108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ
Negotiable

Plan International in Laos

Sapharnthong Tai Sisattanak Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ .. ລາວ

ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ

ອົງການແພລນສາກົນ ແມ່ນອົງການສາກົນທີ່ພັດທະນາຊຸມຊົນໂດຍຖືເອົາ ເດັກນ້ອຍເປັນໃຈກາງ ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທຸກຍາກ ໃນ 48 ປະເທດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກ, ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຄງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂົງເຂດການການພັດທະນາການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ນ້ຳສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສິດທິເດັກ.

ປະຈຸບັນອົງການແພຣນ ມີໂຄງການຢູ່ແຂວງ ບໍແກ້ວ,​ ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ, ພວກເຮົາປະກາດຮັບສະໜັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງດ່ັງລຸ່ມນີ້:

ບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ 1 ຕຳແໜ່ງ: (ປະຈໍາ ເມືອງ ງາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 • ລົງບັນຊີປະຈຳວັນ
 • ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ
 • ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເງີນສຳຫລັບກິດຈະກຳ
 • ສະຫລຸບເງີນສົດປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ
 • ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນການຈ່າຍ
 • ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກບ້ານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ

ເງືອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:

 • ຈົບວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນລະດັບກາງ
 • ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
 • ມີມະນຸດສຳພັັນດີ
 • ເປັນຄົນຫ້າວຫັນ ແລະ ມັກຮຽນຮູ້

ທຸກໆຕຳແໜ່ງຢູ່ອົງການແພລນ:

 • ຕ້ອງມິຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຖືສຳຄັນສິດທິສະເໝິພາບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ
 • ຕ້ອງມິຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຖືສຳຄັນເລື່ຶອງສິດທິເດັກ
 • ອົງການແພລນຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ມີການທາລຸນເດັກ

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຂຽນໜັງສືສະໝັກ ແລະ ປະກອບຊີວະປະຫວັດດ້ວຍຕົນເອງ,ສົ່ງເອກະສານໄດ້ທີ່: PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org, ຫລືຫ້ອງການແພລນຢູ່ ບ້ານປາກແບງ, ເມືອງປາກແບງ, ໂທ: 030-5782107, 030-5107844.ຫລື ຫ້ອງການແພລນຢູ່  ເມືອງງາ ບ້ານດອນແອນ,​ເບີໂທ: 030-9506877 ຫລື ຫ້ອງການແພລນຢູ່  ເມືອງຮຸນ ບ້ານພອນສະຫວັນ,​ເບີໂທ: 030 5783751 ຫລື ຫ້ອງການເມືອງໄຊ ຢູ່ບ້ານ ໜອງແມງດາ, ເບີໂທ: 081 312235 ແລະ 081 312536         

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ່ 30 ພຶດສະພາ 2017 ແລະ ມີພຽງຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເຂົ້າສຳພາດເທົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອການນັດໝາຍໃນການສຳພາດ

 

Plan International in Laos

Plan International in Laos

Sapharnthong Tai Sisattanak Vientiane Capital

Contact
Contact Name : -
Email : PlanLaos.JobVacancies@plan-international.org
Telephone : 021 480 545
Operation Time : -
Facebook : Plan International
Website : -
ABOUT COMPANY

Plan, one of the world’s largest children’s INGOs, works with children and poor communities in 50 countries. In Laos, Plan works in Bokeo and Oudomxay Provinces, in basic education, early childhood development, ahealth and nutrition, water, sanitation and hygiene, and promotion of children’s rights. Plan has no religious or political aims or affiliations. Visit www.plan-international.org for more information.

Company Map

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.