108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຊ່ຽວຊານປູກຝັງ
Negotiable

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບ​ສະໝັກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ

ເລກທີ 13/2017

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຊ່ຽວຊານປູກຝັງ 1 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາແຕ່ລະໂຄງການ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ

(ເຊັ່ນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ)

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:  

 • ສ້າງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ
 • ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳບັນລຸຕາມແຜນທີໄດ້ກຳນົດໄວ້
 • ກະກຽມແຜນການເກັບໜໍ່ໄມ້ເມື່ອຮອດວັນທີກຳນົດເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຜູ້ເກັບຊື້ ແລະ ເຂົ້າໂຮງງານເພື່ອແປຮູບ
 • ຮັບປະກັນໃຫ້ໜໍ່ໄມ້ອອກໜໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້
 • ຊອກຫາຕະຫຼາດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໜໍ່ໄມ້ທີຜະລິດອອກມາມີບ່ອນຈຳໜ່າຍ
 • ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຮ່ວມກັບບັນດາໜ່ວຍງານເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້, ວິທີການແກ້ໄຂ.
 • ສັງລວມບົດລາຍງານປະຈຳວັນຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເພື່ອສ້າງບົດລາຍງານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ
 • ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຄງການ
 • ສຳລັບໜ້າວຽກອື່ນໆແມ່ນອີງຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າ

ຄຸນນະວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ

 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫລື ປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານການປູກຝັງ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິກຳ, ການແປຮູບ (ໂຮງງານ) 5 ປີ ແລະ ການຕະຫຼາດ ສຳລັບຂົງເຂດໂຄງການໃຫ່ຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວົງຈອນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການເຊັ່ນ: ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ.
 • ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບກຳນົດເວລາ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ ແລະ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຊັນ: Microsoft word, Excel ແລະ PowerPoint ແລະ Emails
 • ມີທັກສະຄວາມສຳນານທາງດ້ານພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດເຊັນ: ການອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ, ແລະ ເວົ້າ

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊິ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງແຈ້ງເຈດຈຳນົງຕຳແໜ່ງທີສະໝັກ, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.comanongsack.c@phonesackgroup.com   Website: www.phonesackgroup.com  

Phonesack Group Co.,Ltd

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : careers@phonesackgroup.com
Telephone : (856-21) 550497
Operation Time : -
Facebook : -
ABOUT COMPANY

Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2,500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.