108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 2ປີເຄິ່ງ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 400ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ພວກເຮົາຍິນດີມອບໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທັນທີ. LALCO ນອກຈາກດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການເງິນແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປສູ່ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆທີ່ນອກຈາກທຸລະກິດທາງການເງິນ ກໍສາມາດສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.ນອກຈາກປະຈໍາການໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລ້ວ, ຍັງສາມາດໄປເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ສາຂາໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ໆລໆ. ພວກເຮົາມີສາຂາ ປາກເຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ອານາຄົດ ພວກເຮົາຈະມີການຂະຫຍາຍສາຂາໃນອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່າແຂກ, ແຂວງວຽງຈັນ . ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການມີພະນັກງານໃຫ້ສາຂາດັ່ງກ່າວ.I: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫລາດ ໃນທັນທີ.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດII: ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)III: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຈິ່ງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຮັບສະໝັກນາຍແປ, ແຕ່ເປີດຮັບສະໝັກ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃນຂະແໜງງານ ສິນເຊື່ອ SME, ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່, ສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ຂະແໜງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພ້ອມນັ້ນກໍຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ: ຜູ້ທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດເງື່ອນໄຂພຽງພໍ: ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນສູງ (ຜູ້ມີປະສົບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທຽບເທົ່າ)2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ3. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail(phinsavanh.t@lalco.la) ແລະ (ampheng.s@lalco.la)   

Sale/Customer Service

INDEX FURNITURE LAOS (LP TRADING CO., LTD.)

see more

INDEX FURNITURE LAOS (LP TRADING CO., LTD.) Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ IT ຮຽນຈົບໄອທີ

Best Delivery

see more

Best Deliveryກຳລັງຕ້ອງການພະນັກງານຢູ່ໃນຕອນນີ້:ພະນັກງານ IT ຮຽນຈົບໄອທີໂດຍກົງ.ເຮັດກາບຟິກດີຊາຍເປັນເຮັດໂຟໂຕຊ໋ອບເປັນເຮັດວຽກໄອທີທົ່ວໄປໄດ້ຕ້ອງມີປະສົບການເຮັດວຽກໄອທີມາກ່ອນສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່: ບ. ສະພັງໝໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີໂທ: 020 5675 4125 / 020 5478 7999 

ພະນັກງານປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຂໍ້ມູນ

Population Services International (PSI) Laos

Location: Vientiane Capital

ພະ​ນັກ​ງານ​ຂັບ​ລົດ ແລະ ຊ່ວຍວຽກ​ບໍ​ລິ​ຫານ

HELVETAS Swiss Intercooperation

Location: Phôngsali

ວິສະວະກອນ 1 ຕຳແໜ່ງ

China International Water & Electric Corp. Lao Branch (CWE)

Location: Xiangkhoang

Project Manager

EQHO Communication Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Planning and Budget Analyst

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

National Public Relation and Communication Officer

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - SME A2F

Location: Vientiane Capital

Deputy Accounting Manager

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບໍລິຫານ

China International Water & Electric Corp. Lao Branch (CWE)

Location: Xiangkhoang

Supervisor – Fixed Plant Planning

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

TGOLD Investment Consultant Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

Sales Representative (FTTH)

VimpelCom Lao Company Limited (Beeline)

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Administrative Assistant

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

Assistant to Senior Budget Controller – Supply Chain

Lao Brewery Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Maintenance Engineer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

PROCUREMENT OFFICER

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຊ່ວຍ ວິຊາການດ້ານລະບົບ​ປະກັນສຸຂະພາບ ​ແລະ ​ການ​ຄຸ້ມຄອງການເງິນ

Swiss Red Cross (SRC)

Location: Attapeu, Luang Prabang, Saravan

ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Financial Audit Officer

SOKXAY CHALEUN GROUP

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຄຸມການຂາຍຝ່າຍຈັດງານໂຄສະນາສິນຄ້າຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TVS Motorbikes

Location: Vientiane Capital, Champasak

Charging and VAS Systems Manager

VimpelCom Lao Company Limited (Beeline)

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຍາມ ຫລາຍຕຳແໜ່ງ

Lao Medical Solution Sole Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Telecom Engineer

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Shelter Manager

Village Focus International (VFI)

Location: Vientiane Capital

Environmental & Social Manager

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai

Senior Environmental Engineer

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Bolikhamxai

TEA LADY CUM CLEANER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

ຊ່ຽວຊານປູກຝັງ

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Xékong, Saravan, Khammouan

Financial Analyst

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ ຂັບລົດຂົນສົ່ງ

ບໍລິສັດ ບາລະມີ ການຄ້າ ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ

Location: Vientiane Capital

TELLER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

EXECUTIVE, LOANS & CREDIT ADMINISTRATION

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

DESPATCH CUM DRIVER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ IT ຮຽນຈົບໄອທີ

Best Delivery

Location: Vientiane Capital

Performing Arts Technician

Vientiane International School

Location: Vientiane Capital

ASSISTANT BRANCH MANAGER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

ຮັບພະນັກງານການອອກແບບກຣາຟຟິກ

Basic Education Quality and Access in Lao PDR.

Location: Vientiane Capital

Administration Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

CREDIT CLERK

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Administrative Assistant

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

Maintenance Engineer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Engineering

Aeroworks (Lao) Co., Ltd.

Location: Savannakhet

BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING OFFICER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

TEA LADY CUM CLEANER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

FRONTLINE OPERATION OFFICER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Paramedic

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Individual Short Term Community Development Consultant

Nam Ngiep 1 Power Company Limited “NNP1PC”

Location: Bolikhamxai

Procurement Officer

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

CHIEF CASHIER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຄຸມການຂາຍຝ່າຍຈັດງານໂຄສະນາສິນຄ້າຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TVS Motorbikes

Location: Vientiane Capital, Champasak

Value Added Services Manager

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.