108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທາງ (Project manager for road work )
Negotiable

Archineer Associates Co., Ltd

Sapangmore Road sapangmore Village Saysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ ( Archineer Associates Co., Ltd) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ໂດຍມີ ການບໍລິການອອກແບບທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ: ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການບໍລິການໃນຫຼາຍສາຂາຂອງພວກເຮົາ ປະກອບມີ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ ຄົບຊຸດ ຄື: ອອກແບບອາຄານ, ສໍານັກງານຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັ້ນ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ອາຄານຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ການພັດທະນາລະບົບຜັງເມືອງ, ການຈັດວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ ເຊີ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2010, ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ມີ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ, ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ-ເຂືີ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶີ່ງມີ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ມາເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Job Vacancy

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທາງ

(Project manager for road work  1  position)

ໜ້າວຽກໂດຍຫຍໍ້

ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສາມາດວາງແຜນ ແລະ ນໍາພາໂຄງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ. ຕ້ອງເປັນຜູ້ຈັັດລະບົບການເຮັດວຽກ ແລະ ຈັດການຂະບວນການກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດຂອງໂຄງການ ລວມທັງສາມາດກວດສອບວ່າຜູ້ຮັບເໝົາເຮັດວຽກສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ດີຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນ ໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ນອກນີ້ຍັງ ສາມາດປະສານງານກັບທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນີກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັັບທີ່ດີທີ່ສຸດ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສໍາເລັດ, ໄດ້ຮັບການສົ່ງມອບຕາມເວລາທີ່ກຳໜົດ, ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ເກີນງົບປະມານ.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວິສະວະກອນ, ສະຖາປະນິກ ເພື່ອວາງແຜນວຽກ, ສ້າງມາດຕາຖານເຕັກນີກ ຂອງໂຄງການ.
 • ສາມາດກວດກາແລະວາງແຜນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນໃນສະໜາມກໍ່ສ້າງ (ຄົນ, ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ) ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.
 • ວາງແຜນການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ແລະ ກຳໜົດເວລາກວດກາວຽກໃຫ້ຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ວາງໄວ້.
 • ສາມາດ ຈັດສັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ.
 • ໄກ້ຊິດກັບພະນັກງານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເມື່ອຈຳເປັນ.
 • ສາມາດປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ລາຍງານລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໄດ້.

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ

 • ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງມາກ່ອນຢ່າງນ້ອຍ2-3 ໂຄງການ.
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນໃນການກໍ່ສ້າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານໂຄງການ.
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມປອດໄພພາກສະໜາມ.
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ AutoDesk Land desktop, Civil 3 D AutoCAD Civil 3 D, AutoCAD, Microsoft office, Microsoft Project ແລະ ໂປຣແກມອືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ຕໍ່ລອງທີ່ໂດດເດັ່ນ.
 • ມີທັກສະການບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ການຈັດການເວລາທີ່ດີເລີດ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບໃນການເຮັດວຽກ.
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕົງຕໍ່ເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 • ປະສົບການ 5 ປີ ຂື້ນໄປ.
 • ສາມາດປະຈໍາການຕ່າງແຂວງໄດ້ບາງຄັ້ງຄາວ.

ວຸດທິການສຶກສາ:

 • ຈົບສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາຂົວທາງ, ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂອງ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂື້ນໄປ.
 • ລະດັບພາສາອັງກິດຕ້ອງສາມາດສືີ່ສານໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບດີ.

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ​ແລະທີ່ປຶກສາ ຈໍາກັດ. ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເຮືອນເລກທີ່ 571, ໜ່ວຍ 10, ໂທ: (856 –21)-454354 , ອີເມວ: hrm@archiineergroup.la

Archineer Associates Co., Ltd

Archineer Associates Co., Ltd

Sapangmore Road sapangmore Village Saysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : hrm@archiineergroup.la
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.