108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານ ບັນຊີ
Negotiable

BSH Lao Insurance Co.,Ltd

Lane Xang Avenue Hatsady Chanthabouly Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100%  )  ແລະ ບໍລິສັດ S - TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 07/01/2019 ເຖີງວັນທີ 21/01/2019 )

III. ພະນັກງານ ບັນຊີ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 02 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

1. ວຽກງານ

 • ຮັບເອົາ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ໂອນເອກະສານ, ຈົດໝາຍ,​ ເຄື່ອງຝາກ,...... ເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດ, ຮັບ ແລະ ຕອບໂທລະສັບ,​ ແຟັກມາ ແລະ ຍ້າຍມາໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຮັບຕ້ອນ ແລະ ແນະນຳລູກຄ້າ, ກະກຽມຫ້ອງປະຊຸມ.
 • ຮັບເອົາ ແລະ ກວດກາເອກະສານລາຍງານບັນຊີ, ເຮັດໃບລາຍງານມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນຕາມການຊີ້ນຳຂອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີໃຫ້ຖືກກົດລະບຽບ.
 • ລົງບັນຊີລາຍຮັບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າຫຼູ້ຍຫ່ຽນຊັບສິນ ໜີ້ສິນ.
 • ກວດກາ ຄວາມສົມບູນ ລະຫ່ວາງ ລາຍລະອຽດຂອງຕົວເລກບັນຊີ ແລະ ລວມ.
 • ກວດກາການລົງບັນຊີຂອງວິຊາການທີ່ເກີດຂື້ນ.
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກລາຍງານ,​ສະຖິຕິ.
 • ປະຕິບັດວຽກເກັບໄວ້ເອກະສານຕາມລະບຽບ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການຊີ້ນຳຂອງຫົວໜ້າ.

2. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

 • ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຮຽນຈົບປະລິຍາຕີຂື້ນໄປ
 • ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ
 • ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ
 • ພາສາ: ອ່ານ,ຟັງ, ຂຽນ, ເວົ້າ ພາສາຫວຽດໄດ້ດີ
 • ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 25 ປີ

3. ຄວາມສາມາດ

 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ, ສຸພາບ, ມີຄວາມຊື່ສັດ, ​ລະມັດລະວັງ, ວອງໄວ,​ມີໜ້າທີ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
 • ມີທັກສະໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນ

ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): 

 1. ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ Website ຂອງ ບໍລິສັດ www.bshlao.com )
 2. ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.
 3. ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.
 4. ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)

     ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.

ໝາຍເຫດ: ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ແຈ້ງການສໍາພາດເຖິງຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂມາສະໝັກ.

 • ຕິດຕໍ່ພົວພັນ​ເອົາ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ​ເຮືອນເລກທີ 181,​ ຖະໜົນສາຍລົມ,​ ບ.​ຫັດສະດີ,​ ມ. ຈັນທະບູລີ,​ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງທາງອີເມວ: Hr.bshlao@bshc.com.vn,
 • ເບີໂທ: 020 99 456 456 – 020 988 00 465

BSH Lao Insurance Co.,Ltd

BSH Lao Insurance Co.,Ltd

Lane Xang Avenue Hatsady Chanthabouly Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Telephone : 020 99 456 456
ABOUT COMPANY

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100%  )  ແລະ ບໍລິສັດ S - TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). 

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.