108jobs

FIND YOUR NEXT JOB


ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

see more

ຮັບສະໝັກວຽກສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່LALCO ເປັນບໍລິສັດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາພຽງ 3ປີປາຍ ກໍມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 500ຄົນ ແລະ ໄດ້ກ້າວເປັນ Top Leasing Company ໃນ ສປປ ລາວ. LALCO ນອກຈາກຈະມີພະນັກງານຄົນລາວ 400ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຄົນເກົາຫລີ, ຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຟີລິບປິນ ໆລໆ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາກຫລາຍສັນຊາດ. ໃນອະນາຄົດ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ແລະ ອີງໃສ່ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງບໍລິສັດ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ. ສຳລັບຕ່າງແຂວງກໍສາມາດສະໝັກໄດ້: ປາກເຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ.LALCO ເປັນບໍລິສັດທາງການເງິນ ທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແຕ່ມີການສ້າງພັດທະນາຄົນ. ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນບໍລິສັດອັນດັບໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ.ພະນັກງານລຸ້ນອ້າຍເອື້ອຍຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຈະຊ່ວຍຝຶກສອນທ່ານຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນເພື່ອໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ, ສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້.I. 【ເນື້ອໃນຂອງວຽກ】 ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສິນເຊື່ອ SME(ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).II. ເງື່ອນໄຂສະໝັກ1. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ(ຫລື ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ)ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບກໍ່ສາມດສະໝັກໄດ້2. 【ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ】3. ເງີນເດືອນ 300 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)ສົນໃຈຕິດຕໍ່ແລະສອບຖອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມເອກະສານປະກອບມີ.ຊີວະປະຫວັດໃບປະກາດໃບຄະແນນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສຳມະໂນຄົວໃບບຄ້ຳປະກັນ020 5541 1455 ແລະ 021 410 452Mail: (phinsavanh.t@lalco.la), (hrlalco@gmail.com)

WATER, SANITATION AND HYGIENE (WASH ADVISORs)

SNV Laos

see more

We are currently seeking for twoWATER, SANITATION AND HYGIENE (WASH ADVISORs) For  the “Beyond the Finish Line - Sustainable Sanitation and Hygiene for All” ProjectbackgroundSNV is a not-for-profit international development organization working in Agriculture, Energy and Water, Sanitation and Hygiene (WASH). Founded in the Netherlands in 1965, we have built a long-term local presence in more than 30 countries in Asia, Africa and Latin America. Our global team of local and international advisors works with local partners to equip communities, businesses and organisations with the tools, knowledge and connections they need to increase their incomes and gain access to basic services – empowering them to break the cycle of poverty and guide their own development. We have strong commitments to gender equality and social inclusion principles and practiceSNV Laos is looking for two qualified and motivated WASH Advisors (one based in Vientiane and one in Savannakhet province) to join the team for the implementation of the  Beyond the Finish Line – Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A) Project.The project is funded by the Australian government (DFAT) for the period of four years (2018 – 2022). The project aims to improve health, gender equality and social inclusion, and wellbeing of 200,000 people in three districts (Atsaphone, Champhone and Xonbuli) of Savannakhet Province in Lao PDR, by 2022 by equitably increasing access and use of safe sanitation and hygiene, for all.The project’s will strengthen capacities of the provincial government and three districts through 4 interrelated and mutually reinforced components (i) inclusive WASH governance, (ii) social and behaviour change communication (SBCC), (iii) sanitation demand creation (adapted to the local context) and  (iv) sanitation and hygiene supply chains and marketing. The process brings together multiple government departments at provincial and district with a pool of expertise, knowledge and experience.The team of advisors (in Vientiane and Savannakhet) will work in partnership with CARE Laos and 03 selected district governments to strengthen capacity for planning, budgeting, implementation, steering and monitoring of sanitation and hygiene services, aligned with district planning and implementation process. The project places a strong focus on mainstreaming Gender Equality and Social Inclusion (GESI) and climate change resilience in the design and implementation.The project will work in close collaboration with key stakeholders to develop and pre-test sustainable and practical models and approaches to achieve universal sanitation coverage in the project districts that can subsequently be replicated by other districts within Savannakhet as well as other provinces in LaosAdditional informationContract type: LocalContract duration: Two years with possible extension for another two years.Start date: 01 August 2018Working at SNV:We offer a challenging working environment, opportunities to lead and innovate, and a commitment to strengthen your capacity and skills in a fulfilling and diverse working environment. Advisors benefit from, and contribute to, a global network of WASH experts. For more information, please visit our website: www.snvworld.orgRemuneration is  based on the experience and expertise of the candidates.How to apply?Interested applicants should submit a cover letter with an updated CV and preference of position location before 14th July 2018 to bsayaphimphone@snv.org. Only shortlisted candidates will be contacted.PLEASE SEE DETAILED JOB DESCRIPTIONS FOR THE TWO POSITIONS below wash GOVERNANCE ADVISOR OVERVIEW OF THE POSITIONThe WASH Governance advisor will coordinate and strengthen capacity of the provincial and district teams to develop and pretest inclusive WASH planning, budgeting, monitoring and implementation models and approaches for universal coverage in 3 districts of Savannakhet province.RESPONSIBILITIES and tasksOverall responsibilities Work in collaboration with the SNV team of advisors to develop project’s work plan and budgetprovide inputs and technical support to the provincial and district team to develop a WASH 5-year work plan and budget in 3 districts to be included in the national development plan (2019 – 2024)facilitate various technical trainings and participatory workshopstake the lead role in the design and implementation of the inclusive WASH Governance componentProject administration and reporting Work in collaboration with the 3 district teams to prepare quarterly workplan and budgetSupport the provincial and district team to prepare all logistical arrangements, financial and activity reports to ensure compliance with SNV’s financial management regulation  Develop and maintain positive, working relationships with WASH stakeholders, including the government officials, NGOs and private sector representatives working in the province and districtCollaborate with other WASH sector stakeholders in the project area, including other NGOs, CBOs and research institutions; to avoid overlapping of efforts and to ensure leveraging of resources.Technical support to provincial and district teamsUndertake Capacity Needs Assessment, using SNV tools, to identify areas of critical capacity gaps and support needed for key stakeholders and to develop capacity building plans accordinglySupport and develop capacity of the 3 district teams to develop the tools and collect baseline dataSupport 03 districts to prepare baseline report to highlight major issues and key interventions neededStrengthen capacity of district teams to use data for evidence-based planning and budgetingWork in close collaboration with and provide on-going technical support to the provincial and district team to implement universal WASH plan    Work with CARE advisors to support and build capacity of the provincial and district team on mainstreaming Gender Equality and Social Inclusion into WASH planning, budgeting and implementationDocument lessons learnt from district experience to share nation-wide and globallyCandidate ProfileUniversity degree in WASH, social development or a related fieldGood command of written and oral communication in both English and LaoMinimum  5 years of   WASH experience, especially experience working in the field with local governments and stakeholders in planning, budgeting and implementation of field activities.Strong facilitation skillsExperience and good understanding of the Laos’ WASH sectorAnalytical thinking abilitiesOrganised and able to meet deadlinesStrong interpersonal and teamwork skillswash - SOCIAL MARKETING AND BEHAVIOUR CHANGE COMMUNICATION ADVISOR OVERVIEW OF THE POSITIONThe WASH Advisor will supervise and provide technical support to the Provincial and the district teams; to ensure smooth coordination with the project field team and government stakeholders. The advisor will also take the lead role in designing and delivering interventions for the SBCC; sanitation and hygiene supply chain development and sanitation marketing responsibilities and tasksOverall responsibilities Work in collaboration with the SNV team of advisors to develop project’s work plan and budgetprovide inputs and technical support to the provincial and district team to develop a WASH 5-year work plan and budget in 3 districts to be included in the national development plan (2019 – 2024)work in collaboration with the field teams to identify challenges and opportunities to translate the Universal WASH coverage plan into actionsprovide linkages between the national, provincial and district levels through engagement in events, workshops, meetings or field activity learnings and visits.document best practices and lessons learnt from 3 pilot districts to share nationwide and globallySocial Behavior Change Communication Review current SBCC tools and approaches and assess their applicability and effectivenessTake a lead role in designing and conducting the Formative Research on Behaviour Change to identify key focused areas of interventions (in communities, schools and health centres)Work with creative companies on behavior change to design and pre-test SBCC campaign and tools with targed messages for different target groups Develop and pilot SBCC strategy for scale-up Sanitation and Hygiene Supply Chain and Marketing  Review existing literatures and initatives on sanitation and hygiene supply chain and marketing study reports to have a good understanding of what works, what does not work in sanitation marketingTake a lead role in designing and conducting the Formative Sanitation Market Research (on demand, supply and supply chain analysis) to understand consumer needs and preferences, identify major gaps and focus areas of interventionsWork in collaboration with the SNV advisors, the provincial and District team to develop and pilot the sanitation marketing strategy in the project areasIdentify local WASH entreupreneurs and support them to develop viable business plans and provide on-going coaching for the implementation of the established business plans to meet local demandsWork in close collaboration with CARE advisors to identify business opportunities and income generation activities for women’s groups, women-led enterprises and for people with disabilities.Candidate ProfileUniversity degree in WASH, social development or a related fieldGood command of written and oral communication in both English and LaoMinimum   5 years of   WASH experience, especially in areas of social marketing and market-based approaches to WASH service deliveryExperience with community mobilisation and facilitation; and  private sector engagementExperience and good understanding of the Laos’ WASH sector, with international experience is an asset.Analytical thinking abilitiesOrganised and able to meet deadlinesStrong interpersonal and teamwork skills  

ຕຳ​ແໜ່ງ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໂຄງ​ການ

Saemaul Globalization Foundation (SGF)

Location: Vientiane Capital

Music Teacher

Heathfield International School

Location: Vientiane Capital

IT Operations Administrator

RMA Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Specialist on Post-Primary Education Reforms (Deputy Team Leader)

Asian Development Bank (ADB)

Location: Vientiane Capital

Project Coordinator

Korea Foundation International Healthcare (KOFIH)

Location: Vientiane Capital

Receptionist

Save the Children

Location: Luang Prabang

Commercial and Contract Officer

HUAWEI TECHNOLOGIES (LAO) SOLE CO.,LTD

Location: Vientiane Capital

E-Node B Engineer

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited

Location: Vientiane Capital

Officer – Environmental Monitoring

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

ພະນັກງານຂາຍ

CBF pharma co. ltd

Location: Vientiane Capital

Mandarin Teacher

Heathfield International School

Location: Vientiane Capital

Hotel Manager

Lalco hotel group Sole Co., LTD

Location: Vientiane Capital

National Consultant for Review and Amendment of the Decree

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE (NATIONAL IMPLEMENTATION UNIT)

Location: Vientiane Capital

HOT

Sales and Marketing Manager

Le Bel Air Resort

Location: Luang Prabang

Programme Policy Officer

The United Nations World Food Programme

Location: Oudômxai, Houaphan

Graphic Designer

Inthira Group

Location: Vientiane

Many Positions

Phongsavanh Bank Limited (PSVB)

Location: Vientiane Capital

Reception

NONI TOUR CO., LTD

Location: Vientiane Capital

Superintendent – Safety and Health

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

Assistant Teacher

Heathfield International School

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບັນຊີ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານ IT

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ

Children's Hospital

Location: Vientiane Capital

Project Electrical Engineer

ADD Grup

Location: Vientiane Capital

Marketing Specialist, Merchandisers Nestle

DKSH LAOS Company Limited

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານເກັບເງິນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

TK SUPPORT

Location: Vientiane Capital

Senior Lift Technician

RMA Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

GIZ Officer for Tourism Business Associations

GIZ Office Vientiane

Location: Luang Prabang

Gardener

Villa opera Italian Cuisine

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

Lao China Bank Co., Ltd

Location: Vientiane Capital

Specialist on Procurement

Asian Development Bank (ADB)

Location: Vientiane Capital

ພະນັກງານບັນຊີ

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Superintendent – Safety and Health

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

Mechanical Technician (Base in Xayaburi Province)

Xayaburi Power Co., Ltd.

Location: Xaignabouri

Project Electrical Engineer

ADD Grup

Location: Vientiane Capital

Communication, CSR and Public Affairs Director

Nam Theun 2 Power Company Limited

Location: Vientiane Capital

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital

Project Coordinator

Korea Foundation International Healthcare (KOFIH)

Location: Vientiane Capital

Sales Administrative Officer

TOYOTA LAOTHANI

Location: Vientiane Capital

Specialist on Post-Primary Education Reforms (Deputy Team Leader)

Asian Development Bank (ADB)

Location: Vientiane Capital

Accounting and financial (Assistant Manager / Manager)

B.Grimm Power (Lao) Co., Ltd.

Location: Vientiane Capital, Expat

ຝ່າຍຂາຍ Salesman

TOYOTA LAOTHANI

Location: Vientiane Capital

Officer – Environmental Monitoring

MMG LXML Sepon

Location: Savannakhet

Assistant Teacher

Heathfield International School

Location: Vientiane Capital

Human Resource Officer

Major Platinum Cineplex (Lao) Co.,Ltd.

Location: Vientiane Capital

Supply Chain Program Officer, Health Systems Strengthening

Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Location: Vientiane Capital

Mis officer

Health Poverty Action (HPA)

Location: Vientiane Capital

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດ ລາວແອງແຕກຟາກມາ ຈໍາກັດ

Location: Vientiane Capital

Confirm this job

Submit

Confirm this job

Submit
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.