PodCast 3 September 2019

NEWBIE 02| 5 ທັກສະພື້ນຖານທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການ


Placeholder image

ສາມາດຟັງ Podcast ຂອງເຮົາໄດ້ທີ່ 

ບາງຄັ້ງການເຮັດວຽກເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທັກສະຫຼາຍຢ່າງເພື່ອມາຊ່ວຍເລື່ອງການເຮັດວຽກ ແລ້ວທຸກຄົນຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ທັກສະໃດທີ່ທາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ສະໝັກວຽກທຸກຄົນມີ. ມື້ນີ້ທາງເວບໄຊສຂອງພວກເຮົາມີ 5ທັກສະພື້ນຖານທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການມາບອກ:

1 ສື່ສານ ແລະ ປັບໂຕ

ການສື່ສານເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເພາະວ່າທຸກຄົນຕ່າງຮູ້ດີວ່າການເຮັດວຽກຄົນດຽວນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍໃນຍຸກນີ້ ທັກສະດ້ານການເຮັດວຽກກັບຜູ້ອື່ນຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ຖ້າເຮົາສື່ສານບໍ່ດີກໍຈະໃຫ້ການເຮັດວຽກດຳເນີນໄປໄດ້ຍາກ ແລະ ການປັບໂຕກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ການປັບໂຈໃຫ້ເຂົ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫົວໜ້າ ໂລກຂອງເຮົາປ່ຽນໄປຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ ເຮົາກໍຄືກັນຕ້ອງຮູ້ທີ່ຈະປັບປ່ຽນຕະຫຼອດເວລາ.

2 Basic computer, Online

ປະຈຸບັນຫຼາຍໆທຸລະກິດໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາໃນການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າມານການໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຂໍ້ມູນສຳຮອງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຊ້ເປັນໂຕກາງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນເນືອ່ງຂາກວ່າມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ປະຢັດ ແລະ ວ່ອງໄວ. ທັກສະໃນການໃຊ້ຄອມ ແລະ ເຄື່ອງມືອອນໄລ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃຫ້ໄດ້ Microsoft Office, Google, Dive...

3 ການບໍລິຫານເວລາ

ທັກສະດ້ານການບໍລິຫານເວລາຈັດວ່າເປັນອີກທັກສະໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນວ່າການເຮັດວຽກຂອງເຮົາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເທົ່າໃດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນເລື່ອງການຈັດອັນດັບວຽກ, ວຽກໃດແລ້ວກ່ອນກຳນົດ ຫຼື ວຽກໃດສາມາດຍືດເວລາອອກໄດ້. ຖ້າມີທັກສະນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມີລະບຽບວິໄນ.

4 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ໝາຍເຖິງຮັບຜິດຊອບໃນວຽກຂອງຕົນເອງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ລຸລ່ວງຕາມກຳນົດໄວ້ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດບໍ່ວ່າສິ່ງເລົ່ານັ້ນຈະຖືກ ຫຼື ຜິດ. ຕົວຢ່າງຖ້າເຮັດວຽກທີ່ຫົວໜ້າມອບໝາຍໃຫ້ ບໍ່ຖືກຕາມທີ່ຫົວໜ້າຕ້ອງການ ເຮົາກໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ.

5 ພາສາທີສອງ

ພາສາທີສອງກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະໄປໃສໃນຍຸກສະໄໝນີ້ກໍຈະມີພາສາອັງກິດທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແຕ່ສຳລັບໃຜທີ່ຄິດວ່າຢາກຮຽນພາສາອື່ນກໍດີເຊັ່ນດຽວກັນຢ່າງເຊັ່ນ: ພາສາຈີນ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເພາະເຮົາສາມາດໃຊ້ຈຸດນີ້ເອີ້ນເງິນເດືອນຂຶ້ນໄດ້.

ສຳລັບ5 ທັກສະຂ້າງເຖິງນັ້ນຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ນັກສຶກສາບໍ່ຫຼາຍກະໜ້ອຍເດີ້.                                                                                                                                                                                                        

© 1081009 Group Co., Ltd.