108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ພະນັກງານການຕະຫຼາດທວງໜີ້

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ພາບໂດຍລວມLao ASEAN Leasing Co.,Ltd(LALCO)ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ SME(ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ທີ່ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ. ບໍລິສັດເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກ່ວາ 300 ຄົນຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ຈະຮັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ ເພດ, ໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາໃດໆ.

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

 ຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການLao Asean Leasing Company Limited(LALCO)ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສິນເຊື່ອແລະສັ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ2015ທີ່ຜ່ານມາ ພຽງແຕ່1ປີ5ເດືອນພວກເຮົາກໍຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນກຸ່ມບໍລິສັດການເງິນຄົບວົງຈອນອັນດັບ1 ໃນລາວ. ໃນອານາຄົດກໍຈະວາງແຜນຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ300ຄົນ, ນອກຈາກດ້ານການເງິນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຮົາຍັງມີທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ.LALCOມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຖິງ10ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຄົນລາວທີ່ມາກດ້ວຍປະສົບການພ້ອມຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້,ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນລາວ100%, ພວກເຮົາຖືວ່ານີ້ແມ່ນພາລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ.LALCOແມ່ນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໄວໜຸ່ມລາວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນອານາຄົດ. ຫາກທ່ານມີສັກກະຍະພາບບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອນຂັ້ນເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ການກ້າວເປັນປະທານບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ກໍບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຝັນ.<ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ>1. ປະເພດວຽກ: ຜູ້ຈັດການພະແນກລົດຈັກລາຍລະອຽດ【ໜ້າວຽກ】ຮັບຜິດຊອບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ການທວງໜີ້【ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ】ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.ສຳລັບເງິນເດືອນຜູ້ຈັດການທີ່ມີປະສົບການແມ່ນ 1,500$2. ປະເພດວຽກ: ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ພະແນກ ໃນພະແນກສິນເຊື່ອSME ແລະ ພ/ງຮັບຜິດຊອບ ການຕະຫຼາດSME【ໜ້າວຽກ】ພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງແລະນ້ອຍ【ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ】ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການວຽກການຕະຫຼາດດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ, ທະນາຄານ ຕ່າງໆ.【ຄ່າຕອບແທນ】①   ຫົວໜ້າພະແນກ:ເງິນເດືອນ1,500$~2,000$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ,ອີງຕາມຄວາມສາມາດ)②   ຫົວໜ້າຂະແໜງ:ເງິນເດືອນ1050$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)③   ຫົວໜ້າທີມໃຫຍ່:ເງິນເດືອນ750$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)④   ຫົວໜ້າທີມ:ເງິນເດືອນ550$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)⑤   ຮອງຫົວໜ້າທີມ:ເງິນເດືອນ 450$ຂຶ້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)※ມີລະບົບຄ່າຕອບແທນອີງຕາມຜົນງານການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານບາງຄົນໄດ້້ເງິນຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນ.

User Support Officer

Lao National Single Window (LNSW)

Location: Vientiane Capital

Senior Manager or Assistant Manager – (Tax Advisory Managing Consultant)

Axcelasia Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Chemical Process Supervisor

Aeroworks (Lao) Co., Ltd.

Location: Savannakhet

Technical Advisor Gender Based Violence (GBV)

CARE International

Location: Vientiane Capital

Assistant Consultants or Consultants – Business Advisory / Accounting / Tax Advisory

Axcelasia Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Head of Finance/Controller

Scratch+Win

Location: Vientiane Capital

Administration Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Inventory Accountant

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Vientiane Capital

HR Administrator

Celestica Lao, Co., Ltd., Savannakhet, Lao PDR

Location: Savannakhet

Rickettsia culture technician

Lao-Oxford University-Mahosot Hospital-Wellcome Trust-Unit Research (LOMWRU)

Location: Vientiane Capital

Programme Coordination Office (PCO)/Provincial Support Office (PSO)

Lux-Development

Location: Vientiane, Bolikhamxai

Engineering

Aeroworks (Lao) Co., Ltd.

Location: Savannakhet

Laboratory Technician

5N Plus Lao Industrial Resource Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

Admin and Project Coordinator

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ

ສະໜາມ ກ໊ອຟ ເລັກວິວ ວຽງຈັນ

Location: Vientiane Capital

Quality Manager

Celestica Lao, Co., Ltd., Savannakhet, Lao PDR

Location: Savannakhet

Process Engineering Manager

Celestica Lao, Co., Ltd., Savannakhet, Lao PDR

Location: Savannakhet

Deputy Manager– Information Management

Nam Ngiep 1 Power Company Limited “NNP1PC”

Location: Champasak, Bolikhamxai

Head of Finance

Scratch+Win

Location: Vientiane Capital

Human Resource Analyst (Re-Advertise)

United Nations Development Programme (UNDP)

Location: Vientiane Capital

Senior Project Officers

CARE International

Location: Xékong, Vientiane Capital, Phôngsali

Administrative Officer

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT)

Location: Vientiane Capital

Senior Programme Associate SC7

The United Nations World Food Programme

Location: Luang Prabang, Oudômxai, Louang Namtha

Assistant Country Director – Program Support (ACD-PS)

Laos Recruitment

Location: Vientiane Capital

Information and Control Electrical Engineer

Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company Limited (PNPC)

Location: Attapeu, Champasak

PROCUREMENT OFFICER

Nam Ngiep 1 Power Company Limited “NNP1PC”

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ (Accountant)

CS ENERGY CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Assistant Quality Control

SNK Lao Cooperation Sole Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital, Champasak

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.