108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ
Negotiable

Village Focus International (VFI)

N/A Phonsavan Tai Sisattanak Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

 ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈໍາ ສ ປປ ລາວ. ປະຈຸບັນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຈີບັດໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ  ໃຫ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ   ແລະ ຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນ  1 ຕໍາແຫນ່ງ.

ຕໍາແຫນ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະປະຈໍາຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ສໍາພາດຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຂອງໂຄງການ.
 • ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄອບຄົວ ແລະ ຊູມຊົນຂອງກໍລະນີ
 • ລົງຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ຕາມສະຖານທີ່ຝຶກງານຕ່າງໆ
 • ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
 • ປະສານງານກັບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ບັນດາຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆເພື່ອຈັດຫາບ່ອນຮຽນ ແລະ ບ່ອນຝຶກງານໃຫ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
 • ຂື້ນແຜນ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ

ຄຸນນະວຸດ ແລະປະສົບການ

 • ຈົບວິທະຍາໄລ ຫລື ປະລິນຍາຕີທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການພັດທະນາ ແລະ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ
 • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ສິດທິເດັກ ແລະ ປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຫນ້ອຍ 1 - 3 ປີ
 • ເຕັມໃຈ ແລະມັກທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ
 • ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ສື່ສານ ກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອເປັນພິເສດ.
 • ສາມາດໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ລວມໄປເຖິງ ອີເມວ ແລະອິນເຕີເນັດ

ການສະໝັກ:

ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຍື່ນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ແລະຈົດໝາຍສະໝັກງານ.

ສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງອົງການ ວີເອພໄອ ທີ່ວຽງຈັນ

 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ນ. ສ້ອຍຟ້າ ດາລາລອຍ  ຫຼື ທາງອີເມວ admin@villagefocus.org

 ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ     20  ສິງຫາ  2018

ສອບຖາມ: ໂທ 021 _ 312519   ຫ້ອງການວຽງຈັນ

 

 

Village Focus International (VFI)

Village Focus International (VFI)

N/A Phonsavan Tai Sisattanak Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : kongseng@villagefocus.org ;soyfad@yahoo.com
Website :
ABOUT COMPANY

Village Focus International (VFI) is an INGO working in the Lao PDR since 2001. We are looking to fill the position of Project Manager is responsible for managing the project name: fighting human trafficking, abuse and exploitation in Lao PDR, this is one of a main project under the VFI’s Protection and Empowerment of Women and Children program. This program is including centers for assisting victims of trafficking, vulnerable young people which included vocational training, job opportunities, and other life skill, also outreach awareness raising component to prevent trafficking. This position will be based in Vientiane Capital City but will often travel to provinces.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.