108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


Production Manager (International only)

Nybo Asia (Laos) Clothing Co., Ltd.

see more

Production Manager (International only)NYBO ASIA is seeking a production manager to run the production in our factory in Laos. NYBO ASIA is a 100% foreign-invested company, which produces denim fashion garments and workwear to the European market.Tasks / Responsibilities:Responsible for a two-line production (primarily denim) with 120 employees and for quality controlResponsible for co-ordination of production and on-time delivery from subcontractorsAbility to manage, plan and control production lines by establishing overall procedures and prioritiesEstablish policies and guidelines and evaluate resultsRecommend and manage the work unit budgetAdvocate for and allocate appropriate resources, tools, equipment and support to meet production requirementsDrive and promote quality workmanship and continuous improvement of all manufacturing processes. Participate in cross-functional project teams and process improvement groupsRequired qualifications:Bachelor’s degree in textiles or related disciplines.At least 5 years working experience with the above (or similar) tasks and responsibilities.Knowledge of the production process and the tools and equipment used in the process.Knowledge and understanding of the business unit and how decisions impact customer satisfaction, product quality, on-time delivery and the profitability of the unit.Ability to coordinate a wide variety of resources to meet production quality and quantity metrics.Required language skills:  written and spoken English and preferably Laotian/ThaiBenefitsVery attractive conditions such as accommodation, visa, work permit, announce leave, sick leave and salary month 13.For more information please contact Jenny Kongkeo (Tel: 021 457030 or 02055063017 or email: jenny@nybo.com) or send your application to: NYBO ASIA, Soi 12, Ban Viengchalern, Saysetha District, Vientiane Capital (email: jenny@nybo.com). 

ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່JOB DESCRIPTIONເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານນະຄອນຫຼວງ, ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງLALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 2ປີເຄິ່ງ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 400ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ພວກເຮົາຍິນດີມອບໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທັນທີ. LALCO ນອກຈາກດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການເງິນແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປສູ່ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆທີ່ນອກຈາກທຸລະກິດທາງການເງິນ ກໍສາມາດສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.ນອກຈາກປະຈໍາການໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລ້ວ, ຍັງສາມາດໄປເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ສາຂາໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ໆລໆ. ພວກເຮົາມີສາຂາ ປາກເຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ອານາຄົດ ພວກເຮົາຈະມີການຂະຫຍາຍສາຂາໃນອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່າແຂກ, ແຂວງວຽງຈັນ . ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການມີພະນັກງານໃຫ້ສາຂາດັ່ງກ່າວ.1. ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ຮັບພະນັກງານຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ, ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ2. ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫລາດ ໃນທັນທີ.ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ3. ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາອັງກິດຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະພາສາອັງກິດ, ຈິ່ງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຮັບສະໝັກນາຍແປ, ແຕ່ເປີດຮັບສະໝັກ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃນຂະແໜງງານ ສິນເຊື່ອ SME, ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່, ສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ຂະແໜງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ພ້ອມນັ້ນກໍຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດເງື່ອນໄຂສະໝັກເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ: ຜູ້ທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດເງື່ອນໄຂພຽງພໍ: ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາອັງກິດສູງ (ຜູ້ມີປະສົບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ພາສາອັງກິດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາອັງກິດ ທຽບເທົ່າ)ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com) ແລະ (ampheng.s@lalco.la)

Sr. Program Officer - Quality Reading Materials (QRM)

Room to Read Laos

see more

                    Job Announcement – Re-Advertise                 (For Lao Nationality only)Application close: 31st Jan 2018Room to Read seeks to transform the lives of millions of children in the developing countries by focusing on literacy and gender equality in education. Room to Read started its operations in Laos since 2005 and we have three main field offices in Oudomxay, Champasack and Savannakhet Province. Currently, we are looking for applicant who are committed, enthusiastic and having qualification and related experiences to fill in the following positions:Sr. Program Officer - Quality Reading Materials (QRM) (Base in Vientiane Capital - 1 position)Position Overview: The [Sr] Literacy Program Officer - Quality Reading Materials (QRM)’s primary responsibilities include providing technical support in all aspects of QRM publishing initiatives including sourcing story manuscripts from local emerging writers; organizing story writing and illustrations workshops; carryout the graphics design work of storybooks, pupil books and other QRM and Instruction Design & Teacher Support (IDTS) materials;  layout and design of RtR reissue, adapted and new titles of storybooks; correcting and editing stories and artworks as per guidance from the Senior Literacy Program Manager (Sr. LPM) and Global Office (GO); filing and archiving all QRM works; and take part in ideal book collection work and reviewing stories and artworks. The person should have clear understanding of children’s publications, local publishing industry, educational materials and country-context of the use of educational materials in primary grades. The position will require some travel and involves frequent interaction with authors, illustrators, publishers, printers and officials.  (For the full TOR, please visit our website).QualificationsRequired:Bachelor’s degree in education, language, communication, fine arts (master’s preferred)A minimum of 5 years of related professional work experience with NGOs, INGOs or Publishing CompaniesKnowledge and understanding of local book publishing industry and children’s literatureExcellent verbal and written communication skills in EnglishManaging printing and publication processKnowledge and understanding of book levelingExperience in manuscript editing, graphics design and layout of books (experience in Photoshop and InDesign preferred)Compensation & BenefitRoom to Read Laos value our staff commitment and offers the professional working environment, a competitive monthly gross salary between 9 – 11 million LAK/Monthand other fringe benefits such as: 13th Monthly salary, AGL Premium Insurance for its staff and Medical Insurance for the family members, Annual Medical Check-up, Retirement Funds, Phone Allowance, etc...      Application ProcedurePlease submit your application through our online recruiting system at below link, which should include your update Resume/CV, with Cover Letter and contact details of required referees. Those who already submitted previous applications are no need to re-applyhttps://www.roomtoread.org/about-us/careers/And click See Current VacanciesOr click onhttps://osv-rtr.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/RoomToRead/job/Laos---Main---Vientiane/Senior-Officer--Quality-Reading-Materials_R-00372And follow its instruction
HOT

ພະນັກງານບັນຊີ-ການເງິນ

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Location: Champasak

Senior Manager / Manager

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Many Positions

CMC/ITD/SONG DA Joint Venture

Location: Bolikhamxai

Admin & Accountant

Lao American Lubes Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

MIS Supervisor

Heineken Lao Brewery Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ

FISHBIO Lao Sole Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Champasak

Production plan and Logistic

KITANI ELECTRIC LAO Co., Ltd

Location: Savannakhet

R&D Officer

Burapha Agroforestry Co., Ltd

Location: Vientiane Capital, Vientiane

Managing Director Personal Assistant

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Champasak

Sr. Program Officer - Quality Reading Materials (QRM)

Room to Read Laos

Location: Vientiane Capital

Supervisor, Sales

TAN CHONG MOTOR (LAO) SOLE CO., LTD.

Location: Savannakhet

ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Savannakhet, Luang Prabang, Champasak

Assistant, Marketing

TAN CHONG MOTOR (LAO) SOLE CO., LTD.

Location: Vientiane Capital

Receptionist

SV Global Education and Research Consultant Sole Co., LTD.

Location: Vientiane Capital

Audit Manager

ACCMIN Consulting and Services Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Assistant, Head of Workshop

TAN CHONG MOTOR (LAO) SOLE CO., LTD.

Location: Savannakhet

Senior Accountant

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

HOT

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Location: Champasak

Production Manager

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

HOT

Process Engineer (Many Positions)

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

Consultant for final evaluation of project

WWF-Laos

Location: Vientiane Capital

National Project Coordinator

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - TDF II

Location: Vientiane Capital

Services Advisor

TAN CHONG MOTOR (LAO) SOLE CO., LTD.

Location: Savannakhet

TRADE POLICY ANALYST (Re-Advertise)

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT) - TDF II

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບັນຊີ

INDOCHINA DEVELOPMENT PARTNERS GROUP LAO (IDP)

Location: Champasak

ພະນັກງານ​​ບັນຊີ 3 ຕຳ​ແໜ່​ງ

ANALINE TRAVEL CO., LTD

Location: Vientiane Capital

HOT

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

Chalern Sekong Group Co., Ltd.

Location: Champasak

Many Positions

Vimpex(Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Health Security Project

Health Security Project

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.