108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

​Sale Manager
Negotiable

108Job.Recruit

Samsenthai Rd Chanthabouly District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

 • ຫາເປົ້າໜາຍໃນການພັດທະນາການຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດການຂອງທີມຂາຍ
 • ອອກແບບ ແລະ ດຳເນີນແຜນການຂາຍໃຫ້ມີແນວທາງ,ວິທີທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ
 • ສ້າງຄວາມໜັ້ນໃຈການພົວພັນລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ພ/ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນບໍລິສັດ
 • ເຮັດວຽກຮວ່ມກັນກັບທີ່ປຶກສາ, ນັກອອກແບບ ແລະ ສະຖາປານິກ ພາຍໃນບໍລິສັດ
 • ຕິດຕໍ່ພົວພັນນຳບໍລິສັດ ຫຼື ໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໜົາທົ່ວໄປ
 • ໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ພົວພັນນຳນັກອອກແບບຕົກແຕ່ງພາຍໃນ
 • ພົວພັນໃນເລື່ອງສັນຍາການສັ່ງຊື້ ແລະ ຮັບຮອງສິນຄ້າ
 • ຮູ້ຈັກວິເຄາະກົນລະຍຸດການວາງແຜນການຕະຫຼາດ
 • ເບີ່ງວຽກພາຍໃນທີມ ຄ່ອຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຝຶກສອນແກ່ທີມງານຂາຍ
 • ເປັນຜູ້ປະສານວຽກລະຫວ່າງປະເທດໄທຍ ໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ, ເບີ່ງລາຄາ ແລະ ເວລາໃນການຂົນສົ່ງ ໃຫ້ທັນເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ມອບໜາຍໃຫ້.
 • ຄົນທີ່ໃຊ້ ຫຼື ພົວພັນ ໜ້າຈະເປັນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຄ່ອນຂ້າງມີເງີນ

?ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໜັກ:

 • ເພດ: ຊາຍ ຫຼື ຍິງ ( ການແຕ່ງໂຕ ແລະ ບຸກຄະລິກ ໜ້າຕາພໍໃຊ້ໄດ້ )
 • ອາຍຸ: 30 ປີ ຂື້ນໄປ
 • ວຸດທິການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ: 5 ປີ ຂື້ນໄປ ໃນດ້ານການຂາຍ ເຟີ້ນິເຈີ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນ, ເຄື່ອງໃຊ້ກໍ່ສ້າງ, ຮູ້ຈັກຄົນໃນວົງການນີ້ດີພໍສົມຄວນ ໜາຍເຖີງ ຮູ້ຈັກກັບນັກອອກແບບ ຫຼື ຕົກແຕ່ງພາຍໃນ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໜົາຊັ້ນນຳທີ່ມີຄວາມຮູ້ໂດຍຕົງ
 • ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຂຽນ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດ ໄດ້ດີ
 • ທັກສະໃນດ້ານການໃຊ້ຄອມພີວເຕີ້
 • ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນ ແລະ ສື່ສານກັບທຸກໆຄົນໄດ້ດີ
 • ມີໃຈຮັກໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ທັກສະໃນການສື່ສານ
 • ຄວນລະວັງສຳລັບວຽກໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນວຽກໂຄງການ

?ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

• ເງິນເດືອນ: 800$ - 1.000$ / ເດືອນ ( ສາມາດລົມກັນຕື່ມໄດ້ ໃນມື້ສໍາພາດ ຖ້າມີວຸດທິໃນດ້ານການເຮັດວຽກພຽງພໍ )
• ສະຫວັດດີການ: ທຸກໆເດືອນຈະມີເງີນຄອມມີເຊີ້ນໃຫ້ໃນກໍລະນີທີປຶດການຂາຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງ

ລີ້ງສະໝັກວຽກຄຣິກ https://bit.ly/2QedwD1

108Job.Recruit

108Job.Recruit

Samsenthai Rd Chanthabouly District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r9@gmail.com
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.