108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

CEO 's Assistant & Project Coordinator
Negotiable

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

CEO 's Assistant & Project Coordinator

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

 • ມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ສາມາດຄວາມຄຸມ ແລະ ນຳພາລູກທີມໂດຍມີປະສີດທິພາບ
 • ເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ຕ້ອງໄປເບີ່ງວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ
 • ເບີ່ງວຽກໂດຍລວມເກັບກຳລາຍລະອຽດຂອງພະນັກງານແຕ່ລະພາກສວ່ນໃນໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຫົວໜ້າ
 • ປະສານງານກັບທຸກໜວ່ຍງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມທີ່ເປັນສາກົນ
 • ພັດທະນາ ວາງແຜນຫາແນວທາງ ເພື່ອໃຫ້ວຽກສຳເລັດ
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ້ານ ຂົວທາງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
 • ສາມາດປະກອບເອກະສານ ປະມູນສາກົນ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ທີ່ຫົວໜ້າມອບໜາຍໃຫ້ 

ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:

 • ເພດ: ຊາຍ
 • ອາຍຸ: 35-45  ປີ
 • ວຸດການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ
 • ຕ້ອງມີປະສົບການ 3 – 5 ປີ
 • ສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ ເພາະຕ້ອງພົວພັນນຳສາກົນ ເປັນຄົນກ້າເວົ້າກ້າວ່າ , ໜັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ໄດ້ ແລະ Excel ໃນລະດັບດີ
 • ມີອັດທະຍາໃສດີ ແລະ ມີທັກສະ
 • ມີທັກສະໃນເລື່ອງຂອງການພັດທະນາບໍລິສັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 2,000 - 3,000 / 1ເດືອນ , ລົມກັນຕື່ມໃນມື້ສໍາພາດ

ທ່ານສາມາດ ສົ່ງ ຊີວີ ມາທາງເມວໄດ້ 108job.s2@gmail.com

 

108Recruitment

108Recruitment

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r2@gmail.com
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.