108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າ ຝ່າຍບັນຊີ ການເງິນ
Negotiable

SokDee Property Development

N/A Meuangnoi Village Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

 1. ພະນັກງານ ຫົວຫນ້າ ຝ່າຍບັນຊີ ການເງິນ

Job description ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 • ລາຍງານຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນແກ່ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດໂດຍການວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານບັນຊີໂຄງການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ
 • ກະກຽມລາຍການຂໍ້ມູນບັນຊີຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ລາຍການບັນຊີທຶນ ຂອງບໍລິສັດໂດຍການລວມລວມ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນບັນຊີການເງິນ
 • ລາຍງານທຸລະກໍາຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນຂອງບັນຊີຕ່າງໆພາຍໃນອົງກອນ
 • ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິຫານໃນການດໍາເນີນການທາງດ້ານການເງິນໂດຍການວິເຄາະທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ.
 • ສະຫຼຸບສະຖານະພາບທາງດ້ານການເງິນປັດຈຸບັນ: ກະກຽມງົບສະແດງສະຖານະການເງິນ, ງົບກໍາໄລ-ຂາດທຶນ, ງົບກະແສເງິນສົດ ພ້ອມທັງ ງົບກຳໄລສະສົມ.
 • ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ລາຍງານຜົນປະກອບການໃນທຸກໆໄຕມາດຂອງບໍລິສັດ.
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຄວບຄຸມທາງດ້ານບັນຊີການເງິນໂດຍການກະກຽມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທາງດ້ານບັນຊີ
 • ຊີ້ແນະພະນັກງານລົງບັນຊີ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານບັນຊີ ເເກ່ພະນັກງານ
 • ລາຍງານເເລະແຈ້ງການປິດບັນຊີທຸກໆເດືອນເຊັ່ນ: ຍອດຍົກມາ ແລະ ບັນຊີສະຫຼຸບທັງໝົດພາຍໃນເດືອນ
 • ຮັກສາຂໍ້ມູນບັນຊີການເງິນໂດຍການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Database backups)
 • ຈັດສ້າງເເລະດູແລລະບຽບການທາງດ້ານບັນຊີການເງິນໂດຍໃຫ້ມີການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ດີ
 • ກະກຽມການຊໍາລະເງິນໂດຍການກວດສອບເອກະສານ ແລະ ການຮ້ອງຂໍໃບອະນຸມັດເບີກຈ່າຍ
 • ໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ຜູ້ບໍລິຫານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທາງດ້ານບັນຊີການເງິນທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍນະໂຍບາຍບັນຊີ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງເເນະນຳການພັດທະນາລະບົບບັນຊີໄປເລື້ອຍໆ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກທຸລະກໍາທາງການເງິນ ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ
 • ທົບທວນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນຂອງບັນຊີທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

Qualifications:

 • ມີປະສົບການທາງດ້ານບັນຊີ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ
 • ອາຍຸ 35+ ປີຂື້ນໄປ
 • ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ
 • ມີຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງຂອງບັນຊີ, ລວມທັງມາດຕະຖານບັນຊີ LFRS for SME
 • ມີຄວາມຊໍານານໃນນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີທີ່ເປັນມາດຕະຖານ
 • ມີຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ Microsoft Office Excel: VLOOKUP, Pivot, Query
 • ມີປະສົບການໃນການແຍກບັນຊີໂດຍລວມ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເນັ້ນລາຍລະອຽດ ແລະ ມີທັກສະໃນການວິເຄາະທີ່ດີ
 • ຈົບການສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຖ້າຫາກມີໃບຢັ້ງຢືນນັກກວດສອບບັນຊີ (CPA) ແມ່ນພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

Benefits ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ເປັນພະນັກງານເງິນເດືອນພື້ນຖານ ຫຼື ສາມາດເປັນທີ່ປຶກສາໄດ້
 • ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຕອບເເທນ ຫຼື ໂບນັດ ຈາກການເຮັດວຽກທີ່ມີຜົນງານດີ 
 • ເງິນຄ່ານ້ຳມັນລົດ ໂທລະສັບ ເເລະ ຄ່າກິນເຂົ້າ
 • ໄດ້ຮັບການດູເເລໃນກໍລະນີເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍ

ເອກະສານຕິດຂັດ:

 • ເເບບຟອມສະຫມັກວຽກທີ່ປະກອບສົມບູນ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ https://drive.google.com/file/d/1spJ59YIu4s1TYMg9HYcW9dC11ck-z5M2/view
 • CV ຂອງຜູ້ສະຫມັກ
 • ສຳມະໂນຄົວ (ກ໊ອບປີ້)
 • ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໊ອບປີ້)
 • ໃບຜ່ານງານ
 • ໃບເເຈ້ງໂທດ
 • ສຳເນົາໃບປະກາດ (ກ໊ອບປີ້)
 • ໃບຄະເເນນ (ກ໊ອບປີ້)

ພົວພັນໄດ້ທີ່: 020-28155551 ນາງ ໂອເລ່ ຫ້ອງການ 020-55788887

ເອກະສານສະຫມັກຕ້ອງສົ່ງລາຍລະອຽດເອກະສານຜູ້ສະໝັກມາທີ່: keomahavongson78@gmail.com

ກ່ຽວກັບກິດຈະການ

 • Reliance Development ພວກເຮົາດຳເນີນງານທາງດ້ານການລົງທຶນການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ເເລະ ທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງພື້ນທີ່ເພື່ອຄວາມເປັນຢູ່ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນໃນທຸກໆດ້ານ

Additional Information

ເເບບຟອມສະຫມັກວຽກທີ່ປະກອບສົມບູນ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່

https://drive.google.com/file/d/1spJ59YIu4s1TYMg9HYcW9dC11ck-z5M2/view

 

REQUIRED SKILLS

VLOOKUP, Pivot, Query

ຖ້າຫາກມີໃບຢັ້ງຢືນນັກກວດສອບບັນຊີ (CPA) ແມ່ນພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ຄວາມຊໍານານໃນນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມບັນຊີທີ່ເປັນມາດຕະຖານ

ມີຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງຂອງບັນຊີ, ລວມທັງມາດຕະຖານບັນຊີ LFRS for SME

Microsoft Office

 • job summary
 • Post Date 26 April 2021
 • Prefered Language English
 • Job Level Manager
 • Job Industry REAL ESTATE
 • Job Function Finance Manager
 • Job Location Vientiane Capital
SokDee Property Development

SokDee Property Development

N/A Meuangnoi Village Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : Keomahavongson78@gmail.com
Telephone : 020-28155551 - 020-55788887 - 55787999
ABOUT COMPANY

ໂຊກດີ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ - ຮັບຊື້ທີ່ດິນໂທ 020-55787999

 

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.