108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານການບັນຊີ-ການເງິນ 4 ຕໍາແໜ່ງ
Negotiable

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

New Road 450 Don Nokhoum Sisattanak Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

 

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກດ້ານການລົງທຶນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການກໍ່ສ້າງ ສາຍສົ່ງ ໄຟຟ້າແຮງສູງ, ໂຄງການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ,ບໍ່ຖ່ານຫີນເຊກອງ, ບໍ່ຖ່ານຫີນຫົວພັນ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ1 ເຊກອງປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນຂະຫຍາຍກິດຈະການໂຄງການ.

ບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຫົວໜ້າການບັນຊີ-ການເງິນ ຈຳນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ພະນັກງານການບັນຊີ-ການເງິນ ຈຳນວນ 3 ຕໍາແໜ່ງ; ອາຍຸ 30-45 ປີ (ຍິງ ຫຼື ຊາຍ) Acc-Fin

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ (ຈົບວິຊາສະເພາະຂາສາວິຊາ ບັນຊີ-ການເງິນ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳໂຄງການ 5 ປີຂື້ນໄປ
 • ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຈີນ, ອັງກິດ, ອ່ານໄດ້, ເວົ້າໄດ້, ຂຽນ
 • ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄັງເງິນສົດເພື່ອເບີກຈ່າຍຮັບໃຊ້ວຽກງານຫ້ອງການ ແລະ ເວລາອອກວຽກພາກສະໜາມ
 • ສ້າງແຜນງານສະຫຼຸບບັນຊີປະຈຳວັນ,ປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ທ້າຍປີລາຍງານຫົວໜ້າ
 • ສ້າງງົບປະມານລາຍຈ່າຍ-ຮັບໃຊ້ບໍລິຫານຫ້ອງການ
 • ສ້າງແຜນງານລາຍຈ່າຍລາຍ-ຮັບ, ໂອນເງິນສົດເຂົ້າ ແລະ ຖອນເງິນສົດອອກຈາກທະນາຄານ
 • ສ້າງຟອມຮູບແບບການເບີກຈ່າຍເງິນລວງໜ້າໃຫ້ເຂົ້າລະບົບຂອງຂະບວນການການເງິນ
 • ສາມາດເຮັດບັນຊີໂຄງການໄດ້
 • ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເອກະສານໃບບິນ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບການບັນຊີ
 • ຖ້າຮຽນຈົບມາຕ່າງປະເທດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ສາມາດອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້ 

ເອກະສານປະກອບ.

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ທົ່ວໄປ 1 ຊຸດ ( ຕົ້ນສະບັບ )

2. ຈົດໝາຍສະໝັກງານ (Cover Letter) 1 ສະບັບ   

3. ຂຽນ CV ເປັນພາສາອັງກິດ 1 ສະບັບ

4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 1 ຊດ.

5. ໃບຢັງຢືນຮັບປະກັນ 1  ຊຸດ

6. ໃບກວດສຸຂະພາບ 1 ຊຸດ.

7. ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ຊຸດ.  

8. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ 1 ຊຸດ. ( ກອບປີ )

9.ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ 1 ຊຸດ. (ກອບປີ)

10.ໃບຜ່ານງານ  ກອບປີ້

11. ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ.                                                                           

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງປະຫວັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ. ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ: ຖະໜົນຕັດໃໝ່ 450 ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໂທລະສັບ: 021 319095

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ່  28/04/2018  ເລີ່ມນັດສໍາພາດ 8/05/2018

ສະເພາະຜູ້ທີ່ຖຶກຂັດເລືອກເທົ່ານັ້ນບໍລິສັດຈະນັດສຳພາດ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ

ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄົນ ທ່ານ ສົມສະນິດ (+856) 030 9466 092. ( +856) 20 5695 9555.

Email: phanh10121974@gmail.com

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

New Road 450 Don Nokhoum Sisattanak Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : sanith_phaphone@yahoo.com
Telephone : 021 319 118
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.