108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Land Survey Supervisor / ຫົວໜ້າສາຍງານສຳຫຼວດທີ່ດິນ
N/A

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

23 Singha Road Phonexay Village Xaysettha District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

Burapha Agroforestry Co., Ltd is a Swedish/Lao plantation and wood products manufacturing company, with its own sawmill, processing facilities and plantations.

We are looking for a hardworking team leader to be apart of our Land department.

Land Survey Supervisor
Hiring Date: Immediate
Location: Vientiane Capital, Vientiane Province

Key Responsibilities:

 • Lead and coach the land acquisition survey team(s) to reach the Company’s land acquisition targets.
 • Plan, monitor, supervise and report on the land survey process to the Land Manager and other relevant departments.
 • Adhere to all company, national and international policy standards throughout the land survey process.
 • Liaise with all relevant government organizations to plan, execute and report on all land survey activities.
 • Administer and monitor the survey budget following the financial policies of the Company and the approved Land Department’s budget.
 • Ensure all reporting is done in a timely manner, weekly, biweekly, monthly and quarterly.
 • Continually strive for improvement in all surveying activities to ensure effectiveness in all aspects of the job.
 • Develop the skills of staff members by providing regular coaching and training to the team.

Qualifications / Experience:

 • Degree in one of the following: forest ecology, forestry, environmental management, rural development, social sciences or related fields.
 • At least one-year experience in a survey role.
 • At least three-year experience in a leadership role.
 • Knowledge of the land legality framework in Lao PDR, around forestry and customary land use rights.
 • Have experience in working in a multicultural team setting.
 • Excellent command of Lao language and good command of English language.
 • Knowledge of additional local language (e.g. Khmu, Hmong) an advantage.
 • IT literacy (Microsoft Office suite, data management, cloud technologies).
 • Willing to spend extended periods of time in the field.

In return, we offer a competitive remuneration package, health insurance and a supportive and committed team environment. If you are looking for the next challenge in your career, then why not apply today!

Interested candidates should send CV, proof of qualifications and a cover letter to: hr@buraphawood.com
 Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Closing date the 4th March  2021.

*****************************

ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ສະວີເດັນ/ລາວ ເຊິ່ງທຳການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໂດຍມີໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ສວນປູກໄມ້ ເປັນຂອງຕົນເອງ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ ຫົວໜ້າທີມ ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກໃນ ພະແນກທີ່ດິນ ຂອງພວກເຮົາ!

ຫົວໜ້າສາຍງານສຳຫຼວດທີ່ດິນ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ

ວັນທີເລີ່ມວຽກ: ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ທັນທີ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

 • ນຳພາ ແລະ ຝຶກໃຫ້ທີມງານສຳຫຼວດທີ່ດິນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການໄດ້ມາຂອງທີ່ດິນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ວາງໄວ້.
 • ວາງແຜນ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຄຸມງານ ແລະ ເຮັດລາຍງານຂັ້ນຕອນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດການທີ່ດິນ ແລະ ພະແນກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ທຸກຂັ້ັນຕອນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ, ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.
 • ປະສານສົບທົບກັບໜ່ວຍງານພາກລັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການສຳຫຼວດທີ່ດິນທັງໝົດ.
 • ບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ງົບປະມານຂອງການສຳຫຼວດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍທາງການເງິນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຂອງພະແນກທີ່ດິນ.
 • ຮັບປະກັນວ່າບົດລາຍງານທັງໝົດ ແມ່ນສຳເລັດຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ ເຊັ່ນ ເປັນລາຍອາທິດ, ທຸກສອງອາທິດ, ລາຍເດືອນ ແລະ ເປັນໄຕມາດ.
 • ພັດທະນາປັບປຸງກິດຈະກຳການສຳຫຼວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນທຸກໆດ້ານຂອງໜ້າວຽກ.
 • ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພະນັກງານ ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ແນະນຳໃຫ້ກັບທີມງານຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ຄຸນນະວຸດ ແລະ ປະສົບການ:

 • ຈົບການສຶກສາດ້ານໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ນິເວດວິທະຍາຂອງປ່າໄມ້, ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ,ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີປະສົບການດ້ານການສຳຫຼວດ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ.
 • ມີປະສົບການໃນບົດບາດການເປັນຜູ້ນຳພາ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ.
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບປ່າໄມ້ ແລະ ສິດທິໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.
 • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ກັບຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ.
 • ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 • ຖ້າຫາກມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ: ພາສາຂະມຸ, ມົ້ງ) ແມ່ນຈະຖືເປັນການດິີ.
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີ (Microsoft Office suite, data management, cloud technologies)
 • ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ ເປັນເວລາດົນໄດ້.

ພວກເຮົາສະໜອງຄ່າຕອບແທນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ມີປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ມີທີມງານທີ່ໝຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກຳລັງຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນໜ້າວຽກຂອງທ່ານ, ມາສະໝັກກັບພວກເຮົາມື້ນີ້ໄດ້ເລີຍ!

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV), ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ຈົດໝາຍສະໝັກງານ (cover letter) ມາທີ່ອີເມວ hr@buraphawood.com

ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ເພື່ອນັດສຳພາດ.

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 4 ມີນາ 2021.

 

 

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

Burapha Agro-forestry Co., Ltd

23 Singha Road Phonexay Village Xaysettha District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : Chindalone Pathammavong
Email : hr@buraphawood.com
Telephone : 021 451 841-2
Operation Time : 08:00 - 17:00
ABOUT COMPANY

Burapha Agroforestry Co., Ltd is a Swedish/Lao plantation and wood products manufacturing company, with its own saw mill,processing facilities and plantations. We are committed to managing and developing our business in a sustainable manner. Balancing our economic, environmental and social responsibilities is necessary for sustainable business and beneficial to all stakeholders.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.