108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຜູ້ຈັດການ ພະແນກການຕະຫລາດ 
Negotiable

Lao Digital TV Co., Ltd

Naviengkham Viengkeo village Luang Prabang

JOB DESCRIPTION

ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດ

ໂທ: 021 454 446 

ຜູ້ຈັດການ ພະແນກການຕະຫລາດ 

ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ:

 • ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການຕະຫລາດ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ.
 • ວິເຄາະດ້ານການຕະຫລາດເຊັ່ນ: ສໍາຫລວດຂໍ້ມູນຂອງຄູ່ແຂ່ງ, ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າຫມາຍ, ແນວໂນ້ມທາງການຕະຫລາດ...
 • ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດບູດ ຫລື ງານອີເວັ້ນຕ່າງໆ
 • ຄວບຄຸມ ແລະ ພັດທະນາ ເຟກບຸກຂອງບໍລິສັດ
 • ຄວບຄຸມການອອກແບບ ກຣາບຟິກຕ່າງໆ
 • ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປ້າຍ, ຫນັງສືພິມ, ໃບປິວ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ...
 • ການປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ງວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດ
 • ພັດທະນາເຄື່ອງມືທາງການຕະຫລາດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຂາຍ
 • ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມພະນັກງານພາຍໃນພະແນກການຕະຫລາດ
 • ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກ່ງວກັບກິດຈະກໍາການທາງການຕະຫລາດ
 • ຮັບຜິດຊອບຫນ້າວງກອື່ນໆທີ່ຫົວຫນ້າມອບຫມາຍໄຫ້

  ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫມັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຕະຫລາດ ຫລື ສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຕະຫລາດ ຫລື ການຂາຍ ຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີ
 • ມີປະສົບການດ້ານການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
 • ມີທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ( Word, Excel, PowerPoint…)
 • ຫາກສາມາດສື່ສານພາສາ ຈີນ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກວຽກ

-CVພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາລາວ ຖ້າມີສອງພາສາຍິ່ງຈະເປັນການດີ

-ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (passport)

-ໃບປະກາດສະບັບກອບປີ້

-ໃບຄະແນນສະບັບກອບປີ້

-ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່(ບໍ່ເກີດ 3 ເດືອນ)

-ໃບຍ້ອງຍໍຕ່າງໆ(ຖ້າມີ)

-ໃບ HSK (ຖ້າມີ)

- ບໍລິສັດ ໂທລະພາບ ດິຈີຕອນລາວ ຈໍາກັດ  ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງບອນ ເມື່ອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດກັບທະນາຄານ ອິນໂດຊາຍນາ ເຮືອນເລກທີ່ 03/053 ຖະໜົນ23 ສິງຫາ

-ອີເມວ: laodigitaltv20@gmail.com

-ເບີຕິດຕໍ່: 020 91804351 ຫລື 021 454446-115

 • job summary
 • Post Date 14 February 2020
 • Prefered Language English
 • Job Level Manager
 • Job Industry MEDIA / PUBLISHING / PRINTING
 • Job Function Marketing-Business Development
 • Job Location Vientiane Capital
Lao Digital TV Co., Ltd

Lao Digital TV Co., Ltd

Naviengkham Viengkeo village Luang Prabang

Contact
Contact Name : Vathsana
Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.