108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງລົດ
Negotiable

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

New Road 450 Don Nokhoum Sisattanak Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກດ້ານການລົງທຶນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການກໍ່ສ້າງ ສາຍສົ່ງ ໄຟຟ້າແຮງສູງ, ໂຄງການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ,ບໍ່ຖ່ານຫີນເຊກອງ, ບໍ່ຖ່ານຫີນຫົວພັນ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ1 ເຊກອງປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນຂະຫຍາຍກິດຈະການໂຄງການ.

ບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງລົດ 1 ຕໍາແໜ່ງ; ອາຍຸ 25-45 ປີ (ຊາຍ)  Senior Vehicle

  • ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ (ຈົບວິຊາສະເພາະບໍລິຫານ ທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
  • ມີປະສົບການຈັດລົດມາກ່ອນຍີງເປັນການດີ
  • ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຈີນ ຫືື ອັງກິດ, ອ່ານໄດ້, ເວົ້າໄດ້, ຂຽນເປັນ
  • ຕິດຕາມກວດເຊັກສະພາບລົດເປັນປົກກະຕິ
  • ຈັດແຜນນຳໃຊ້ລົດ ແລະ ຈັດໂຊເຟີໄປວຽກນອກ ຕ່າງແຂວງ
  • ຕິດຕາມການເບີກຈ່າຍນ້ຳມັນ ແລະ ກວດເຊັກກິໂລແມັດກ່ອນອອກເດີນທາງເວລາກັບຫ້ອງການ (Logbook)    - ເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈໍາເດືອນ

ເອກະສານປະກອບ.

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ທົ່ວໄປ 1 ຊຸດ ( ຕົ້ນສະບັບ ) 

2. ຈົດໝາຍສະໝັກງານ (Cover Letter) 1 ສະບັບ   

3. ຂຽນ CV ເປັນພາສາອັງກິດ 1 ສະບັບ 

4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 1 ຊດ. 

5. ໃບຢັງຢືນຮັບປະກັນ 1  ຊຸດ 

6. ໃບກວດສຸຂະພາບ 1 ຊຸດ. 

7. ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ຊຸດ.  

8. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ 1 ຊຸດ. ( ກອບປີ ) 

9.ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ 1 ຊຸດ. (ກອບປີ) 

10.ໃບຜ່ານງານ  ກອບປີ້ 

11. ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ.                                                                           

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງປະຫວັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ. ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ: ຖະໜົນຕັດໃໝ່ 450 ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໂທລະສັບ: 021 319095

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ່  28/04/2018  ເລີ່ມນັດສໍາພາດ 8/05/2018

ສະເພາະຜູ້ທີ່ຖຶກຂັດເລືອກເທົ່ານັ້ນບໍລິສັດຈະນັດສຳພາດ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ

ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄົນ ທ່ານ ສົມສະນິດ (+856) 030 9466 092. ( +856) 20 5695 9555.

Email: phanh10121974@gmail.com

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

New Road 450 Don Nokhoum Sisattanak Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : sanith_phaphone@yahoo.com
Telephone : 021 319 118
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.