108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
N/A

Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.

No. 453, Unit 31, Kaisone Road (Road 13 South) Jommany Xaysettha Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ທະນະ​ຊັບລິດ​ຊິງ​ ແອນ​ ຟາຍ​ແນນ ຈຳກັດ ​ເປັນ​ສະຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ​ລະດັບ​ສາກົນ ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ ດ້ານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ, ພວກເຮົາ​​ເປີດຮັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ຜູ້​ທີ່ມີ​ຄວາມຮູ້ ຄວາມ​ສາມາດ ຫ້າວຫັນ ແລະ ຕ້ອງການສ້າງ ຄວາມແຕກຕ່າງໃໜ່ໆໃນຊີວິດ. ຊຶ່ງມີຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້;

1.ຜູ້ຈັດການດຳເນີນງານ (Operation Manager

ມີປະສົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການວິເຄາະສິນເຊື່ອ, ການເຮັດສັນຍາ ແລະລະບົບເອກະສານສັນຍາສິນເຊື່ອ ກັບທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ 05 ປີ.  ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານທີມງານ.  ຈົບ​ປະລິນຍາຕີ​ຂຶ້ນ​ໄປ (ສາຂາ ນິຕິສາດ ຫຼື ບໍລີຫານ ທຸລະກິດ ຫຼື ຂະແໜງອື່ນ ໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

2.ກວດສອບພາຍໃນ (Senior Internal Auditor)

ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ. ມີໃບປະກາດກ່ຽວກັບການກວດສອບບັນຊີ ຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດສິນເຊື່ອຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3.ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ (Senior Accounting & Treasury Cash Management).

   ມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີຂື້ນ​ໄປ, ຈົບບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4.ພະນັກງານບໍລິຫານເນັດເວີກ /Senior IT Network Administrator

ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເນັດເວີກ ແລະໂປຣແກຣມໄອທີຕ່າງ ໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ. ຈົບປະລິນຍາຕີກ່ຽວກັບ ໄອທີ/IT ຫລື ໂປຣແກຣມເມີ/Programmer.

5. ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ (Executive Secretary)

2 ປີ ໃນການເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ມີທັກສະໃນການຈັດກອງປະຊຸມ, ການນັດໝາຍ ແລະວຽກຫ້ອງການ

6. ຜູ້ກວດສອບທາງດ້ານກົດໜາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ (Legal and Compliance)

ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ05ປີທາງດ້ານກວດສອບກົດໜາຍ,ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ.ຖ້າມີປະສົບການທາງດ້ານນີ້ມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

7. ຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ (Head of Sale & Marketing)

​ປະສົບ​ການ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 05 ປີ. ມີ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ ການ​ຂາຍ ​ແລະ ການ​ຕະຫຼາດ, ມີ​ພາວະ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ສູງ. ຖ້າ​ມີ​ປະສົບ​ການ​ທາງ​ດ້ານ ສິນ​ເຊື່ອ ຫຼື ການ​ສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄູ່​ຮ່​ວມທຸລະ​ກິດ ຈະ​ພິຈາລະນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.

8. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ (HR & Admin Manager).

5 ປີຂື້ນໄປໃນໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີທັກສະໃນການ ຈ້າງງານ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຈັດຄ່າຕອບແທນ.

9. ພະ​ນັກ​ງານ​ຝ່າຍ​ທະ​ບຽນ​ແລະ​ຫລັກ​ປະ​ກັນ (Senior Registration and Custodian Officer)

ປະ​ສົບ​ການຢ່າງໜ້ອຍ 3ປີ ຂື້ນໄປ ຈົບ​ຊັ້ນ​ສູງ​ຂື້ນ​ໄປ ສາ​ຂາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຄອ​ມ​ພິວ​ເຕີ້​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

10.ພະນັກງານຂາຍລົດຈັກ (ຈຳນວນ 2 ຄົນ)

ມີຄວາມຫ້າວຫັ້ນ, ດຸໜັ່ນ, ຊື່ສັດແລະສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.

11.ພະນັກງານບໍລິຫານປະຈຳສາຂາ (ຈຳນວນ 2 ຄົນ)

1 ປີຂື້ນໄປ, ວຸດທີການສຶກສາແມ່ນຈົບບໍລິຫານຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

12.ຊ່າງຊ້ອມແປງລົດຈັກ (ຈຳນວນ 5 ຄົນ)

ວຸດທິການສຶກສາແມ່ນຈົບສາຂາຊ່າງແປງລົດຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ແລະ ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຂື້ນໄປ.

13.ພະນັກງານການເງີນປະຈຳສາຂາ (ຈຳນວນ 1 ຄົນ)

ມີປະສົບການ ຢ່າງໜ້ອຍ 01 ປີຂື້ນ​ໄປ, ຈົບບັນຂີ, ບໍລິຫານທຸລະກິດຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເອກະສານຕິດຂັດມີ ສຳເນົາ 01ຊຸດ:  — ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ. —  ໃບຄະແນນ. — ໃບຜ່ານງານ — ໃບກວດສຸຂະພາບ — ຮູ​ບ ​3x4 =  2​ໃບ  — ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ — ບັດປະຈໍາຕົວ — ສຳມະໂນຄົວ — ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ —  ສໍາເນົາໃບຂັບຂີ່, ຊີວະ​ປະ​ຫັວດຫຍໍ້​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ, CV & Cover letter ເປັນພາສາອັງກິດ (ຖ້າຫາກເປັນຄົນຕ່າງແຂວງແມ່ນໃຫ້ກ໋ອບປີ້ໃບພັກເຊົ່າມາພ້ອມ ຫຼື ຖ້າຫາກຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງແມ່ນໃຫ້ກ໋ອບປີ້ສຳມະໂນຄົວຂອງພີ່ນ້ອງຕິດຂັດມາພ້ອມ)

(ສອບ​ຖາມ​ໂທ: 030 573 8000. 021 720 371-2. Email address: recruitment@thanasupleasing.com, ບ້າ​ນຈອມ​ມະນີ​, ​ຖະໜົນ​ໄກສອນ ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ຫຼື ດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ www.thanasupleasing.com)

Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.

Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.

lane , No. 453, Unit 31, Kaisone Road (Road 13 South) Rd., villageJommany , subdistrict, Xaysettha district, Vientiane Capital.

Contact
Contact Name : -
Email :
Telephone : (+856 21) 720371 - 2
Operation Time : -
Facebook : -
ABOUT COMPANY

Established in 2009, Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd. has grown from strength to strength in terms of market share and reputation. A team comprising 10 members in 2009 has since grown to over a hundred, increasing its business undertakings from Automobile financing to Motorcycle financing (in 2010) and consumer products (in 2012).

Company Map

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.