108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

TK Construction and Road Co., Ltd.

see more

ຮັບສະໝັກງານບໍລິສັດ ທີເຄ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົວທາງ ຈຳກັດ ຜູ່ດຽວ ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງແຖວໜ້າຂອງປະເທດລາວ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນການອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານທີ່ສຳຄັນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ກຳລັງຈະມີການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມລະດັບໂລກ, Service Apartment, Commercial Mixed Use & Shopping Mall ທີ່ ສປປ ລາວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງການທີມງານເພື່ອມາເສີມທີມດັ່ງນີ້:1. ຫົວໜ້າວິຊາການໂຄງການໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ຄຸ້ມຄອງໂຄງການການກໍ່ສ້າງຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີ ທາງດ້ານວິສະວະກໍາສາດປະສົບການ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ກ້າຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີການວາງແຜນທີ່ດີໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງ2. ວິສະວະກອນຮັບຜິດຊອບດ້ານໂຄງສ້າງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ, ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບທີມກໍ່ສ້າງເພື່ອລາຍງານວິຊາການໂຄງການສາມາດແຕ້ມລາຍລະອຽດແບບໃນໜ້າງານໄດ້ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີ ດ້ານວິສະວະກໍາສາດປະສົບການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ 2D3. ວິຊາການແຕ້ມແບບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ແຕ້ມແບບທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ, ໂຄງສ້າງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບສຸຂະພິບານເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ Auto cad 2D, Sketch up 3Dປະສົບການເຮັດວຽກ 1ປີຂຶ້້ນໄປ4. ສະຖາປະນິກໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ອອກແບບໂຄງການຕ່າງໆນໍາພາທີມງານ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ການຮັບຜິດຊອບຂອງແບບແຕ່ລະໂຄງການເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ ວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດມີປະສົບການ 4 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດອອກແບບດ້ວຍໂປຼແກມ 2D, 3D…ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ກ້າຕັດສິນໃຈໃນວຽກງານຕ່າງໆ5. ຜູ່ຊ່ວຍສະຖາປະນິກໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ອອກແບບໂຄງການຕ່າງໆກະກຽມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ສະຖາປະນິກເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ ວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດສາມາດອອກແບບດ້ວຍໂປຼແກມ 2D, 3D…ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ ແລະ ຮ່ວມວຽກກັບທີມງານໄດ້ດີ.6. ພະນັກງານປະເມີນລາຄາໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ຄິດໄລ່ ປະເມີນລາຄາການກໍ່ສ້າງໃນໂຄງການຕ່າງໆຮູ້ເລື່ອງວັດສຸດຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ ວິຊາວິສະວະກໍາສາດ ຫຼື ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ words, excel ຫຼື ການຄິດໄລ່ຕ່າງໆ7. ເລຂານຸການໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບັນທຶກ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານຕ່າງໆປະສານງານ ຈັດແຈງເອກະສານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງພະແນກເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ເພດຍິງຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານເລຂານຸການ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີສາມາດໃຊ້ໂປຼແກມ Microsoft office, power point…ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້8. ວິຊາການ ການຕະຫຼາດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບການຫາລູກຄ້າໃຫ້ມາເຊົ່າຕຶກອາຄານຕ່າງໆເຮັດວຽກການຕະຫຼາດທົ່ວໄປເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:ເພດຍິງຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີທັກສະທີ່ດີໃນການເວົ້າມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນໃນວຽກງານການຕະຫຼາດຕ່າງໆມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທີມງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ທີ່:ບໍລິສັດ ທີເຄ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ຫ້ອງການສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ 3/33 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ໃນວັນຈັນ - ສຸກ ໃນໂມງລັດຖະການ 8:30 – 17:00 )ໂທ: 021 254 841, ແຟັກ 021 254 840, ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 020 52209378ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ: E-Mail : recruitment@tkgroup.laເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດ: www.tkgroup.laປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 27/10/2017ເອກະສານປະກອບການສະໝັກມີດັງນີ້:- ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້- ສຳມະໂນຄົວ- ບັດປະຈຳຕົວ- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່- ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບຄະແນນ- ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ)ໝາຍເຫດ:  - ກະລຸນາລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກ- ຜູ່ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອເຂົ້າສຳພາດ. 

ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 2ປີເຄິ່ງ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 400ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ພວກເຮົາຍິນດີມອບໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທັນທີ. LALCO ນອກຈາກດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການເງິນແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປສູ່ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆທີ່ນອກຈາກທຸລະກິດທາງການເງິນ ກໍສາມາດສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.ນອກຈາກປະຈໍາການໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລ້ວ, ຍັງສາມາດໄປເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ສາຂາໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ໆລໆ. ພວກເຮົາມີສາຂາ ປາກເຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ອານາຄົດ ພວກເຮົາຈະມີການຂະຫຍາຍສາຂາໃນອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່າແຂກ, ແຂວງວຽງຈັນ . ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການມີພະນັກງານໃຫ້ສາຂາດັ່ງກ່າວ.I: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫລາດ ໃນທັນທີ.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດII: ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)III: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຈິ່ງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຮັບສະໝັກນາຍແປ, ແຕ່ເປີດຮັບສະໝັກ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃນຂະແໜງງານ ສິນເຊື່ອ SME, ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່, ສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ຂະແໜງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພ້ອມນັ້ນກໍຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ: ຜູ້ທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດເງື່ອນໄຂພຽງພໍ: ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນສູງ (ຜູ້ມີປະສົບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທຽບເທົ່າ)2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ3. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail(phinsavanh.t@lalco.la) ແລະ (ampheng.s@lalco.la)   

ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

JDR TOUR LAOS CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Assistant Director

SITTHI LOGISTICS LAO CO., LTD

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ປະສານງານແຜນງານປະຈໍາພາກໃຕ້

Basic Education Quality and Access in Lao PDR.

Location: Other, Champasak

ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Interpreter & Admin

KUDOZ COMMUNICATIONS PTE LTD

Location: Vientiane Capital, Vientiane

Community Mobilizer

Catholic Relief Services (CRS)

Location: Savannakhet

Driver

CARE International

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ ຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຊາເຄື່ອງຈັກ

PHONGSUBTHAVY GROUP

Location: Vientiane Capital

Channel Manager

Lao Brewery Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Production Supervisor

5N Plus Lao Industrial Resource Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

Business Development Head, Northern Region

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Vientiane Capital

Senior Materials Testing Engineer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Financial Audit Officer

SOKXAY CHALEUN GROUP

Location: Vientiane Capital

IT Operations Associate (FTA - GS6)

The United Nations World Food Programme

Location: Vientiane Capital

HOT

Fixed Network Solution Manager (Pre-Sale)

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

Sr. Program Officer - Quality Reading Materials (QRM)

Room to Read Laos

Location: Vientiane Capital

Lawyer

PHONGSUBTHAVY GROUP

Location: Vientiane Capital

General Manager (Tyres & Oil)

SOKXAY CHALEUN GROUP

Location: Vientiane Capital

ເລຂານຸການ

PHONGSUBTHAVY GROUP

Location: Vientiane Capital

Research, Monitoring and Evaluation Manager (RM&E)

Room to Read Laos

Location: Vientiane Capital

Adviser on Good Land Governance

GIZ Office Vientiane

Location: Xaignabouri, Louang Namtha, Houaphan

ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ປະກາດຮັບພະນັກງານ

LAOTHANI CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

HR & ADMIN MANAGER

Save the Children

Location: Vientiane Capital

ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 1 ຈໍາກັດ (Nam Kong 1 Power Company Limited)

Location: Attapeu

ພະນັກງານໄຟຟ້າ

PHONGSUBTHAVY GROUP

Location: Vientiane Capital

HOT

ຮັບພະນັກງານຫລາຍຕໍາແໜ່ງ

TK Construction and Road Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

FSO Advisory Staff

Ernst & Young Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Secretary Director

SITTHI LOGISTICS LAO CO., LTD

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

TOYOTA LAOTHANI

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.