108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 2ປີເຄິ່ງ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 400ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ພວກເຮົາຍິນດີມອບໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທັນທີ. LALCO ນອກຈາກດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການເງິນແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປສູ່ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົນໃຈຢາກມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆທີ່ນອກຈາກທຸລະກິດທາງການເງິນ ກໍສາມາດສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.ນອກຈາກປະຈໍາການໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລ້ວ, ຍັງສາມາດໄປເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ສາຂາໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ໆລໆ. ພວກເຮົາມີສາຂາ ປາກເຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ອານາຄົດ ພວກເຮົາຈະມີການຂະຫຍາຍສາຂາໃນອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່າແຂກ, ແຂວງວຽງຈັນ . ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການມີພະນັກງານໃຫ້ສາຂາດັ່ງກ່າວ.I: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນການເງິນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫລາດ ໃນທັນທີ.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດII: ຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ. ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກກັນເຂົ້າມາໄດ້.1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)III: ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຈິ່ງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຮັບສະໝັກນາຍແປ, ແຕ່ເປີດຮັບສະໝັກ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃນຂະແໜງງານ ສິນເຊື່ອ SME, ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່, ສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ຂະແໜງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພ້ອມນັ້ນກໍຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ1. ເງື່ອນໄຂສະໝັກເງື່ອນໄຂຈໍາເປັນ: ຜູ້ທີ່ຢາກພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນນັກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດເງື່ອນໄຂພຽງພໍ: ຜູ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນສູງ (ຜູ້ມີປະສົບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທຽບເທົ່າ)2. ເງິນເດືອນ1000 ໂດລາ – 2000 ໂດລາ*ສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ3. ເງື່ອນໄຂສະໝັກນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail(phinsavanh.t@lalco.la) ແລະ (ampheng.s@lalco.la)   

ພະນັກງານຫ້ອງການທົ່ວໄປ Administrative officer

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

see more

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch Location: Vientiane Capital

International Editor

Mekong River Commission (MRC)

see more

Mekong River CommissionThe Mekong River Commission (MRC) is the only inter-governmental agency that works directly with the governments of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam on their common specific interests - joint management of shared water resources and sustainable development of the Mekong River.As a regional facilitating and advisory body governed by water and environment ministers of the four countries, the MRC aims to ensure that the Mekong water is managed & developed in the most efficient & sustainable manner that mutually benefits all Member Countries and minimises harmful effects on people and the environment in the Lower Mekong Basin.MRC Secretariat is now recruiting a highly qualified consultant for the following consultancy.INTERNATIONAL EDITORConsultant Type           :           Individual Consultant Work location               :           Office of the Secretariat in Vientiane, Lao PDR/Home basedDivision:                      :           Office of Chief Executive Officer (OCEO)Duration/Contract type: Maximum of 120 working days / Special Service AgreementThe Terms of Reference and other information can be obtained from the MRC website http://www.mrcmekong.org/working-with-mrc/employment/ and https://www.facebook.com/Mekong-River-Commission-165798426775632/timeline/. MRC is an equal opportunity employer. We welcome applications from all qualified candidates. Women are especially encouraged to apply. Only short-listed candidates will be notified.The application should include (i) a cover letter outlining clearly how the candidate meets the requirements of the position, (ii) a detailed CV, (iii) MRC Personal History Form, (IV) portfolio/work sample, (V) a list of major clients if avaiable, (VI) 3 references and (VII) financial proposal. The position title/Division must be indicated in the cover letter.The application should be sent to:Mekong River Commission Office of the Secretariat in VientianeP.O. Box 6101, 184 Fa Ngoum RoadVientiane 01000, Lao PDREmail: mrcs@mrcmekong.orgClosing date for applications:  13 October 2017      

Head of Legal and Compliance

ALLIANZ GENERAL LAOS (AGL)

Location: Vientiane Capital

HOT

Assistant to Project Manager

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

CREDIT CLERK

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Junior Translator

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION FOREMAN (LAO NATIONAL ONLY)

Nam Theun 2 Power Company Limited

Location: Khammouan

External Partnerships Officer

The United Nations World Food Programme

Location: Vientiane Capital

Sale/Customer Service

INDEX FURNITURE LAOS (LP TRADING CO., LTD.)

Location: Vientiane Capital

Social Worker

Village Focus International (VFI)

Location: Vientiane Capital

Assistant Manager of Internal Audit

AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

TEA LADY CUM CLEANER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Senior Graphic Designer

SOKXAY CHALEUN GROUP

Location: Vientiane Capital

Accounting Supervisor

Phonesack Group Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ IT ຮຽນຈົບໄອທີ

Best Delivery

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຄຸມການຂາຍຝ່າຍຈັດງານໂຄສະນາສິນຄ້າຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TVS Motorbikes

Location: Vientiane Capital, Champasak

Provincial Malaria Program Officer

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Location: Attapeu, Saravan, Champasak

Civil Supervisor

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Performing Arts Technician

Vientiane International School

Location: Vientiane Capital

Marketing Department – Marketing Officer

Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບໍລິຫານ

China International Water & Electric Corp. Lao Branch (CWE)

Location: Xiangkhoang

Project Assistant

INDEX FURNITURE LAOS (LP TRADING CO., LTD.)

Location: Vientiane Capital

IP Network Engineer

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

PROCUREMENT OFFICER

Mekong River Commission (MRC)

Location: Vientiane Capital

Senior Distributor Executive

Unilever Services Laos(Sole) Co.,ltd

Location: Champasak

Supervisor – Fixed Plant Planning

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

ຮັບ​ສະ​ໝັກພະນັກງານ​ຂາຍ​ປະກັນ​ໄພ​ຊີວິດຫຼາຍ​ຕຳ​ແໜ່ງ

PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (LAO) COMPANY LIMITED

Location: Attapeu, Xiangkhoang, Louang Namtha

Shelter Manager

Village Focus International (VFI)

Location: Vientiane Capital

Supervisor – Crane

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

ຫົວໜ້າຝ່າຍການເງີນ (Finance Leader)

Lao Coca-Cola Bottling Company Limited.

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກ ຜູ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກທາງການເງິນ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

Accounting and Finance Manager (AFM)

Room to Read Laos

Location: Vientiane Capital

TSF Construction Supervisor

Phu Bia Mining

Location: Xaysomboun

Technical Project Officer

GIZ Office Vientiane

Location: Vientiane Capital

Accounting Specialist

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

BRANCH MANAGER

RHB Bank Lao Limited

Location: Vientiane Capital

Administrative Officer

Boart Longyear Company

Location: Savannakhet

Monitoring & Evaluation Officers (2 positions - 1 for HIV and 1 for TB)

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Procurement and Supply-Chain Management Officer (1 position)

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Market Specialist, Sensodyne

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

Chemical Process Supervisor

Aeroworks (Lao) Co., Ltd.

Location: Savannakhet

Procurement Officer (1 position)

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Short Term Consultancy

Principal Recipient Office (PR), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Location: Vientiane Capital

Business Development and Marketing Specialist/Supervisor/Assistant Manager/Manager

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານຫ້ອງການທົ່ວໄປ Administrative officer

Cathay United Bank Vientiane Capital Branch

Location: Vientiane Capital

Marketing Specialist, NIVEA/MANDOM

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

Health and Safety Advisor – Operational Improvement

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.