108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
Negotiable

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

 

ກົດສະໜັກວຽກກົດ
ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໂດຍກົງ CEO
ສັງກັດ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ພ/ງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ລຳດັບ  
ປະເພດສັນຍາ ສັນຍາພະນັກງານປະຈຳ
ວັນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ

ຈັນ ຫາ ສຸກ 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00

(ວັນເສົາບາງເສົາ)

 • ສະຫລຸບໜ້າວຽກ

ບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບການບໍລິຫານຜົນງານ, ການຂື້ນແຜນ ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານ, ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການບໍລິຫານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະກອນພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ສອດຄອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໃສທັດຂອງບໍລິສັດ

I. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກ

 1. ອອກແບບ ແລະ ຈັດເຮັດລະບົບການບໍລິຫານຜົນງານຂອງພະນັກງານທຸກລຳດັບ, ທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ ໃນເລື່ອງຂອງ KPIs ໃຫ້ເປັນຕາມວິໃສທັດຂອງບໍລິສັດ
 2. ບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນເລື່ອງ ການຈັດເຮັດແຜນຍຸດທະສາດ, ການເຮັດແຜນງົບປະມານອັດຕາກຳລັງຄົນໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ການສັນຫາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
 3. ທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະຜົນງານ ລວມທັງພັດທະນາປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກ ຫຼື ວິທີ່ການຈັດການໃໝ່ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທີພາບໃນການເຮັດວຽກ
 4. ການວາງແຜນກໍາລັງຄົນ ແລະ ການສັນຫາວ່າຈ້າງ: ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນກໍາລັງຄົນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ,    ແຜນການສັນຫາ ແລະ ຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນ, ໃຫ້ຄໍາປືກສາ ແນະນໍາກ່ຽວກັບການສັນຫາ ແລະ ອະນຸມັດສັນຍາການວ່າຈ້າງ
 5. ຄວບຄຸມການບໍລິຫານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍການສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ
 6. ການພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ: ວາງແຜນກົນລະຍຸດໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ອອກແບບລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ການຄວບຄຸມ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທຸກລຳດັບຕາມຫລັກສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ຈຳເປັນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ, ຕິດຕາມຜົນການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ
 7. ອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມກ້າວໜ້າໃນສາຍອາຊີບ (Career path) ແລະ ການສຶບທອດຕຳແໜ່ງ (Succession plan)
 8. ການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂື້ນ
 9. ຮ່ວມກຳນົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກວດສຸກຂະພາບປະຈຳປີ, ການກວດສານເສບຕິດ ແລະ ເອວກໍຮໍ, ການກຳນົດວັນພັກປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນ
 10. ອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບໂຄງສ້າງເງີນເດືອນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປັບປ່ຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝຢູ່ສະເໝີ
 11. ຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ພາຍໃນບໍລິສັດ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດ
 12. ອອກແບບບໍລິຫານ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບການປະເມີນຜົນປະຈຳປີຂອງທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ
 13. ກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານແຮງງານຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ການທົບທວນກົດລະບຽບບໍລິສັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນບໍລິສັດທີ່ເກີດຂື້ນຕະຫຼອດ
 14. ວາງແຜນລົບປະມານ ແລະ ຈັດເຮັດພ້ອມທັງຕິດຕາມ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ
 15. ສໍາພາດ ແລະ ຄັນເລືອກຜູ້ສະມັກທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃນຕຳແໜ່ງ
 16. ກຳນົດເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານ
 17. ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງທິມງານເພື່ອປະເມີນຜົນງານ
 18. ປະເມີນຜົນງານປະຈຳປີຂອງທິມງານ
 19. ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກໃຫ້ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸແຜນການ
 20. ດຳເນີນການ ແລະ ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ 5ສ ຂອງພາກສ່ວນພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
 21. ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທິມງານຕໍ່ບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍ
 22. ບໍລິຫານງົບຂອງພະແນກໃຫ້ເປັນໄປຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດ
 23. ຮັບປະກັນການນຳໄຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດໂດຍທິມງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດ
 24. ຮັບປະກັນການລາຍງານ ໄຫ້ໄດ້ທຸກໆເດືອນ
 25. ລາຍງານທັນທີທຸກເຫດການທີ່ສໍ່ສະແດງເຖິງການສໍ້ໂກງ, ຍັກຍອກ, ດັດແປງເອກກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະນຳພາໄຫ້ບໍລິສັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກີດຕວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສັບສິນ ແລະ ຊື່ສຽງ
 26. ຮັບປະກັນການປະສານງານຂອງທິມງານກັບທຸກພະແນກໃນບໍລິສັດໄຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລາບລື່ນດີ
 27. ປະຕິບັດງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ຜູ້ບໍລິຫານມອບໝາຍ

II. ການພົວພັນ / ການປະສານງານ

ພາຍໃນ ທຸກໜ່ວຍງານ
ພາຍນອກ ໜ່ວຍງານລັດ, ບຸກຄົນ, ອົງກອນ, ຮ້ານຄ້າ, ບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ

III. ຄຸນສົມບັດປະຈຳຕຳແໜ່ງ

ວຸດທິການສຶກສາ
 • ປະລີນຍາຕຣີ ຫຼື ສູງກ່ວາ, ສາຂາບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ
 • ປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານຢ່າງໜ້ອຍ5ປີ
ທັກສະ

1. ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ

 • ມີຫລັກການບໍລິຫານຈັດການໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີທັກສະໃນດ້ານຍຸດທະສາດ

2. ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ

 • ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບ
 • ໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການບໍລິຫານຄົນ
 • ພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ

3. ທັກສະໃນດ້ານພາສາ

 • ສາມາດເວົ້າ, ຟັງ, ອ່ານ, ຂຽນພາສາ : ລາວ ແລະ ອັງກິດ

4. ທັກສະໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ້ : ດີຫຼາຍ

ລັກສະນະສ່ວນໂຕ
 • ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ
 • ຄວາມຊື່ສັດ
 • ການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກຂະພາບ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ

ຕິດຕໍ່: 020 22217635

ກົດສະໜັກວຽກກົດ

108Recruitment

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r6@gmail.co
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.