108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

General Manager
Negotiable

108Recruit

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ກົດສະໜັກວຽກ
Position Title General Manager
tel 020 22217635 
Salary 1,000 – 1,500 USD

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ/Key Responsibilities:

 • ບໍລິຫານ, ວາງແຜນ ການຈັດການພາຍໃນ ແລະ ນອກອົງກອນ
 • ວາງແຜນດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຈັດກິດຈະກຳ ແລະ ການໂຄສະນະສິນຄ້າທາງສື່ຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ຊົມໃຊ້;
 • ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດສື່ໂຄສະນາການກຳນົດຮູບແບບ, ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການໂຄສະນາໃຫ້ແທດເໝາະກັບຜະລິດຕະພັນ;
 • ບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາທີມງານໃນການເຮັດວຽກແບບທີມງາມທີ່ເປັນມືອາຊີບ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງບໍລິສັດ.

ເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ/Specific Requirements: 

 • ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນຢ່າງໜ້ອຍ 3ປີ
 • ມີທັກສະໃນການເວົ້າ, ຂຽນ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ດີ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕິ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ(word, Excel, Photoshop, PowerPoint, etc.);
 • ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ພະຍາຍາມສູງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງອິດສະຫລະ;
 • ມີທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີ;
 • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທິມ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
 • ມີທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ສື່ສານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
 • ມີຄວາມຮູ້ໃນການສ້າງແຜນວຽກ ແລະ ຕິດຕາມວຽກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
 • ມີຄວາມຮູ້ແຫລ່ງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງເປັນຢ່າງດີ;
 • ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ແລະ ຕໍ່ລອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;
 • ມີທັກສະດ້ານອື່ນໆຕາມວັດຖຸປະສົງໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ

108Recruit

108Recruit

108Hill-Office & Residence Floor 1, No. 049 Dongpaina Road Saphanthong Neua Village Sisattanak District Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.