108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຊ່ຽວຊານວິຊາການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ຂັ້ນອາວຸໂສ(ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)
Negotiable

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ເລກທີ 005/2019

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

2. ຊ່ຽວຊານວິຊາການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ຂັ້ນອາວຸໂສ1 ຕໍາແໜ່ງ

 • ປະຈໍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)
 • ປະເພດສັນຍາ: 1 ປີ, ເລີ່ມເດືອນ 11/2019 ຫາ 11/2020 (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :

 • ປະສານສົມທົບກັບພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທິມງານໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1;
 • ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;
 • ສ້າງແຜນການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ແຜນທັດສະນະສຶກສາ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ແຜນງົບປະມານຕ່າງໆ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຫາວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສຳລັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະແວດ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນໃນການສະໜອງຕາມຂະບວນການ;
 • ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ພະແນກກະສິກຳບປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ ເມືອງ(ຂະແໜງລ້ຽງສັດ) ຈັດການທັດສະນະສຶກ ແລະ ຈັດການຝຶກອົມຮົມ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ແກ່ອາສະໝັກສັດຕະວະແພດ ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມລ້ຽງສັດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມລ້ຽງສັດ ແລະ ກຸ່ມສັດຕະວະແພດ;
 • ນຳພາສະມາຊິກກຸ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳລ້ຽງສັດ ຕາມແຜນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ;
 • ສ້າງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ແບບຟອມຕິດຕາມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ
 • ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກຸ່ມສັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກກຸ່ມລ້ຽງສັດ;
 • ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງ;
 • ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ເຊັ່ນ:ລາຍງານປະຈຳອິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ/ຫຼືໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 • ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງບັນຫາຜະຍາດລະບາດ ແລະ ວາງແຜນເຄື່ອນໄຫວສັກຢາປ້ອງກັນ-ປິ່ນປົວສັດລ້ຽງຂອງຊາວຕາມລະດູການທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ເປັດ/ໄກ່, ໝູ, ແບ້, ງົວ... (ພິເສດ ກິດຈະກຳລ້ຽງສັດໃຫຍ່ໃນຄັງງົວລວມບ້ານ);
 • ສ້າງຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;
 • ແລະ ອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

 • ກຳໄດ້ແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ກ່ຽວການສົ່ງເສີມວຽກງານການລ້ຽງສັດ;
 • ມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການເປັນຄູຝຶກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາກຸ່ມປະຕິບັດລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;
 • ມີຄວາມຊຳນານໃນການບົງມະຕິພະຍາດສັດ ແລະ ປິ່ນປົວສັດ ທັງສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດໃຫຍ່;
 • ມີຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນສຳລັບສັດລ້ຽງ (ຢາວັກຊິນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວ);
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດການຟາມ (ການລ້ຽງງົວແບບຟາມ);
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການປູກພຶດອາຫານສັດເປັນຢ່າງດີ;
 • ເຄີຍຈັດຕັ້ງໜ່ວຍອາສາສະໝັກສັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ກອງທຶນຢາສຳລັບສັດລ້ຽງປະຈຳໝູ່ບ້ານ. 

ຄຸນວຸດທິ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ :

 • ຈົບຊັ້ນປະລິຍາຕີ ຫຼື ປະລີຍາໂທກ່ຽວກັບ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;
 • ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ປີ ສໍາລັບວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ ກັບບັນດາໂຄງການ ລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;
 • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ;
 • ສາມາດສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນປານກາງຂຶ້ນໄປ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ (Microsoft Word, Excel, Power Point ແລະ ອຶ່ນໆ...) ສາມາດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ອີເມລ ແລະ ອຶ່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
 • ສາມາດເປັນວຽກຢູ່ຫ່າງໄກ;
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com; ເວັບໄຊ: www.phonesackgroup.com;

ເຟກບຸກເພກ: Careers at phonesackgroup

Phonesack Group Co.,Ltd

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : careers@phonesackgroup.com
Telephone : (856-21) 550497
ABOUT COMPANY

Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2,500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.