108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ວິຊາການລ້ຽງສັດປະຈຳສວນສາທິດ
Negotiable

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ຮັບ​ສະໝັກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ

ເລກທີ 005/2021

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 650 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ວິຊາການລ້ຽງສັດປະຈຳສວນສາທິດ, 1 ຕໍາແໜ່ງ
 • ປະຈໍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)
 • ປະເພດສັນຍາ: 1 ປີ, (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :

ວຽກເຕັກນິກ:

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສວນສາທິດເຊັ່ນ: ການຈັດຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຟື້ນຟູອາຊີບ, ການບໍລິຫານວຽກງານ ລ້ຽງສັດ ທັງໃນ ແລະ ນອກສວນສາທິດ;
 • ການລ້ຽງສັດຄື: ລ້ຽງງົວທອມ, ລ້ຽງແບ້ຂັງ, ລ້ຽງໝູທອມ, ລ້ຽງສັດປີກ ແລະ ກົບ-ປາດຸກ ລວມທັງການອະນຸບານສັດປີກ ແລະ ການປະສົມພັນກົບ-ປາດຸກ.
 • ເປັນທີ່ປຶກສາບົງມະຕິພະຍາດສັດ ແລະ ປິ່ນປົວ; ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ພ້ອມທັງສາຖິດ ການນຳໃຊ້ຢາປົວພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງ;
 • ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບ ວິທີການສາທິດ-ທົດລອງ, ວິທີການວັດແທກ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະຜົນການສາທິດ-ທົດລອງ ແລະ ລາຍງານຜົນ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຫາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ແນວພັນຕ່າງໆຮັບໃຊ້ສຳລັບວຽກງານປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ຂອງສວນສາທິດ ເພື່ອຂື້ນແຜນໃນການສະໜອງຕາມຂະບວນການ;
 • ຂຽນຄູ່ມື ຫຼື ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບ ສວນສາທິດ, ຜົນທົດລອງຕ່າງໆ. ເພື່ອນຳມາເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ວຽກງານ
 • ສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ວິຊາການ ສວນສາທິດ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ, ເຊັ່ນ: ແຜນທັດສະນະສືກສາ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ແຜນງົບປະມານຕ່າງໆ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມປູກພືດເປັນສິນຄ້າ;
 • ນຳພາສະມາຊິກກຸ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳລ້ຽງສັດຕາມແຜນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ;
 • ນຳພາທີມງານວິຊາການ, ອາສາສະໝັກໃນສວນສາທິດ(ແຮງງານປະຈຳສວນ) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລ້ຽງສັດຢູ່ໃນສວນສາທິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ວຽກບໍລິຫານ:

 • ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ;
 • ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ, ແລະ ລວມທັງ ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍການກິດຈະກໍາຂອງສວນສາທິດ ເຊັ່ນ:ລາຍງານປະ ຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ/ຫຼືໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 • ຊ່ວຍໃນການປະສານສົມທົບ ແລະ ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍຜົນຜະລິດ;
 • ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

 • ມີຄວາມຮູ້ເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການໃນວຽກງານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເຊັ່ນ: ການປູກພືດສວນຄົວ, ຜັກສະອາດ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດເສດຖະກິດ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່(ງົວ), ລ້ຽງແບ້, ລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງສັດປີກ(ເປັດ-ໄກ່) ແລະ ກົບ-ປາດຸກ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການປະສົມພັນກົບ-ປາດຸກ, ການອະນຸບານສັດປີກ, ການລ້ຽງໝູທອມ, ການລ້ຽງແບ້ຂັງ ແລະ ການລ້ຽງງົວທອມ;
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກກະສິກຳເປັນຢ່າງດີ, ກຳໄດ້ຫຼັກການລ້ຽງສັດໄດ້ຊັດເຈນ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ;
 • ຄວາມຮູ້ໃນການບົງມະຕິພະຍາດສັດ ແລະ ປິ່ນປົວສັດ ທັງສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດໃຫຍ່;
 • ມີຄວາມຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນສຳລັບສັດລ້ຽງ (ຢາວັກຊິນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວ);
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດການຟາມ (ຈັດການສວນ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ), ແບ່ງພື້ນທີ່ໃຫ້ເໝາະສົມ, ນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ວາງຍຸດທະສາດການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງ.
 • ມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການເປັນຄູຝຶກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ. ລວມທັງການຈັດການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ.
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳພາກຸ່ມປະຕິບັດລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກຝັງ;

ຄຸນ​ນະ​ວຸດ ​​ແລະ ປະສົບ​ການ:

 • ຈົບຊັ້ນສູງ/ປະລິຍາຕີ ຂະແໜງ ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແລະ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ປີ ສໍາລັບວຽກງານດ້ານ ກະສິກຳ ກັບບັນດາໂຄງການ ລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;
 • ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກປະສານງານກັບ ຊຸມຊົນ, ແລະ ພາກລັດຖະບານ;
 • ສາມາດສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນປານກາງຂື້ນໄປ;
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີ (Microsoft Word, Excel, Power Point ແລະ ອື່ນໆ...)
 • ສາມາດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ອີເມລ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
 • ສາມາດເຮັດວຽກປະຈໍາ ພາກສະໜາມ ແລະ ເຮັດວຽກໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້.
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້.
 • ສາມາດເຮັດວຽກ ໄດ້ຕາມກໍານນົດ ມອບໝາຍໜ້າວຽກ ຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ.
 • ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫ້າວຫັນ, ແລະ ສຸດຈະລິດ.
 • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com; ເວັບໄຊ: www.phonesackgroup.com;

ເຟກບຸກເພກ: Careers at phonesackgroup

REQUIRED SKILLS

Microsoft Office

ສາມາດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ອີເມລ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ສາມາດສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນປານກາງຂື້ນໄປ

Phonesack Group Co.,Ltd

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Email : careers@phonesackgroup.com
Telephone : (856-21) 550497
ABOUT COMPANY

Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2,500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.