108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ຈັດການ ພະແນກຊ່ອງລາຍການ
Negotiable

Lao Digital TV Co., Ltd

Naviengkham Viengkeo village Luang Prabang

JOB DESCRIPTION

ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດ

ໂທ: 021 454 446

1. ຜູ້ຈັດການ ພະແນກຊ່ອງລາຍການ

ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ:

 • ວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບຊ່ອງລາຍການ ຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ
 • ປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ ( ​ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ...)
 • ປະສານງານກັບສໍາງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດຈີນ
 • ປະສານງານກັບພະແນກທີ່ກ່ງວຂ້ອງພາຍໃນບໍລິສັດ
 • ປະສານງານກັບພາຍນອກນອກເຊັ່ນ: ຫາບໍລິສັດກ່ຽວກັບການພາກ, ການແປພາສາ ແລະ ອື່ນໆ
 • ກວດກາ ແລະ ຄັດເລືອກ ລາຍການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບຊ່ອງລາຍການ
 • ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງຊ່ອງລາຍການ ໃຫ້ອໍານວຍການ ສູນລວມການຕະຫລາດ
 • ຮັບຜິດຊອບຫນ້າວງກອື່ນໆທີ່ຫົວຫນ້າມອບຫມາຍໄຫ້

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ:

 • ຕໍາແຫນ່ງນີ້ຈະຕ້ອງເກັ່ງທັງພາສາ ຈີນ ແລະ ລາວ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາສື່ສານມວນຊົນ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຕະຫລາດ ຫລື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານຊ່ອງລາຍການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີປະສົບການດ້ານການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ( Word, Excel, Photoshop, PowerPoint…)

ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກວຽກ

-CVພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາລາວ ຖ້າມີສອງພາສາຍິ່ງຈະເປັນການດີ

-ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (passport)

-ໃບປະກາດສະບັບກອບປີ້

-ໃບຄະແນນສະບັບກອບປີ້

-ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່(ບໍ່ເກີດ 3 ເດືອນ)

-ໃບຍ້ອງຍໍຕ່າງໆ(ຖ້າມີ)

-ໃບ HSK (ຖ້າມີ)

- ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດ  ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງບອນ ເມື່ອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດກັບທະນາຄານ ອິນໂດຊາຍນາ ເຮືອນເລກທີ່ 03/053 ຖະໜົນ23 ສິງຫາ

-ອີເມວ: laodigitaltv20@gmail.com

-ເບີຕິດຕໍ່: 020 91804351 ຫລື 021 454446-115

Lao Digital TV Co., Ltd

Lao Digital TV Co., Ltd

Naviengkham Viengkeo village Luang Prabang

Contact
Contact Name : Vathsana
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.