108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Human Resource Manager
5,000,001 LAK Up

L Thong Huot Telecom co., ltd.

Dongpalane road. Ban Fay Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

1. ການສັນຫາ, ຄັດເລືອກ, ບັນຈຸພະນັກງານ ແລະ ການບໍລິຫານຈຳນວນພະນັກງານ

- ການກຽມຂໍ້ມູນການສັນຫາພະນັກງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈ

- ການຫາວິທີການໂຄສະນາ ແລະ ກະຈາຍຂ່າວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜູ້ສະຫມັກວຽກທີ່ຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕຳແຫນ່ງວຽກ

- ການຄັດເລືອກພະນັກງານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເຫມາະສົມກັບຕຳແຫນ່ງວຽກໂດຍວິທີການຕ່າງໆ

- ການຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາພະນັກງານເຂົ້າວຽກໄຫ່ມ ເພື່ອຈະສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບວັດທະນະທຳຂອງບໍລິສັດໄດ້

- ການບໍລິຫານຈຳນວນພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເຫມາະສົມກັບປະລິມານຂອງວຽກ

2. ການພັດທະນາຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ

- ການກວດສອບຄວາມເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈາກພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຍິ່ງຂຶ້ນ

- ການພິຈາລະນາສະເຫນີຊື້ອຸປະກອນອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຢ່າງເຫມາະສົມ

- ການສົ່ງເສີມຄວາມສະອາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບ, ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຄວາມຫນ້າຢູ່ ໃນຟື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ຟື້ນທີ່ອື່ນໆຂອງບໍລິສັດ

- ການວາງແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີເພື່ອສ້າງເສີມຄວາມສະມັກຄີໃນພະແນກ ແລະ ບໍລິສັດ

- ການເປັນຄົນກາງໃນການຈັດການຄວາມຂັດແຍ້ງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ້ງສ່ວນຕົວພາຍໃນບໍລິສັດ

3. ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ

- ການສັນຫາການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາຕົນເອງຂອງພະນັກງານ

- ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

- ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ

- ການປະສານງານກັບພະແນກອື່ນໆເພື່ອການພັດທະນາຄວາມສາມາດພະນັກງານ

4. ການຈັດການໂຄງສ້າງຕຳແຫນ່ງງານ, ການປະເມີນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຈັດການກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ

- ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຕຳແຫນ່ງງານຂອງບໍລິສັດ

- ການຕິດຕາມ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງສ້າງຕຳແຫນ່ງງານຂອງບໍລິສັດຮ່ວມກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຫົວຫນ້າພະແນກອື່ນໆ

- ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຕຳແຫນ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

- ການກວດສອບການປະເມີນພະນັກງານຂອງພະແນກຕ່າງໆໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ

- ການຕິດຕາມ ແລະ ການພັດທະນາການປະເມີນພະນັກງານຂອງພະແນກຕ່າງໆຮ່ວມກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຫົວຫນ້າພະແນກອື່ນໆ

- ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການປະເມີນພະນັກງານຂອງພະແນກຕ່າງໆ

- ການຕິດຕາມ ແລະ ການພັດທະນາກົດລະບຽບບໍລິສັດ

5. ການບໍລິຫານງານທີມງານພະແນກບຸກຄະລະກອນ

- ການບໍລິຫານ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີມແມ່ບ້ານ

- ການບໍລິຫານ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີມຈັດຊື້

- ການບໍລິຫານ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີມຕ້ອນຮັບ

JOB REQUIREMENTS

1. ອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ

2. ວຸດທິການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຈັດການ ຫລື ອື່ນໆ

3. ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້

4. ຄວາມຂະຫຍັນຫມັ່ນພຽນ, ລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ຄວາມທຸ່ມເທໃນການເຮັດວຽກ

5. ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການ

6. ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ຄວາມກ້າສະແດງອອກ ແລະ ຄວາມກ້າໃນການອອກຄວາມຄິດເຫັນ

7. ມີລັກສະນະນິໃສດີ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ຕົງໄປຕົງມາ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ດີແກ່ຜູ້ອື່ນໄດ້

Additional Information

ผู้ติดต่อ Mr. Priyawat Prinsitthirat (HOD)

Email : Priyawat@lth.com.la

Requirement : CV

 

 • job summary
 • Post Date 29 December 2020
 • Prefered Language Lao
 • Job Level Manager
 • Job Industry TRADING & DISTRIBUTION
 • Job Function HR-Training & Development
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
L Thong Huot Telecom co., ltd.

L Thong Huot Telecom co., ltd.

Dongpalane road. Ban Fay Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Priyawat Prinsitthirat
Email : Priyawat@lth.com.la
Telephone : 02058565658
Website :
ABOUT COMPANY

ເລີ່ມທຸລະກິດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2548

ເປັນຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຂາຍຍ່ອຍ/ສົ່ງ ມືຖື ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ Apple Authorised Reseller & Service Provider / Samsung Master Dealer / Nokia Distributor & Service Provider ແລະ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ 

ມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 170 ຄົນ

ມີສາຂາ 7 ສາຂາ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.