108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານ ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຫານ
Negotiable

Lao Disabled Women’s Development Centre

N/A Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະຖາວອນ

-------****-------

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ

ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ (ສພຍລ)

LAO DISABLED WOMEN’S DEVELOPMENT CENTER ( LDWDC )

ປະກາດຮັບສະໝັກ

ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອນຣ່ວມງານ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຫານ
 1 ຕຳແໜ່ງ ເປັນເພດຍິງປະຈຳຢູ່ ຫ້ອງການສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ ບ້ານດົງໂພສີ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000ກີບມີສະຫວັດດີການດີ ມີທີ່ພັກໃຫ້ຢູ່ ສາມາດພັກເຊົາປະຈຳຢູຫໍພັກໄດ້. ແຕ່ງກິນ 3 ຄາບ ເຊົ້າ,ສວຍ.ແລງ ໃຫ້ກັບພະນັກງານແລະນັກຮຽນ ຈຳນວນ 60 ຄົນ ເຮັດວຽກ ວັນຈັັນ - ວັນເສົາ ສ່ວນເວລາໃນການແຕ່ງກິນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບສັນຍາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 1. ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ອາຍຸ 25-35ປີຂື້ນໄປ
 2. ມະນຸດສຳພັນດີ ມີຈິດໃຈຮັກແລະຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້ ຮັກມັກໃນການແຕ່ງກິນ
 3. ຖ້າເປັນຄົນພິການ ຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງໄດ້ ໃນການໄປມາຂັບລົດຈັກ/ລົດໃຫຍ່ໄດ້
 4. ສາມາດພັກເຊົາຢູ່ຫໍພັກໄດ້ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກ່ຽວ

 ສົນໃຈສົ່ງປະຫວັດດ່ວນ ທາງອີເມວ ມາໄດ້ທີ່ Sisomphone@laodisabledwomen.com

 ຫລຶ ໂທວັອດແອັບ 56770690  ເບີໂທຫ້ອງການ  021 820489

ສົນໃຈປະກອບເອກະສານ ມີດັ່ງນີ້:

 1. ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່
 2. ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
 3. ໃບສະໝັກ ຫລືໃບຄຳຮ້ອງ
 4. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ )
 5. ໃບປະກາດຫລືໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ (ຖ້າມີ)
 6. ໃບກວດສຸຂະພາບ

REQUIRED SKILLS

ຖ້າເປັນຄົນພິການ ຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງໄດ້ ໃນການໄປມາຂັບລົດຈັກ/ລົດໃຫຍ່ໄດ້

ສາມາດພັກເຊົາຢູ່ຫໍພັກໄດ້ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກ່ຽວ

 • job summary
 • Post Date 06 April 2021
 • Prefered Language English
 • Job Level Entry Level
 • Job Industry NON-GOVERNMENT ORGANIZATION
 • Job Function Others
 • Job Location Vientiane Capital
 • other job from this employer
 • Doesn't have any job to show.
Lao Disabled Women’s Development Centre

Lao Disabled Women’s Development Centre

N/A Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : sisomphone@laodisabledwomen.com
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.