108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກຳ ຂັ້ນອາວຸໂສ(ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)
Negotiable

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ເລກທີ 005/2019

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກຳ ຂັ້ນອາວຸໂສ, 1 ຕໍາແໜ່ງ

 • ປະຈໍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)
 • ປະເພດສັນຍາ: 1 ປີ, ເລີ່ມເດືອນ 11/2019 ຫາ 11/2020 (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :

 • ປະສານສົມທົບກັບພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທິມງານໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ກັບວຽກງານການປູກຝັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກພຶດກະເສດເນີນສູງ;
 • ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປູກພຶດກະເສດເນີນສູງ;
 • ສ້າງແຜນການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ແຜນທັດສະນະສຶກສາ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ແຜນງົບປະມານຕ່າງໆ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຫາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ແນວພັນຕ່າງໆຮັບໃຊ້ສຳລັບວຽກງານປູກຝັງ(ປູກພຶດ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ) ເພື່ອຂຶ້ນແຜນໃນການສະໜອງຕາມຂະບວນການ;
 • ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມປູກຝັງ, ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ, ຂະແໜງປູກຝັງ, ໜ່ວຍງານປູກຝັງ ເມືອງ ຈັດການທັດສະນະສຶກ ແລະ ຈັດການຝຶກອົມຮົມ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປູກຝັງ ສະມາຊິກກຸ່ມ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມປູກພຶດເປັນສິນຄ້າ;
 • ນຳພາສະມາຊິກກຸ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປູກຝັງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນພຶດເນີນສູງ) ຕາມແຜນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ;
 • ສ້າງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ແບບຟອມຕິດຕາມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
 • ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະມາຊິກກຸ່ມ;
 • ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ;
 • ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ເຊັ່ນ:ລາຍງານປະຈຳອິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ/ຫຼືໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 • ຊ່ວຍໃນການປະສານສົມທົບ ແລະ ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍຜົນຜະລິດ;
 • ແລະ ອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

 • ກຳໄດ້ແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ກ່ຽວການສົ່ງເສີມວຽກງານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ
 • ມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການເປັນຄູຝຶກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການປູກພຶດກະເສດເນີນສູງ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາກຸ່ມ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການປູກພຶດຜັກສະອາດ ແລະ ປູກພຶດຜັກອີນ ນອກ ແລະ ໃນເຮືອນຮົ່ມ;
 • ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ.
 • ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມຊຳນານໃນດ້ານເຕັກນິກກະສິກຳເນີນສູງ (ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ), ການຈັດການພື້ນທີ່ເນີນສູງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ
 • ມີຄວາມຊຳນານເຕັກນິກການປູກຝັງ ແລະ ກິດຈະກຳອາຊີບເສີມ
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການພັດທະຊຸມຊົນ, ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ
 • ເຄີຍເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກການກະສິກຳກັບໂຄງການອຶ່ນມາກ່ອນ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ, ການບໍລິຫານກຸ່ມ, ວຽກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ວຽກງານກອງທຶນປະຈຳໝູ່ບ້ານ.

ຄຸນວຸດທິ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ :

 • ຈົບຊັ້ນປະລິຍາຕີ ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ
 • ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ປີ ສໍາລັບວຽກງານດ້ານກະສິກຳ ກັບບັນດາໂຄງການ ລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;
 • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ;
 • ສາມາດສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນປານກາງຂຶ້ນໄປ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ (Microsoft Word, Excel, Power Point ແລະ ອຶ່ນໆ...)
 • ສາມາດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ອີເມລ ແລະ ອຶ່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
 • ສາມາດເປັນວຽກຢູ່ຫ່າງໄກ;
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com; ເວັບໄຊ: www.phonesackgroup.com;

ເຟກບຸກເພກ: Careers at phonesackgroup

Phonesack Group Co.,Ltd

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : careers@phonesackgroup.com
Telephone : (856-21) 550497
ABOUT COMPANY

Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2,500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.