108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ຈັດການພະແນກ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
Negotiable

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ກົດສະໜັກວຽກ
ຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຈັດການພະແນກ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ

(Consumer Products Manager)
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໂດຍກົງ  
ສັງກັດ ຝ່າຍ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ພ/ງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ພະນັກງານ ພະແນກ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ລຳດັບ  
ປະເພດສັນຍາ ສັນຍາພະນັກງານປະຈຳ
ວັນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ

ຈັນ ຫາ ສຸກ 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00

(ວັນເສົາບາງເສົາ)
 • ສະຫລຸບໜ້າວຽກ

ຮັບຜິດຊອບທາງກໍລະຍຸດດ້ານການຕະຫຼາດ ວາງແຜນຊ່ອຍທາງການບໍລິການດ້ານການຂາຍຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເພື່ອນຳມາປັບປຸງ ພັດທະນາໃຫ້ສອດຄອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໂດຍລວມໃຫ້ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ບໍລິຫານການຂາຍ, ບໍລິຫານທິມຂາຍ, ຄັດເລືອກພະນັກງານຂາຍ, ອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ທິມງານ.

I. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກ

 1. ວາງແຜນກົນລະຍຸດດ້ານຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ, ກໍານົດເປົ້າໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງບໍລິສັດ
 2. ກໍານົດວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ ຝ່າຍ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
 3. ດໍາເນີນການວາງແຜນກິດຈະກຳທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ມີມາດຕະຖານ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດໃຫ້ເກີດໝາກຜົນ
 4. ສ້າງມາດຕະຖານໃຫ້ກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການສຳຫລັບ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
 5. ດຳເນີນການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ ວິໄຈ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸປະສົ່ງຂອງບໍລິສັດ
 6. ບໍລິຫານທິມງານຂາຍ ລວມທັງ ສໍາພາດ ແລະ ຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃນຕຳແໜ່ງຂອງຝ່າຍຂາຍ
 7. ກຳນົດເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານ ພ້ອມທັງວາງແຜນຄວາມກ້າວໜ້າ
 8. ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຂາຍທີ່ວາງໄວ້
 9. ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງທິມງານເພື່ອປະເມີນຜົນງານ 
 10. ປະເມີນຜົນງານປະຈຳປີຂອງທິມງານ
 11. ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກໃຫ້ມີຄວາມສາມາດປະຕິ ແລະ ບັນລຸແຜນການຂາຍໄດ້
 12. ດຳເນີນການ ແລະ ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ 5ສ ຂອງພາກສ່ວນພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
 13. ບໍລິຫານການຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ການຂາຍໃຫ້ໂຄງການ
 14. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການອອກແບບບັນດາເຄື່ອງມືທາງດ້ານການຕະຫຼາດເພື່ອຊູກຍູ້ການຂາຍ
 15. ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທິມງານຕໍ່ບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍ
 16. ບໍລິຫານງົບການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດໃຫ້ເປັນໄປຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດ
 17. ພັດທະນາແຜນບໍລິການຫຼັງການຂາຍເພື່ອໄດ້ຂາຍເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ
 18. ຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ໂດຍສະເພາະລູກຄ້າເກຣດ ເອ
 19. ຮັບປະກັນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄວ ທັັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
 20. ຮັບປະກັນການນຳໄຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດໂດຍທິມງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດ
 21. ຮັບປະກັນການລາຍງານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໄຫ້ໄດ້ທຸກໆເດືອນ
 22. ຮັບປະກັນການປະສານງານຂອງທິມງານກັບທຸກພະແນກໃນບໍລິສັດໄຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລາບລື່ນດີ
 23. ປະຕິບັດງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ຜູ້ບໍລິຫານມອບໝາຍ

II. ການພົວພັນ / ການປະສານງານ

ພາຍໃນ ພະແນກຈັດຊື້, ສູນກະຈາຍສີນຄ້າ, ບັນຊີ-ການເງີນ, HR, ICT
ພາຍນອກ ຮ້ານຄ້າ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ຂາຍ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ,  ບໍລິສັດອື່ນໆ

III. ຄຸນສົມບັດປະຈຳຕຳແໜ່ງ

ວຸດທິການສຶກສາ
 • ປະລີນຍາຕຣີ ຫຼື ສູງກ່ວາ, ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ
 • ປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກຢ່າງໜ້ອຍ5ປີ
ທັກສະ

1. ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ

 • ມີຫລັກການບໍລິຫານຈັດການໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີທັກສະໃນດ້ານກໍລະຍຸດ

2. ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ

 • ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບ
 • ໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການບໍລິຫານຄົນ
 • ພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ ທັກສະຜູ້ນຳ

3. ທັກສະໃນດ້ານພາສາ

 • ສາມາດເວົ້າ , ຟັງ , ອ່ານ , ຂຽນພາສາ : ອັງກິດ, ໄທ ແລະ ລາວ

4. ທັກສະໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ້ : ດີຫຼາຍ

ລັກສະນະສ່ວນໂຕ
 • ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ
 • ຄວາມຊື່ສັດ
 • ການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກຂະພາບ
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ

ຕິດຕໍ່: 020 22217635

ກົດສະໜັກວຽກ

108Recruitment

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r6@gmail.co
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.