108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

ທະນາຍຄວາມພາຍໃນ Internal Lawyer
Negotiable

Lao ASEAN Leasing Public Company

NNN Building 2F Phonsinuan sisattanak Vientiane Capital

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບພະນັກງານ (ດ່ວນ)

ຕຳແໜ່ງ: ທະນາຍຄວາມພາຍໃນ / internal Lawyer (ເຕັມເວລາ)

ໜ້າທີ່: ກົດໝາຍ

ລາຍງານໃຫ້: ຜູ້ຈັດການດ້ານກົດໝາຍ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ:

     ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ (“ບໍລິສັດ”) ແມ່ນ ບໍລິສັດ ສາທາລະນະທີ່ປະກອບຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງຕາມການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 08 ທີ່ອອກໂດຍກົມອະນຸຍາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2015 ແລະ ມີການດັດແກ້ຕໍ່ມາ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 728 ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015 ແລະ ຫັນເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 0222 ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2019. ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ("ທຫລ") ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2015 ສຳລັບດຳເນີນການກິດຈະກຳການໃຫ້ເຊົ່າ.

     ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ2,ອາຄານNNN, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດແມ່ນການໃຫ້ການຊື້ຈ້າງ (ການບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ) ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສິນເຊື່ອແກ່ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ເພື່ອຊື້ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່.

ຄຸນນະວຸດທິ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາກົດໝາຍ ຫລື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະສົບການ 2-5 ປີຂື້ນໄປໃນໜ້າວຽກທະນາຄວາມ ແລະ ມີບັດທະນາຍຄວາມມີ;
 • ປະສົບການໃນການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂັ້ນບ້ານຂື້ນໄປຮອດຂັ້ນສານ;
 • ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດແມ່ນເປັນການດີ; ຄວາມສາມາດໃນ 3 ພາສາອື່ນນີ້ (ພາສາລາວ, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ) ຈະເປັນປະໂຫຍດ;
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະໄດ້;
 • ເງິນເດືອນແມ່ນຂື້ນກັບການສຳພາດ ແລະ ປະສົບການ

ລາຍລະອຽດຂອງວຽກ

 • ຮ່າງບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນຄະດີເຊັ່ນ: ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ , ຄໍາແກ້ຟ້ອງ, ໃບສະ:ໜີ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບຄະດີ;
 • ຍື່ນໄກ່ເກ່ຍຄະດີຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມ, ປກສບ້ານ, ປກສ ເມືອງ;
 • ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຢູ່ໃນຂັ້ນສານ, ເຂົ້າຮ່ວມຄໍາໃຫ້ການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໃນສານທຸກຂັ້ນ(ສານເຂດ, ແຂວງ, ນະຄອນ, ສານພາກ ແລະ ສານລົບລ້າງ )
 • ສ້າງແຜນ ແລະ ຜົນງານຂອງແຕ່ລະມື້ ໃນການລາຍງານຫົວໜ້າ

ສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ສົນໃຈ,ກະລຸນາສົ່ງຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານເຂົ້າມາທີ່ອີເມວlatthida.k@lalco.laມືຖື: +85620 92 736 062

 

Lao ASEAN Leasing Public Company

Lao ASEAN Leasing Public Company

NNN Building 2F Phonsinuan sisattanak Vientiane Capital

Contact
Contact Name : N/A
ABOUT COMPANY

Lao Asean Leasing Public Company (LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ໃນອະນາຄົດພວກເຮົາວາງແຜນຈະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນຄົບວົງຈອນທີ່ຄອບຄຸມທັງບໍລິການສິນເຊື່ອສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ສິນເຊື່ອສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສິນເຊື່ອແລະສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ4ເດືອນ ບໍລິສັດພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາແນ່ໃສ່ກ້າວເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ 1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍມີແຜນການທີ່ຈົດທະບຽນທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.

Company Map

Confirm this job

URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.