108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Officer-Grievance Resolution & Cultural Heritage
Negotiable

Lane Xang Minerals Limited

N/A Boungkham Village Vilabouly District Savannakhet

JOB DESCRIPTION

ພະນັກງານ - ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ & ດ້ານມໍລະດົກວັດທະນາທຳ

ບໍລິສັດ  ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ-​ທອງ ຕັ້ງ​ຢູ່ ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການດຳເນີນງານໃນປີ 2003 , ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ສາ​ມາດຜ​ະ​ລິດແຜ່ນທອງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ລ້ານ ໂຕນ ແລະ ຜະລິດຄຳ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,2 ລ້ານອອນສ໌. ໃນ​ປີ 2020 ລ​ຊມ​ລ ສາ​ມາດຜະ​ລິດ​ທອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 39,730 ໂຕນ ຜະລິດຄໍາໄດ້ 64,809 ອອນສ໌ ແລະ ຄາດວ່າຈະຜະລິດຄໍາໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 250,000 ອອນສ໌ໃນປີ 2021

ລ​ຊມ​ລ ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ ດ້ວຍ​ການ​ກັບ​ມາ​ຂຸດຄົ້ນ-ປຸງ​ແຕ່ງ​ຄໍາອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ໃນ​ປີ 2020

ພ້ອ​ມ​ທັງ​ສືກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ດ້ານ​​ອື່ນໆ ການເພີ່ມການສຳຫຼວດ ແລະ ພ້ອມທັງກະ​ກຽມ​ການຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ​ເພີ່ມຕື່ມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ອະນາຄົດ ຂອງ ລ​ຊມ​ລ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແມ່ນຈະບໍ່ມີ​ຂີດ​ຈຳກັດ ທັງໃນດ້ານທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານ, ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ - ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ & ດ້ານມໍລະດົກວັດທະນາທຳ ເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ ແລະ ເປັນສວ່ນໜື່ງໃນການນໍາພາທີມງານໃຫ້ເຕີມໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕາມແຜນງານໃນອະນາຄົດ.

​ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານ - ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ & ດ້ານມໍລະດົກວັດທະນາທຳ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຮ້ອງທຸກຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງລະບົບ ແລະ ສ້າງຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຮັກສາໃບອະນຸຍາດທາງສັງຄົມຂອງ ລຊມລ ໂດຍເຮັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນງານດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ມີຜົນຜະລິດ ແລະ ມີກຳໄລໃນອະນາຄົດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກພາກສ່ວນ. ນີ້ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນຊຸມຊົນເຈົ້າພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນກັບພວກເຂົາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາ. ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍງານມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ລົງສຳຫຼວດ, ກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນພື້ນທີ່ໂຄງການບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ທຳລາຍຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກປະກອບມີ:

 • ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນເຈົ້າພາບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວໂດຍດ່ວນ ແລະ ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມໂຄງການ ແລະ ໂຄງການມໍລະດົກວັດທະນະທຳ. ແລະ ປະສານງານກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳ, ວັດຖຸບູຮານ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດ.
 • ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ນະໂຍບາຍ ລຊມລ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.
 • ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສືບສວນບັນຫາທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຍົກຂຶ້ນມາ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງ ການຂອງລັດຖະບານ (ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ) ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບບັນຫາມໍລະດົກວັດທະນະ ທຳ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ລຊມລ ແລະ ປະສານງານຕິດຕາມກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລຊມລ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳ.
 • ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍຊຸມຊົນ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຂອງຊຸມຊົນ ພ້ອມດ້ວຍການໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນ C&G / SOP. ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳມໍລະດົກວັດທະນະທຳ.
 • ຊ່ວຍກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈທັງຊຸມຊົນ ແລະ ລຊມລ ດ້ວຍຄວາມເປັນທຳ / ໂປ່ງໃສ.
 • ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຫ້ອງການຍຸຕິທຳ ເມືອງວິລະບູລີ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄະນະກຳມະການຮ້ອງທຸກຂັ້ນບ້ານ.
 • ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປຶກສາຫາລືບັນຫາຊຸມຊົນ (CICC).
 • ປະຊຸມກັບຄະນະກຳມະການຮ້ອງທຸກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະກຳມະການທີ່ດິນເມືອງ.
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບັນຫາການຮ້ອງທຸກຕໍ່ກັບຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ.
 • ປະຕິບັດຕໍ່ຊາວບ້ານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຊື່ສັດ.
 • ສື່ສານຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຈາກຊຸມຊົນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງໂດຍດ່ວນ.
 • ສະໜັບສະໜູນ ຫົວໜ້າຄຸມງານ - ການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍ - ການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງທຸກຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
 • ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ໃນບັນດາພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ລຊມລ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງການປະຕິບັດ.
 • ຮັບປະກັນວ່າກອງປະຊຸມສຳມະນາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ມີການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ວັດຖຸບູຮານທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
 • ລາຍງານຫົວໜ້າຄຸມງານບັນຫາສຸກເສີນຕະຫຼອດເວລາ.
 • ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຖານຂໍ້ມູນຂອງບັນດາແຫຼ່ງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊຸມຊົນ ສຳລັບແຕ່ລະສະຖານທີ່.
 • ຊີ້ນຳການຄຸ້ມຄອງການສຳຫຼວດວັດທະນະທຳ, ການກຳນົດ ແລະ ການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ.

ຄຸນວຸດທິ, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ:

 • ປະກາສະນີຍະບັດ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຊັ້ນສູງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).
 • ປະສົບການ 2 ປີ ໃນການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ / ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.
 • ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ປະສົບການຂອງຂະບວນການ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດຖະບານລາວ.
 • ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂະບວນການຮ້ອງທຸກ.
 • ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.
 • ທັກສະໃນການເຈລະຈາກັບຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກພາກສະໜາມກັບຄະນະກຳມະການທ້ອງຖິ່ນ.
 • ມີທັກສະການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
 • ມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີໃນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານ.
 • ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
 • ມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄ້ວາໂບຮານຄະດີ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ.
 • ສາມາດປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ ໃນບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລວມທັງຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່​ຈູງ​ໃຈ​ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ ໃຫ້ໃນຕຳແໜ່ງນີ້. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນ​ການ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ​ການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອສະໝັກ​ ຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະ​ກອບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດໝາຍ​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ແລະ​ ຮູບ​ຖ່າຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລ້ວ​ສົ່ງເຂົ້າທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Recruitment@LXML.LA.  ກະ​ລຸ​ນາລະບຸ ຊື່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານສະໝັກຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຫົວຂໍ້ອີເມວ ສະ​ໝັກ​ຕຳ​ແໜ່ງ(​ຊື່ຕຳ​ແໜ່ງ), (​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​​ກຸນ ຂອງຜູ້​ສະ​ໝັກ) ກ່ອນ​ມື້ປິດຮັບສະໝັກໃນ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດສະພາ 2021.

ມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ ສຳພາດ ແລະ ທຸກໆຟອມສະໝັກ​ທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຄືນ.

ບ້ານໂພນສີນວນ, ຕູ້ ປ.ນ 4486, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: +856 21 268 200

ບ້ານນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ+856 41 212 686

Officer – Grievance Resolution & Cultural Heritage 

Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation, located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR. Since operations commenced in 2003, LXML Sepon has produced over one million tonnes of copper cathode and over 1.2 million ounces of gold doré. In 2020, Sepon produced over 39,730 tonnes of copper and 64,809 ounces of gold doré. Sepon is projected to produce over 250,000 ounces of gold doré in 2021.

LXML is now positioning itself for future growth.  With the transition from a copper-focused operation to a gold-focused operation completed in 2020 and with a number of other feasibility studies, a ramp up in exploration and with merging and acquisition activity underway, the future for LXML and the Sepon operation is unlimited in potential and opportunity.

In support of this growth, we are looking for Officer – Grievance Resolution & Cultural Heritage to join our team to deliver on our growth plans, and be a part of this exciting future.

The key responsibility of Officer – Grievance Resoulution & Cultural Heritage role is to maintain our good relationship and to minimise the complaint and grievance from our local communities, systems and processes as a key focus to support maintenance of LXML social licence thereby enabling LXML Sepon to operate as a safe, productive and profitable business into the future in the interests of all stakeholders. This requires Officers to spend extensive amounts of time in the host communities to build relationships with them and assist them to have a better understanding on our operation activities. And to assist in the management of the Cultural Heritage Unit which surveys, identifies and promotes the significant diversity of local tangible and intangible cultural heritage in the area of the Sepon Gold and Copper Project in order to minimise the risk of damage or destruction due to project impacts.

Key Accountabilities or Activities

 • Coordinate and work closely with district authorities and our host communities in order to solve the grievance immediately. And Coordinate with external partners for the implementation and follow up of cultural heritage projects and programmes. And Coordinate with the Relevant District and village authorities for the management of cultural heritage sites, artefacts, and practices.
 • Always follow the grievance resolution procedure and LXML policy.
 • Liaise with concern parties to investigate the issue which raise by local communities. And Liaise with the government sectors (district, provincial and ministerial) and relevant experts regarding cultural heritage issues affecting or affected by LXML mining activities. And Liaise and follow up with relevant LXML departments and Contractors on cultural heritage matters.
 • Support and participate in community mediation & Negotiation plus obtaining agreement by follow the C&G chart/SOP. And Support the maintenance and updating of information related to cultural heritage activities.
 • Assist to make sure that completion complaints & grievances satisfied by both community & LXML with fairness/ transparency.
 • Work closely with VBL justice office in order to build the capacity of Village Grievance Committee.
 • Organise the Community Issue Consultation Committee (CICC) meeting.
 • Regularly meeting with District Grievance Committee and District Land Committee.
 • Summarise and report on the progression of any grievance issues to both management team and district authorities.
 • Treat local villagers and District authorities with respect and honesty.
 • Clearly communicate any issues from the communities to management immediately.
 • Support Supervisor-Grievance Resolution and Superintendent as required.
 • Raise awareness amongst LXML employees and contractors so that they follow cultural heritage procedures and code of practices.
 • Ensure that the Cultural Heritage Workshop is adequately stocked with essential materials and equipment and that artefacts being preserved there are kept safe and secure.
 • Keep the supervisor updated on any emergency issues at all times.
 • Develop and maintain a database of all known cultural heritage sites and specific community stakeholder contacts for each site.
 • Supervise the management of cultural heritage surveys, identification, and preservation activities.

Qualifications, Skills and Experience:

 • University Degree or Diploma in law or Grievance Management Certificate. And Bachelor’s degree or diploma or willingness to participate (preferable).
 • 2 years for community relation experience, and Community consultation/participation.
 • Demonstrated interest in cultural heritage issues, experience of Lao Government processes and regulations.
 • Understanding of grievance resolution process, and grievance process
 • Problem solving and decision making.
 • Negotiation with community skills, and field works with local committee.
 • Strong organisational skills.
 • Good communication skills English and report writing.
 • Current driving Lao license.
 • Willingness to participate in archaeological and anthropological research.
 • Ability to conduct fieldwork in rugged remote settings.

An attractive salary packages, including a performance-based incentives and other benefits are on offer for this role.  This is a great opportunity to join an exisiting world class mining operation and contribute towards the ongoing development of the biggest and best mining company in the Lao PDR.

To express your interest in this role, please submit your updated CV and Cover Letter to Recruitment@LXML.LA.  Indicate on the subject line of the email: Application for (Position title), (First and Last Name) before the closing date of 15 May 2021.

Lao Nationals who meet requirements for this position are strongly encouraged to apply.

Only shortlisted candidates will be contacted for interview and your submitted documents will not be returned.

Phonsinuan Village, P.O. Box 4486, Vientiane, Lao PDR Tel:  +856 21 268 200

 Nalao Village, Kaisone District, Savannakhet Tel:  +856 41 212686

REQUIRED SKILLS

ມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີໃນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານ.

ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ສາມາດປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ ໃນບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

Lane Xang Minerals Limited

Lane Xang Minerals Limited

N/A Boungkham Village Vilabouly District Savannakhet

Contact
Contact Name : N/A
Email : Recruitment@LXML.LA
Website :
ABOUT COMPANY

Lane Xang Minerals Limited (LXML) operates the Sepon Gold and Copper Operation located in Vilabouly District, Savannakhet Province, Lao PDR.  Since the commencement of operations in 2003, Sepon has produced over 900,000 tonnes of Copper and over 1.2 million ounces of Gold.  In 2017 Sepon produced 63,000 tonnes of Copper Cathode and is expected to produce 70,000 to 80,000 tonnes in 2018.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.