108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງLALCO ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນປີ 2015 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍຈະເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊຶ່ອອັນດັບຕົ້ນໆໃນລາວ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 450ຄົນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ເປັນຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນຟິລິບປິນ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນໄທ ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມກະເຈີນເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາພະນັກງານໃໝ່ຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກທຸລະກິດໃນອານາຄົດ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:1. ພະນັກງານການຕະຫຼາດທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ  ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິສຳຫຼັບຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ຫຼືຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ໃນການເຮັດວຽກຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ2. ພະນັກງານການຕະຫຼາດທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ ) ຄຸນນະວຸດທິຜູ້ທີ່ເຄີຍມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ສິນເຊຶ່ອ, ບັນຊີ ເປັນຕົ້ນຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນຕໍ່ລອງໄດ້ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກ3. ພະນັກງານການຕະຫຼາດສໍາຫຼັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ ( ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ )ຄຸນນະວຸດທິນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍະໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆຄົນພື້ນຖານ: ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນຄົນທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກສຳນັກງານໃຫຍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາຂາໃໝ່ທີ່ ແຂວງຫົວພັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສາລະວັນເງິນເດືອນ300 ໂດລາ (ລວມຄ່ານ້ຳມັນ)ພວກເຮົາມີລະບົບຝຶກວຽກສຳລັບພະນັກງານທີ່ບໍ່ມີປະສົບການພວກເຮົາຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານໃນການເຮັດວຽກຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Tel: 020 5541 1455, 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com) and (ampheng.s@lalco.la)

Manager – New Business and Customer Service Function

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

see more

Job VacancyBring your talent and passion to a global company at the forefront of making life better for people in Asia. Prudential is one of the world’s leading life insurance companies and is headquartered in the United Kingdom. In Asia we have operations in 13 countries with more than 14 million customers, offering a wide range of life insurance and savings products. In Laos, Prudential Life Assurance (Lao) Company Limited has been established in 2016 and located at 6th Floor, Vientiane Plaza Hotel Office, Sailom Rd., Hatsady Neua Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital. Our Product is available in ACLEDA bank.As a part of an ongoing business development, Prudential Life Assurance (Lao) Company Limited is currently looking for high-caliber individuals who share our vision, to join our operations in Laos. We also provide extensive training and development opportunities, and international-exposure.Position Title:                     Manager – New Business and Customer Service Function Division:                                OperationsReport to:                              Senior Manager OperationsLocation:                              Vientiane Office                 Candidate’s category:          Lao NationalKey responsibilities:1. New Business Function:New business function is operating smoothly & effectively.Mainly responsibility on quality, turnaround time and pending ratio of new submissions and accuracy of policy kit contents.Provide sound solution on customer’s complaints and any related issues in close consultation with other function. Ensuring all clients’ inquiries is timely and accurately responded.Arrangement the resource to ensure handling the workload of team e.g. data entry, pending files.Provide regular feedbacks to frontline sales team on the quality of submissions.Coordinating and cooperating with other related sections with PLAL Operation and other function to smoothly solve all NB, and CS.2. Customer Service Function:Be responsible for quality and speed of policy servicing and administration related works.Be responsible for premium follow-up/collection – renewal.Be responsible for delivery of superior customer service by Customer Service Center(s), Branch Office(s), Contact Center, and Policy Administration.Mainly responsible for quality, turn-around-time related to policy servicing, customer service, customer care, in-bound and out-bound calls handling.Responsible for managing welcome call including checking, recording and reporting.Arrange the resources to ensure that the departmental workload is well handled.Provide regular feedbacks to frontline sales team and other stakeholders in order to seek for greater efficiency.Coordinate and cooperate with other related sections with PLAL.Handle and/or clarify enquiries/sale forces’ complaints about policy servicing, administration, document delivery and customer service delivery in close consultation with other functions/departments within PLAL.Responsible for complaint handling, reporting, recording and escalating.Assist for all claims as request by superior.Take part in building new relevant operational manuals and update them regularly when having any changes include new business, customer service, policy servicing and administration related forms.Provide timely and accurate CSPA reports to the Management.Candidate Specifications:Qualification: Bachelor degree or higherAt least 5 years of experience in sales, service or operations with reputable companiesAt least 3 - 5 years management experienceExperience in insurance or financial institutions is a Plus.        Knowledge/Skills:  Very good organizational skills with sound judgment and financial service knowledge.Experience in insurance such as underwriting, policy servicing and claims is preferred.Very good presentation, facilitation & negotiation skillsVery good communication skill & adaptability,Very good computer & MS office knowledgeSelf-starter, customer oriented and passion for successAttention to detail and analytical thinking.Application closing date: 31st January 2018How to apply:Please submit your CV with references, a Letter of Interest and expected salary for the post you are applying for, a recent photograph, copy of work records and copy of academic certificates and transcripts to: careers@prudential.la Or collecting an application form/or  contact us for further details at the Human Resources Department, Prudential Life Assurance (Lao) Company Limited, Unit A, 6th Floor, Vientiane Plaza Hotel Office, Sailom Rd., Hatsady Neua, Chanthabouly, Vientiane, Lao PD.; Tel:  021-211122 & 021-211141 . Website: www.prudential.la; Facebook: Prudential LaosRemark: All submitted documents will not be returned to applicants. Only short-listed candidates will be contacted for an interview. 

Sr. Program Officer - Quality Reading Materials (QRM)

Room to Read Laos

see more

                    Job Announcement – Re-Advertise                 (For Lao Nationality only)Application close: 31st Jan 2018Room to Read seeks to transform the lives of millions of children in the developing countries by focusing on literacy and gender equality in education. Room to Read started its operations in Laos since 2005 and we have three main field offices in Oudomxay, Champasack and Savannakhet Province. Currently, we are looking for applicant who are committed, enthusiastic and having qualification and related experiences to fill in the following positions:Sr. Program Officer - Quality Reading Materials (QRM) (Base in Vientiane Capital - 1 position)Position Overview: The [Sr] Literacy Program Officer - Quality Reading Materials (QRM)’s primary responsibilities include providing technical support in all aspects of QRM publishing initiatives including sourcing story manuscripts from local emerging writers; organizing story writing and illustrations workshops; carryout the graphics design work of storybooks, pupil books and other QRM and Instruction Design & Teacher Support (IDTS) materials;  layout and design of RtR reissue, adapted and new titles of storybooks; correcting and editing stories and artworks as per guidance from the Senior Literacy Program Manager (Sr. LPM) and Global Office (GO); filing and archiving all QRM works; and take part in ideal book collection work and reviewing stories and artworks. The person should have clear understanding of children’s publications, local publishing industry, educational materials and country-context of the use of educational materials in primary grades. The position will require some travel and involves frequent interaction with authors, illustrators, publishers, printers and officials.  (For the full TOR, please visit our website).QualificationsRequired:Bachelor’s degree in education, language, communication, fine arts (master’s preferred)A minimum of 5 years of related professional work experience with NGOs, INGOs or Publishing CompaniesKnowledge and understanding of local book publishing industry and children’s literatureExcellent verbal and written communication skills in EnglishManaging printing and publication processKnowledge and understanding of book levelingExperience in manuscript editing, graphics design and layout of books (experience in Photoshop and InDesign preferred)Compensation & BenefitRoom to Read Laos value our staff commitment and offers the professional working environment, a competitive monthly gross salary between 9 – 11 million LAK/Monthand other fringe benefits such as: 13th Monthly salary, AGL Premium Insurance for its staff and Medical Insurance for the family members, Annual Medical Check-up, Retirement Funds, Phone Allowance, etc...      Application ProcedurePlease submit your application through our online recruiting system at below link, which should include your update Resume/CV, with Cover Letter and contact details of required referees. Those who already submitted previous applications are no need to re-applyhttps://www.roomtoread.org/about-us/careers/And click See Current VacanciesOr click onhttps://osv-rtr.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/RoomToRead/job/Laos---Main---Vientiane/Senior-Officer--Quality-Reading-Materials_R-00372And follow its instruction

Motor Underwriter Assistant

ALLIANZ GENERAL LAOS (AGL)

Location: Vientiane Capital

Monitoring Assistant SC4

The United Nations World Food Programme

Location: Other, Houaphan

District LEARN Project Coordinator

Plan International in Laos

Location: Oudômxai

District Basic Education Coordinator

Plan International in Laos

Location: Oudômxai

Transport Manager

SITTHI LOGISTICS LAO CO., LTD

Location: Vientiane Capital

Many Positions

Air Planners Lao Sole Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Senior Environment Officer

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Assistant Maintenance Manager

5N Plus Lao Industrial Resource Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

Social Impact Assessment and Resettlement Specialist

Pöyry Energy Ltd.,

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ສຳຫຼັບຄົນທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການເງິນ)

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Other, Vientiane Capital

Health and Education Assessment 2018

SOS Children’s Villages Laos

Location: Vientiane Capital

ວິສະວະກອນ

Fa Watthana Co.,LTD

Location: Vientiane Capital

IT Assistant Manager of MIS Department 2 Positions

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຈັດການສູນບໍລິການສ້ອມແປງ

SITTHI LOGISTICS LAO CO., LTD

Location: Vientiane Capital

TB Monitoring and Evaluation Officer

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Technical Support Officer - Database

Bivac (Lao) Sole Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Junior Specialist, IT Application/ Business Analyst

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

Sales Person on Pharm Medicine /ພະນັກງານຂາຍຢາ

Vimpex(Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Operations Director

CARE International

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຂໍ້ມູນ

Population Services International (PSI) Laos

Location: Vientiane Capital

Civil Engineer

Hyundai Engineering Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບັນຊີ

Fa Watthana Co.,LTD

Location: Vientiane Capital

Instrument and Control Engineer (I&C Engineer)

KOWEPO – LAO International Co., Ltd (KLIC)

Location: Attapeu

R&D Manager

Oji Lao Plantation Forest Co., Ltd

Location: Khammouan

ISO Assistant

MISUZU LAO                 

Location: Savannakhet

BP Administration

Lao Brewery Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

HUMAN RESOURCES MANAGER (HRM)

MAG

Location: Vientiane Capital

EXECUTIVE SECRETARY

INDOCHINA DEVELOPMENT PARTNERS GROUP LAO (IDP)

Location: Champasak

Production Manager

CELESTICA Lao Co.,Ltd.

Location: Savannakhet

Collection clerk

KB KOLAO LEASING Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

  Your job selected is empty.