108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານຂັບລົດ
Negotiable

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF)

NK Building Ban Buenkayong Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ລາຍລະອຽດຂອງວຽກ

ສຳລັບ ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານຂັບລົດ (2 ຕຳແໜ່ງ)

ໂຄງ​ການຮ່ວ​ມ​ມື​ປັບ​ປຸງ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ໂດຍ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ເພື່ອ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ແລະ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ດີ (AHAN) ແມ່ນເຮັດວຽກເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊາວລ້ຽງສັດ ໃນປະ ເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນນາມຂອງພວກເຂົາ.

ດ້ວຍການເປີດຕົວໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບ 'ຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການປັບປຸງໂພສະນາການໃນ ສປປ ລາວ, ການເລັ່ງ​ໃສ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ເພື່ອ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ແລະ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ດີ' (ໂຄງການ AHAN) ເຊິ່ງກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຂັບລົດ 02 ຄົນ  ທີ່ຕ້ອງປະຈໍາການຢູ່ຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ ໂດຍມີການເດີນທາງປະຈໍາ ຫາເມືອງ ແລະ ແຂວງອື່ນ.

ເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຕຳແໜ່ງ

ໂຄງການ AHAN ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ 2400 ຄົວເຮືອນໃນ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື. ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ (ສຸ​ພະ​ນິ​ມິດ), 1 ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ GCDA) ແລະ 1 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ (ສະຖາບັນເບີເນັດ). ນອກເໜືອຈາກການປະສານງານໂຄງການ, ອົງການ ສຸ​ພະ​ນິ​ມິດ ເປັນຜູ້ນ  ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ. ສະຖາບັນເບີເນັດ ຈະດຳເນີນບັນດາການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້.

ອົງການ ຈະຮັບຜິດຊອບພາກສ່ວນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄວາມພ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນຕະຫຼອດປີ ເຊິ່ງຜ່ານບັນດາກິດຈະກຳທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຜະລິດຜົນລະປູກ (ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົ້າ, ການປູກຜັກເພື່ອຂາຍ ແລະ ການປູກໝາກໄມ້) ແລະ ການລ້ຽງສັດ (ລວມທັງການລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ການລ້ຽງແມງໄມ້). ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງສັດ, ທາງອົງການ ຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ (ຫຼື ການເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳ) ຂອງພະນັກງານສັດຕະວະແພດ ຢູ່ 120 ບ້ານ (ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ). ໂຄງການຍັງປະກອບມີບັນດາກິດຈະກຳ ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ເຊັ່ນ ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ. ອົງການ ຈະປະສານງານກັບ GCDA ຜູ້ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການຕະຫຼາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະສານກັບ ສຸ​ພະ​ນິ​ມິດ ຜູ້ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຮງສີຂອງບ້ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງຕຳແໜ່ງ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກ 02 ຄົນ ໃນຕຳແໜ່ງຄົນຂັບລົດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມທີມງານໂຄງການ AHAN.

ຄວາມຕ້ອງການ:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
 • ຂົນສົ່ງຄົນ ແລະ ວັດສະດຸ ໄປເຖິງຈຸດໝາຍ ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມການຮ້ອງຂໍ
 • ຮັກສາປຶ້ມບັນທຶກລາຍງານການໃຊ້ລົດ ກ່ຽວກັບກິໂລແມັດ, ຈຸດໝາຍ ປາຍທາງ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ເດີນທາງ
 • ຮັກສາລົດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ
 • ກວດກາການເຮັດວຽກຂອງລົດຢ່າງເປັນປະຈຳ: ນໍ້າມັນເບກ, ນໍ້າມັນເພົາລົດ, ລະບົບໄຟ, ຖ່ານໄຟລົດ, ລົມຢາງລົດ, ນໍ້າມັນລົດ, ເຮັດຄວາມສະອາດແວ່ນລົດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລົດສາມາດໃຊ້ໄດ້ດີໃນການຂົນສົ່ງຢ່າງປອດໄພ. ຄວນສະ​ເໜີການແປງລົດລ່ວງໜ້າ
 • ຮັບປະກັນວ່າເອກະສານລົດທຸກປະເພດແມ່ນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ (ທະບຽນລົດ, ໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໃບປະກັນໄພ). ຈັດແຈງການຕໍ່ອາຍຸຂອງເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ
 • ລາຍງານສະພາບຂອງລົດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາລົດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງລົດ ລວມທັງອາໄຫຼ່ສໍາຮອງຂອງລົດ
 • ຈັດແຈງການບຳລຸງຮັກສາລົດເປັນໄລຍະ: ຈັດແຈງໃບສະເໜີລາຄາຂອງອູ່ແປງລົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດ; ໄປອູ່ແປງລົດ ແລະ ກວດເຊັກລົດ; ສົ່ງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດທີ່ສໍາຮອງໄວ້
 • ຈອດລົດຢູ່ທີ່ບ່ອນໄວ້ລົດຕາມການມອບໝາຍຂອງ AHAN
 • ໄປຫາບັນດາໜ່ວຍງານລັດ/ຄູ່ຮ່ວມງານ/ອົງການ ໃນເວລາມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກຜູ້ຄຸມງານ/ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ
 • ມີປະສົບການການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ໂດຍສະເພາະມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ໂຄງການສາກົນ
 • ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້ອມແປງລົດນ້ອຍ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການກວດເຊັກລົດທົ່ວໄປ: ນໍ້າມັນລົດ, ເບກ, ຢາງລົດ, ຖ່ານໄຟລົດ, ເຄື່ອງກອງ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ມີຄວາມສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ (ເວົ້າ ແລະ ຟັງ) ໃນລະດັບພື້ນຖານ
 • ມີຈິດໃຈເຮັດວຽກເປັນທີມທີ່ດີ ແລະ ເຕັມໃຈສະໜັບສະໜູນຄົນອື່ນ
 • ກຽມພ້ອມ ແລະ ກຽມຕົວໄດ້ດີ ໃນເວລາຮຽກຮ້ອງເຮັດວຽກຂັບລົດ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ (ເວົ້າ ແລະ ຟັງ) ໃນລະດັບພື້ນຖານ ແມ່ນຖືວ່າໄດ້ປຽບ.
ການຊີ້ນຳວຽກງານ:
 • ຜູ້ຂັບລົດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊີ້ນໍາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນຂອງໂຄງການ AHAN
ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ
 • ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາແມ່ນ 1 ປີເຕັມ ແຕ່ມີຄວາມເປັນໄປໃນການຕໍ່ອາຍຸງານ.

 ລາຍລະອຽດຂອງວຽກນີ້ແມ່ນສະຫຼຸບໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງວຽກ. ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ຫຼື ຈຳກັດໜ້າວຽກທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ອາດຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດວຽກງານເຫຼົ່ານີ້. ເອກະສານສະບັບນີ້ ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍໃນທາງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສັນຍາການວ່າຈ້າງງານ. ຜູ້ບໍລິຫານຈະສະຫງວນສິດໃນການກວດກາ ແລະ ປັບປຸງເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ວິທີການສະໝັກ

ເຊີນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານ (ໃບຄໍາຮ້ອງສະໝັກວຽກ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ) ມາທາງອີເມວໂດຍໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ “Recruitment Car Driver ( Savannakhet or Salavan ) AHAN” ຫາ viengxay.vp@avsf.org ແລະ Cc ຫາ saphankham.la@avsf.org; ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາປິດຮັບສະໝັກ; ຈະປະເມີນຜູ້ສະໝັກເມື່ອໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີການຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນລາຍຊື່ເທົ່ານັ້ນ.

"AHAN ໃຫ້ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ, ສັນຍາວ່າຈະປະກອບເອົາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຫ້າວ​ຫັນ​ແລະເໝາະ​ສົມ."

 

 • job summary
 • Post Date 04 November 2019
 • Prefered Language English
 • Job Level Entry Level
 • Job Industry CONSULTING
 • Job Function Others
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF)

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF)

NK Building Ban Buenkayong Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : a.ferlay@avsf.org
Website :
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.