108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍການ (Assistant Managing director )
Negotiable

Archineer Associates Co., Ltd

Sapangmore Road sapangmore Village Saysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ ( Archineer Associates Co., Ltd) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ໂດຍມີ ການບໍລິການອອກແບບທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ: ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການບໍລິການໃນຫຼາຍສາຂາຂອງພວກເຮົາ ປະກອບມີ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ ຄົບຊຸດ ຄື: ອອກແບບອາຄານ, ສໍານັກງານຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັ້ນ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ອາຄານຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ການພັດທະນາລະບົບຜັງເມືອງ, ການຈັດວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ ເຊີ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2010, ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ມີ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ, ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ-ເຂືີ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶີ່ງມີ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ມາເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Job Vacancy

ຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍການ

(Assistant Managing director 1  position)

ໜ້າວຽກໂດຍຫຍໍ້

ຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍການ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ ແລະສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ສາມາດຈົດ-ບັນທືກ, ເຮັດບົດສະຫຼຸບ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຄອ່ງແຄ້ວ.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
 • ສາມາດວາງແຜນຈັດກອງປະຊຸມ
 • ສາມາດ ຈັດສັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ

 • ມີປະສົບການໃນການເປັນເລຂາ ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍຄະນະບໍລິຫານ.
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ Microsoft office ແລະ ໂປຣແກມອືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ຕໍ່ລອງທີ່ໂດດເດັ່ນ.
 • ມີທັກສະການບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ການຈັດການເວລາທີ່ດີເລີດ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບໃນການເຮັດວຽກ.
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕົງຕໍ່ເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 • ປະສົບການ 5 ປີ ຂື້ນໄປ.
 • ສາມາດປະຈໍາການຕ່າງແຂວງຫຼືຕ່າງປະເທດໄດ້.

ວຸດທິການສຶກສາ:

 • ຈົບສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂອງ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂື້ນໄປ.
 • ລະດັບພາສາອັງກິດຕ້ອງສາມາດສືີ່ສານໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບດີ.

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ​ແລະທີ່ປຶກສາ ຈໍາກັດ. ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເຮືອນເລກທີ່ 571, ໜ່ວຍ 10, ໂທ: (856 –21)-454354 , ອີເມວ: hrm@archiineergroup.la

Archineer Associates Co., Ltd

Archineer Associates Co., Ltd

Sapangmore Road sapangmore Village Saysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : hrm@archiineergroup.la
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.