108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຊ່ຽວຊານສ້າງຂໍ້ມູນດ້ານຖານຂໍ້ມູນ (ໄລຍະສັ້ນ)(ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)
Negotiable

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ເລກທີ 005/2019

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

3. ຊ່ຽວຊານສ້າງຂໍ້ມູນດ້ານຖານຂໍ້ມູນ (ໄລຍະສັ້ນ)

 • ປະຈໍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)
 • ປະເພດສັນຍາ: 6 ເດືອນ 10/2019 ຫາ 3/2020

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :

 • ສ້າງໂປຮແກມ ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບວຽກຂອງພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ Access;
 • ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ;
 • ສ້າງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນໃນອານາຄົດ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການຂຽນໂປຣແກມ ກ່ຽວກັບການສ້າງຖານເກັບຮັກສາ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ Access, (ຖ້າມີປະສົບການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ວຽກຊົດເຊີຍຊັບສິບ ປະຊາຊົນ ທີຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດ);
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

ຄຸນວຸດທິ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ:

 • ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິຍາຕີ ທາງດ້ານໄອທິ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ປີ ສຳລັບວຽກງານດ້ານຂຽນໂປຮແກມ ກັບບັນດາໂຄງການ ລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com; ເວັບໄຊ: www.phonesackgroup.com;

ເຟກບຸກເພກ: Careers at phonesackgroup

Phonesack Group Co.,Ltd

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : careers@phonesackgroup.com
Telephone : (856-21) 550497
ABOUT COMPANY

Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2,500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.