັດກາບຟິກດີຊາຍເປັນເຮັດໂຟໂຕຊ໋ອບເປັນເຮັດວຽກໄອທີທົ່ວໄປໄດ້ຕ້ອງມີປະສົບການເຮັດວຽກໄອທີມາກ່ອນສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່: ບ. ສະພັງໝໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີໂທ: 020 5675 4125 / 020 5478 7999 

ພະນັກງານຫ້ອງການທົ່ວໄປ Administrative officer

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

see more

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຫ້ອງການທົ່ວໄປ Administrative officer

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

Location: Vientiane Capital

ວິສະວະກອນ 1 ຕຳແໜ່ງ

China International Water & Electric Corp. Lao Branch (CWE)

Location: Xiangkhoang

Accounting Manager

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Supervisor – Fixed Plant Planning

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

ຜູ້ຊ່ວຍວິຊາການດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນສາທາລະນະ​ສຸກ

Swiss Red Cross (SRC)

Location: Xékong

Shelter Manager

Village Focus International (VFI)

Location: Vientiane Capital

BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING OFFICER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Recruiter

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

Senior Graphic Designer

SOKXAY CHALEUN GROUP

Location: Vientiane Capital

Health and Safety Advisor – Operational Improvement

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

National Public Relation and Communication Officer

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - SME A2F

Location: Vientiane Capital

ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

TGOLD Investment Consultant Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

Civil Supervisor

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Research Physician

Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Research Unit (LOMWRU)

Location: Vientiane Capital

Accounting Officer

Phu Bia Mining

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Provincial Malaria Program Officer

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Location: Attapeu, Saravan, Champasak

International Editor

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

Telecom Engineer

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Financial Analyst

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

IP Network Engineer

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

BRANCH MANAGER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Financial Audit Officer

SOKXAY CHALEUN GROUP

Location: Vientiane Capital

FRONTLINE OPERATION OFFICER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Electrical and Mechanical Engineer

Nam Ngiep 1 Power Company Limited “NNP1PC”

Location: Bolikhamxai

Monitoring & Evaluation Officers (2 positions - 1 for HIV and 1 for TB)

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

ຫົວໜ້າຝ່າຍການເງີນ (Finance Leader)

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Vientiane Capital

ຊ່ຽວຊານປູກຝັງ

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Xékong, Saravan, Khammouan

Individual Short Term Community Development Consultant

Nam Ngiep 1 Power Company Limited “NNP1PC”

Location: Bolikhamxai

TSF Construction Supervisor

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Business Development and Marketing Specialist/Supervisor/Assistant Manager/Manager

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

BRANCH MANAGER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Administrative Officer

Boart Longyear Company

Location: Savannakhet

Procurement Officer (1 position)

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Chemical Process Supervisor

Aeroworks (Lao) Co., Ltd.

Location: Savannakhet

Accounting Specialist

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

Procurement and Supply-Chain Management Officer (1 position)

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຫ້ອງການທົ່ວໄປ Administrative officer

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

Location: Vientiane Capital

Health and Safety Advisor – Operational Improvement

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

Monitoring & Evaluation Officers (2 positions - 1 for HIV and 1 for TB)

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Technical Project Officer

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

Marketing Specialist, NIVEA/MANDOM

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

Market Specialist, Sensodyne

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

Short Term Consultancy

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.