108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ
Negotiable

SokDee Property Development

N/A Meuangnoi Village Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

1. ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ

Job description ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ

 • ວາງລະບົບເເຜນງານບໍລິຫານວຽກກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ການວາງເເຜນເເລະຄວບຄຸມໂຄງການ ຈັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຄົນ,ເງິນ,ວັດສະດຸ,ກົນຈັກເເລະອື່ນໆ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ສຸດ ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊິບ.
 • ວາງເເຜນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປະຊຸມທີມງານ ເພື່ອກຳນົດກົນລະຍຸດການບໍລິຫານໂຄງການ ເເຕ່ລະໂຄງການໃຫ້ດຳເນີນງານຕາມເເຜນເປົ້າທີ່ວາງໄວ້ ລວມທັງມອບໝາຍວຽກໃຫ້ຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ຄວບຄຸມ ດູເເລ ເເລະ ບໍລິຫານທີມງານໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມເເຜນງານທີ່ກຳນົດ ພ້ອມລາຍງານເເລະຜົນດຳເນີນງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຮັບຮູ້
 • ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ເເລະ ຄວາມສົມບູນຂອງເເບບວຽກ ເເລະເເບບເເຜນຕ່າງໆ
 • ກວດສອບການເງິນໂຄງການເເລະຈັດສ້າງລາຍງານການເງິນໃຫ້ເເກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ
 • ທົບທວນ ກວດສອບ ເເລະ ອະນຸມັດເເຜນການຈັດສົ່ງວັດສະດຸອະປະກອນ ເເລະ ເເບບການກໍ່ສ້າງ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕ່າງໆໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບເເຜນງານ
 • ຈັດສ້າງ/ກວດສອບ ເອກະສານຮັບຮອງການເບິກເງິນງວດໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍຕ່າງໆ
 • ວາງເເຜນການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ຫົວຫນ້າໂຄງການ ບັນຊີໂຄງການ ບັນດາວິສະວະກອນຕ່າງໆປະຈຳສະໜາມ ນາຍຊ່າງ ເເລະ ອ້າຍນ້ອງກຳມະກອນ
 • ມອບຫນ້າທີ່່ໃຫ້ຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາພ້ອມທັງຕິດຕາມຫນ້າວຽກເເລະການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານ ເເລະ ປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຢ່າງສະຫມໍ່າສະເໝີ
 • ລົງນາມເເລະອອກເອກະສານສຳຄັນໃນໂຄງການໃນນາມບໍລິສັດ ຕາມທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ສະເຫນີໃຫ້ມີການຝຶກອົມຮົມດ້ານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງເເກ່ພະນັກງານ
 • ເປັນຕົວເເທນພົວພັນວຽກງານຕ່າງໆກັບອຳນາດການປົກຄອງໃນຂັ້ນຕ່າງໆເເລະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຮັບຮູ້ຄວາມຄືບຫນ້າ
 • ຈັດສ້າງເເຜນຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ການກຳກັບ ເເລະ ຈັດການໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍໃນໂຄງການ
 • ທົບທວນກວດສອບ ເເລະ ອະນຸມັດເເຜນງານຫຼັກ ຍ່ອຍ ຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເເລະ ປະສານງານກັບຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ເພື່ອດຳເນີນງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມເເຜນທີ່ວາງໄວ້
 • ທວນທວນເເລະຕິດຕາມຜົນງານ ຂອງ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ຫາກບໍ່ເປັນໄປຕາມເເຜນວຽກເເມ່ນເເຈ້ງເເລະໃຫ້ມີການດຳເນີນງານເເກ້ໄຂເເລະປັບປຸງທັນທີ
 • ໃຫ້ຄວາມເຫັນເເລະປະສານງານກັບຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍ ໃຫ້ເກິດຂໍ້ຂັດເເຍ່ງໃນການເຮັດວຽກໜ້ອຍທີ່ສຸດ
 • ຈັດໃຫ້ມີການດຳເນີນການ/ເຂົ້າຮ່ວມ ເເລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸມທີ່ຈຳເປັນກຳກັບດູເເລຂະບວນການປ່ຽນເເປງຫນ້າວຽກໄປຈົນເຖິງງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງ ຈັດສ້າງໃຫ້ທີຜົນກະທົບການປ່ຽນເເປງທີ່ມີຕໍ່ເເຜນວຽກເດີມ ເເລະ ສະເຫນີຄຳສັ່ງປ່ຽນເເປງເເຜນວຽກ ສະເຫນີເຈົ້າຂອງໂຄງການ
 • ປະຕິບັດເປັນຕົວເເທນຂອງບໍລິສັດໃນການປະຕິບັດໂຄງການ
 • ຈັດໃຫ້ມີມາດຕະຖານປຽບທຽບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງໂຄງການເເລະມາດຕະຖານສາກົນຂອງຄຸນນະພາບໃນການກໍ່ສ້າງ

Qualifications ຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ

 • ເພດຊາຍ
 • ອາຍຸ 40+ ປີຂື້ນໄປ
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ ຮູ້ຈັກໃຫ້ເເລະເສຍສະຫຼະເເລະມີໃຈມັກຮັກໃນການວຽກເປັນທີມນຳພາອ້າຍນ້ອງບຸກທະລຸ
 • ຄິດບວກ ທັດສະນະຄະດິດີ ມັກຄວາມກ້າວຫນ້າ
 • ມີຄວາມອົດທົນ ເເລະ ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເເລະລ່ວງເວລາໄດ້
 • ວຸດທິການສຶກສາຈົບ ສາຂາວິສະວະກຳ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆມາກ່ອນເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການສຳຫຼວດເເລະອອກເເບບ

Benefits ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ເງິນເດືອນພື້ນຖານ
 • ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຕອບເເທນ ຫຼື ໂບນັດ ຈາກການເຮັດວຽກທີ່ມີຜົນງານດີ 
 • ເງິນຄ່ານ້ຳມັນລົດ ໂທລະສັບ ເເລະ ຄ່າກິນເຂົ້າ
 • ໄດ້ຮັບການດູເເລໃນກໍລະນີເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍ

ເອກະສານຕິດຂັດ:

 • ເເບບຟອມສະຫມັກວຽກທີ່ປະກອບສົມບູນ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ https://drive.google.com/file/d/1spJ59YIu4s1TYMg9HYcW9dC11ck-z5M2/view
 • CV ຂອງຜູ້ສະຫມັກ
 • ສຳມະໂນຄົວ (ກ໊ອບປີ້)
 • ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໊ອບປີ້)
 • ໃບຜ່ານງານ
 • ໃບເເຈ້ງໂທດ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ (ກ໊ອບປີ້)
 • ໃບຄະເເນນ (ກ໊ອບປີ້)

ພົວພັນໄດ້ທີ່: 020-28155551 ນາງ ໂອເລ່ ຫ້ອງການ 020-55788887

ເອກະສານສະຫມັກຕ້ອງສົ່ງລາຍລະອຽດເອກະສານຜູ້ສະໝັກມາທີ່: keomahavongson78@gmail.com

ກ່ຽວກັບກິດຈະການ

 • Reliance Development ພວກເຮົາດຳເນີນງານທາງດ້ານການລົງທຶນການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ເເລະ ທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງພື້ນທີ່ເພື່ອຄວາມເປັນຢູ່ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນໃນທຸກໆດ້ານ

Additional Information

ເເບບຟອມສະຫມັກວຽກທີ່ປະກອບສົມບູນ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ https://drive.google.com/file/d/1spJ59YIu4s1TYMg9HYcW9dC11ck-z5M2/view

REQUIRED SKILLS

ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການສຳຫຼວດເເລະອອກເເບບ

ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆມາກ່ອນເປັນຢ່າງດີ

SokDee Property Development

SokDee Property Development

N/A Meuangnoi Village Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : Keomahavongson78@gmail.com
Telephone : 020-28155551 - 020-55788887 - 55787999
ABOUT COMPANY

ໂຊກດີ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ - ຮັບຊື້ທີ່ດິນໂທ 020-55787999

 

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.