108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານບັນຊາເຄືື່ອງຈັກນໍາຜະລິດຕະພັນຂຶ້ນພາເລດ
Negotiable

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Thangon Road Hai Village Saythani Disctrict Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Thangon Road Hai Village Saythani Disctrict Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : recruitment@laoscoke.com
Telephone : 021-781-000
ABOUT COMPANY

ລິສັດລາວໂຄຄາ - ໂຄລາບ໊ອຕຕລິງຈໍຳກັດ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຜ່ານມາ 1 ປີກວ່າ ເແລ້ວ. ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄ້າ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກໃນຕະຫຼາດຂອງປະເທດລາວເຊັ່ນ: ໂຄຄາ-ໂຄຄາ, ແຟນຕ້າ, ສະໄປ໌ທ, ນ້ຳໝາກໄມ້ມິນິດເມດ, ນ້ຳດື່ມນ້ຳທິບ. ບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ເປັນທີມງານລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຍັງສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ມີລາງວັນ, ຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ມາຮ່ວມງານນຳບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.