What's On 20 June 2019

ລັດຖະບານປະກາດອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ໃໝ່ ເຊິ່ງມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ກຳລັງຕື່ນຕູມ ແລະຕົກໃຈກັບອັດຕາອາກອນ 28%


Placeholder image

ປະເທດລາວເຮົາແມ່ນນຳໃຊ້ອັດຕາກ້າວໜ້າ (Bracket Creep) ໃນການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ມາແຕ່ດົນ ແລະປະເທດທີ່ໃຊ້ລະບົບນີ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເທດອົດສະຕາລີ

ກ່ຽວກັບກໍລະນີ ລັດຖະບານປະກາດອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ໃໝ່ ເຊິ່ງມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ກຳລັງຕື່ນຕູມ ແລະຕົກໃຈກັບອັດຕາອາກອນ 28%

ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນຊົງສິຍິ້ມອອກ ເພາະອາກອນຫຼຸດລົງສຳລັບຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ແລະລາຍໄດ້ລະດັບກາງ

ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 2 ລ້ານກີບ

ອັດຕາເກົ່າ ແມ່ນທ່ານໄດ້ເສຍອາກອນຢູ່ 50ພັນກີບ
ອັດຕາໃໝ່ ທ່ານໄດ້ເສຍ 35ພັນກີບ

ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ

ອັດຕາເກົ່າ ເງິນ1ລ້ານກີບແມ່ນຍົກເວັ້ນອາກອນ ແລະ ອີກ1ລ້ານຕໍ່ມາແມ່ນໄດ້ເສຍອາກອນ 5% ເຊິ່ງຕົກເປັນເງິນ 50ພັນກີບ

ອັດຕາໃໝ່ ເງິນ 1,3 ລ້ານແມ່ນຍົກເວັ້ນອາກອນ ແລະ ອີກ 7ແສນກິບໄດ້ເສຍອາກອນ 5% ເຊິ່ງຕົກເປັນເງິນ 35ພັນກີບ

ອີກຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານໄດ້ເງິນເດືອນ 6ລ້ານກີບ

ອັດຕາເກົ່າ ແມ່ນ ເສຍ 4ແສນກີບ
ອັດຕາໃໝ່ ແມ່ນເສຍ 285,000 ກີບ

ສ່ວນຄົນທີ່ໄດ້ເສຍອັດຕາ 28% ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ ກາຍ 45 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ

 ຂອບໃຈຂໍ້ມູນດີໆຈາກ @ToToon Sittiphone Thapesuphanh http://www.facebook.com/Totoon 

© 1081009 Group Co., Ltd.