Employer Zone 7 February 2019

6 ກົນລະຍຸດໄດ້ໃຈລູກຈ້າງ


Placeholder image

1. ຢູ່ກັບຄວາມຈິງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ກັບການເຮັດວຽກຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ການທີ່ຕ້ອງອົດທົນກັບຄວາມຄາດຫວັງ ທີ່ບໍ່ເປັນຈິງ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ກົດທັບລູກຈ້າງຢູ່ ແລະ ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກົດດັນ ຖ້າລູກຈ້າງບໍ່ມີສິດໃນການອອກ ຄວາມຄິດເຫັນ ຈະຍິ່ງສ້າງບັນຫາໃນການເຮັດວຽກ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງບໍລີສັດຍາກ ແຕ່ການເປິດໃຫ້ມີ ການສົນທະນາແບບກົງໄປກົງມາ ຈະເປັນແນວທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ການເຮັດວຽກຂອງທີມ ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

2. ຜົນຕອບແທນຈາກການເຮັດວຽກດີ

ການໃຫ້ລາງວັນ, ໂບນັດຕອບແທນຈາກການເຮັດວຽກແມ່ນ ວິທີງ່າຍທີ່ສຸດ ແລະ ປະຍັດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ລູກຈ້າງ ບໍ່ມີໃຜມັກເຮັດວຽກໜັກແຕ່ບໍ່ມີໃຜເບິ່ງເຫັນ ດັ່ງນັ້ນ ນາຍຈ້າງຕ້ອງໝັ່ນຊື້ ໃຈລູກຈ້າງເອົາໄວ້ເພື່ອວຽກທີ່ດີຕໍ່ໄປ.

3. ສຸມໃສ່ໃນໄລຍະຍາວ

ຄວາມຍືນຍົງທີ່ແທ້ຈິງຂອງບໍລີສັດ ທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດແມ່ນ ການສຸມໃສ່ກັບແຜນວຽກທີ່ເປັນໄລ ຍະຍາວ ແລະ ຕ້ອງໝັ່ນໃຈວ່າ ທັງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງເຂົ້າໃຈຄືກັນ ເພາະການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ເປົ້າ ໝາຍດຽວກັນ ສາມາດເປັນຕົວຊ່ວຍເປັນແຮງຜັກດັນທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງ.

4. ສື່ສານກັບລູກຈ້າງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ

ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມເລື່ອງການສື່ສານ ມີງານວິໄຈພົບວ່າ ການຂາດການສື່ສານກັນ ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເປັນຕົວການຫຼັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ຄ່ອຍດີ ດັ່ງນັ້ນ ການສ້າງບັນຍາກາດທີ່ເປິດກ້ວາງ, ຈິງໃຈໃຫ້ມີສື່ສານລະຫວ່າງຄົນໃນທີມ, ໃນບໍລິສັດຈະເປັນຕົວຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປົ້າໝາຍໄດ້. 

5. ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງລູກຈ້າງ

ການເບິ່ງແຍງ ຖາມທຸກສຸກຂອງລູກຈ້າງ ເປັນການເບິງທັງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດໃຈ ໂດຍສະເພາະສຸຂະພາບຈິດທີ່ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນເລື່ອງຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຈ້າງ ການສ້າງສະພາບ ແວດລ້ວມ, ການເຮັດວຽກໃຫ້ປາສາຈາກຄວາມກົດດັນ ຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງ ລູກຈ້າງໃນສ່ວນການເບິ່ງແຍງຮ່າງກາຍ ບໍລິສັດອາດຈັດສະຫວັດດີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສ່ວນຫຼຸດຟິດເນສ, ຈັດ ໂປຣແກຣມອອກກໍາລັງກາຍ ຫຼື ການປັບເວລາເຮັດວຽກໃຫ້ພະນັກງານມີເວລາວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເບິ່ງແຍງ ຕົນເອງ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງແນວທາງທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

6. ເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກຈ້າງຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ພັດທະນາການຂອງລູກຈ້າງ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງອົງກອນ. ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ ອອກໄປຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່, ຄວາມທ້າທາຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ປ່ຽນວຽກທີ່ໜ້າເບື່ອໃຫ້ເປັນວຽກທີ່ມ່ວນໄດ້, ເປິດໂອກາດ ຫຼື ຫາຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ເວົ້າອາດລວມເຖິງໂປຣແກຣມເທຣນນິ່ງ ພັດທະ ນາສັກກະຍະພາບ, ງົບປະມານໃນການສຶກສາຕໍ່ໃນລະດົບທີ່ສູງຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ.

Relate Article

© 1081009 Group Co., Ltd.