What's On 26 June 2019

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ກັບ ບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າ ກຣຸບ ຈໍາກັດ (108Job)


Placeholder image

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 2 ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ກັບ ບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າ ກຣຸບ ຈໍາກັດ (108Job) ໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະຫນອງແຮງງານ ໂດຍ ການເຊັນບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ປະທານບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າກຣຸບ ຈໍາກັດ(108Job)  ແລະ  ທ່ານ ຄຳແສນ ໄຊຍະວົງ ອຳນວຍການ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ.

ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສະຫນອງຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານ ຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ, ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ. ໂດຍທີ່ຝ່າຍ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະ:

  1. ຕິດຕາມການລົງທະບຽນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານ ພາຍໃຕ້ ເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າ ກຮຼຸບ ຈຳກັດ ໃນເວັບໄຊລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
  2. ຈັດສົ່ງຜູ້ຊອກວຽກ ພາຍໃຕ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ເຂົ້າສຳພາດວຽກຕາມຕໍາແຫນ່ງວ່າງທີ່ປະກາດ.
  3. ຊ່ວຍ​ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ ບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າ ກຮຼຸບ ຈຳກັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສະຫນອງຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ແຮງງານ ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ.
  4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມ.

ແລະ ຝ່າຍ ບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າ ກຣຼຸບ ຈຳກັດ ເອງຈະ:

  1. ຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ໃນຕະຫລາດແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ;
  2. ສະຫນອງຂໍ້ມູນຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງເຂົ້າສູ່ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ;
  3. ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ລາຍງານການບັນຈຸງານຂອງຕົນ ຕໍ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ;
  4. ຮ່ວມກັບສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄຫມ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການນຳໃຊ້;
  5. ຮ່ວມແນະ​ນຳ ​ແລະ ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 020 54129234

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຮງງານ http://bit.ly/2Ne8oOn

© 1081009 Group Co., Ltd.