108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ຄູຝຶກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ(Trainers/Facilitators From Civil Society Organizations (Csos))
Negotiable

Oxfam

N/A Nongduang Village Sikhottabong District Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກ /Announcement

ຄູຝຶກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ​ເພື່ອເປັນຄູຝຶກ ແລະ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກໃນແຜນງານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ ແລະ ຊາວຸ່ອາສາສະໝັກ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດວິໄຈ ແລະ ຮຽນ​ຮູ້​ແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ. 

ຄວາມເປັນມາ

ໂດຍໄດ້ຮັັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບຍູໂລບ, ອົງການອອ໊ກຟາມ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປະ​ກ​ອບ​ສ່ວນ​ສົ່ງ​ເສີມ ພັດ​ທະ​ນາການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແນໃສ່ພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການພັດ​ທະ​ນາທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ. ຈຸດປະສົງໂດຍສະເພາະຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອ: (1) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວໃຫ້ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາການປົກປ້ອງສິດຂອງພົນລະເມືອງໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມປືກ​ສາ​ຫາ​ລືແລກ​ປ່ຽນໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການພັດທະນາຢ່າງ​ເປັນເຈົ້າການໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ (2) ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນການຕິດຕາມການ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃນລະດັບທ້ອງຖີ່ນ. ໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳກອງທຶນຂະໜາດ ນ້ອຍເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຊາວໜູ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມພາຍໃນ 9 ແຂວງ ໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືການ​ຮຽນ​ຮູ້ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍເພື່ອການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ແນ່​ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະດັບຄົວເຮືອນ, ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ-ສື່​ສານ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ ລວມ​ທັງສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນຂັ້ນ​ແຂວງ. 

Background information

With support from the EU, OXFAM is implementing the Partnership for Citizen Engagement (PACE) project. The overall objective of the project is to contribute to good governance and the rule of law as a basis for equitable and inclusive growth and development in Lao PDR. The specific objectives of the project are: (1) The role and capacity of Lao Civil Society Organizations (CSOs) has been strengthened to promote and protect the rights of Lao citizens through policy dialogue and accountability processes at local and national level, and (2): The capacity of the People's Provincial Assemblies (PPAs) has been enhanced to perform oversight of government agencies, programs, activities, policies, and laws implemented at constituency level. The Partnership for Citizen Engagement Project is implementing the small grant projects targeting at youth volunteers and CSOs from 9 provinces in the use and adaptation of participatory methodologies. Gender Action Learning System (GALS) methodologies to enhance citizens  participation at the household and community level as well as coordination and communication with local authorities and PPAs.

Seeking for trainers/facilitators from Civil Society Organizations (CSOs) to facilitate/ conduct training and coaching on the following topics:

 Note:  one organization can apply for more than one topics.

1. ຫົຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຄູຝືກຫລັກ/ Training Topics

 • ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ການ​ເຝ​ິກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ນຳ​ພາການປະ​ເມີ​ນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື ການ​ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງດ້ານ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ-​ຊາຍ / Facilitate training and coaching to conduct need assessment in local communities by using Gender Action Learning System (GALs), see link ToR (2)
 • ການ​ເຮັດ​ວິ​ໃຈ​ແບບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ / Action Research ( Thaiban Research), see link ToR (3)
 • ເຕັກນິກການວິເຄາະ ( Power Mapping ) / Power Mapping, see link ToR (3)
 • ການ​ອອກ​ແບບສຳ​ຫລວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນຂອງຊຸມຊົນ / Design on Baseline and End line survey, see link ToR (4)
 • ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (ເຕັກ​ນິ​ກການ​ຂຽນ​ເລື່ອງສັ້ນ , ການ​ຖ່າຍ​ພາບ, ການ​ສື່​ສານ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ພາບ, ໂປ​ສະ​ເຕີ ), ແລະ ການສ້າງວີ​ດີ​ໂອ​ບົດເລື່ອງ​ສັ້ນ / Communication for Development (Story writing technique, Photo taking technique, Photovoice, Poster) and Most Significant Change Vedio , see link ToR (5)
 • ການຂຽນບົດສະເຫນີໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/ Writing project concept note and/or proposal
 • ການຝືກອົບຮົມບໍລິຫານໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ/Small scale project management
 • ການຝືກອົບຮົມ​ ການສ້າງ​ແຜນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ/ Training on monitoring, evaluation, learning (MEL) and social accountability.

2. ໄລຍະເວລາ​ / Time Frame

 • 1/02/2020 – 30/06/2020

3. ຂັ້ນຕອນໃນການຮັບສະຫມັກ/ Application Process

 • ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເປັນຄູຝືກ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຂຽນ​ ຫນັງ​ສື​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈເປັນພາສາ ລາວ ຫລື ອັງກິດ ກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງ​ຕົນ ເຄີຍຝືກໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍຄ່າຝືກອົບຮົມຕໍ່ມື້ ເປັນ ເງີນໂດລາ / Interested CSOs can apply by sending their Letter of Interest ( in Lao or English) indicating the experiences in topics with the consultancy fee in daily basis
 • ຄັດ​ເລືອກຮອບທີ1ເພື່ອຜ່ານ​ເຂົ້າ​ສຳ​ພາດ / Pre-screening and Shortlist
 • ສຳ​ພາດ​ຜູ້​ທີ່​ຜ່ານ​ການຄັດ​ເລືອກ / Interview
 • ແຈ້ງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ / Notification of successful application

4. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫມັກ/ Eligibility Criteria

 • ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ( CSOs ) ທີ່​ໄດ້​ຂື້ນ​ທະ​ບ​ຽນຢ່າງເປັນທາງການ / official registered organization
 • ມີປະສົບການເຮັດ​ວຽກ​ພັດ​ທະ​ນາເພື່ອ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດໂດຍສະເພາະ ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຍິງ-​ຊາຍ, ສິດ​ທິ​ເດັກ, ການ​ສືກ​ສາ, ສາ​ທາ​/ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ HIV/AIDS, ສິດທິຂອງຄົນພິການ, ຊັ​ບພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ / Experience in development working for disadvantaged groups such as gender and child rights, people with disabilities, access to health (HIV/AIDS), education, natural resource, environment, agriculture and etc.
 • ມີປະສົບການໃນການເປັນຄູຝືກໃນຫົວຂໍ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງຫນ້ອຍ 1-2 ປີ ເຊັ່ນ: Gender Action Learning System (GALS), Thaiban Research, Power Mapping , Most Significant Change (MSC) . / At least 1-2 years of experience in facilitating /conducting the training in relevant topics in above

5. ຫນ້າວຽກ:/ Main tasks:

 • ອອກແບບການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມດ້ວຍວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກອບການຮຽນ-ການສອນ/ Design and develop training materials.
 • ໃຫ້​ການ​ແນະ​ນຳ​ ແລະ ນ​ຳ​ພາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ໜາມ / Coaching and taking lead in field activities
 • ຕິດຕາມປະເມີນການຮຽນຮູ້ /Monitoring and Evaluation of the Learning
 • ໃຫ້​ການ​ແນະນຳ​​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ເປົ້າ​ໝາຍຂຽນ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ໝາດ​ນ້ອຍ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກກາ​ນ​ອົບ​ຮົມ​ ແລະ ການເຝິກ​ຫັດ​ຕົວ​ຈິງໃນ​ພາກ​ສ​ະ​ໝາມ / Coaching target CSOs in writing small scale project proposal by using information gathered from training and during the field exercise.
 • ຂຽນລາຍງານສຸດ​ທ້າຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົ​ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ການ​ເຝິກ​ຫັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ໝາມ / final reporting on outputs/outcome from the training cycle and field practices/coaching

ເປີ​ດ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ​ແຕ່ມື້ນີ້​ຈົນ​ເຖິງ ວັນທີ່ 23 ມັງ​ກອນ 2020 ເວ​ລາ 5:00 ໂມງ​ແລງ / Please submit your application no later than 23 January 2020 at 5 pm.  

ສົນ​ໃຈ ​ຫລື​ ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມໄດ້​ທີ ເບີໂທ: 021 264 224 ຫຼື ອິ​ເມວ:Recruitment.Laos@oxfam.org

For more information, please contact  021 264 224 or email: Recruitment.Laos@oxfam.org

 

Oxfam

Oxfam

N/A Nongduang Village Sikhottabong District Vientiane Capital

Contact
Email : recruitment.laos@oxfam.org
Website :
ABOUT COMPANY

Oxfam is an international confederation of 17 organizations networked together in 94 countries, as part of a global movement for change, to build a future free from the injustice of poverty. Since 2009, the Oxfam confederation has accelerated its harmonisation process working towards ‘one voice and one programme’ in a single management structure. Oxfam has a presence in Laos since the late 1980s, and works to deliver the country strategy that focuses on sustainable livelihoods, humanitarian assistance, governance and civil society, and gender and diversity.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.