Employer Zone 11 January 2019

ເທັກນິກການບໍລິຫານຄ່າຕອບແທນ ໃຫ້ມັດໃຈຄົນໃນອົງກອນໃຫ້ຢູ່ຍາວນານ


Placeholder image

ຕະຫຼາດ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການສັນຫາພະນນັກງານງ່າຍ ຫຼືຍາກໂດຍຫຼີ້ກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ໂດຍອາດຈະລົງເລິກໄປວ່າຕຳແໜ່ງໃດໃນອົງກອນທີ່ຈະກຳນົດການຈ້າງທຽບເທົ່າກັບຕະຫຼາດ ຫຼືຕຳແໜ່ງໃດທີ່ອົງກອນຍອມຈ່າຍແພງເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບຕະຫລາດເປັນຕົ້ນ, ອັດຕາເງິນເດືອນໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ຫຼືລະດັບວຽກສູງສຸດ-ຕ່ຳສຸດ ລວມທັງສະຫວັດດີການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຄວນເປັນເທົ່າໃດ Com & Ben ຈຳຕ້ອງຮູ້ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ເຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ແນະນຳ ແລະ ເປັນຄູ່ຄິດໃຫ້Line Manager ນຳໄປໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດກັບລູກນ້ອງເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ HR ເອງທີ່ຈະເປັນຝ່າຍເມື່ອຍ ຍ້ອນວ່າຈະຕ້ອງມານັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ລະມື້ ແລະ ກັນ Line Manager ອອກຫ່າງຫຼາຍຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ ເພາະພວກເຂົາມັກຄິດຢູ່ແລ້ວວ່າມັນເປັນວຽກຂອງ HR

2. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສາຍອາຊີບ (Career Advancement)

ວຽກນີ້ທີມ Com & Benຄວນຮ່ວມມືໃກ້ຊິດກັບທີມພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທີມ Organization Development ເພື່ອອອກແບບລະບົບວຽກທັງຫຼາຍທີ່ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ເຫັນໂອກາດໃນການກ່າວໜ້າໃນສາຍອາຊີບ(Career Path), ມີການວາງແຜນເສັ້ນທາງຝຶກອົບຮົມພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ(Training & Development Roadmap) ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງໄປກັບແນວທາງການປັບຕຳແໜ່ງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຖະໜັດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ສັກກະຍະພາບໃນການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ໄດ້ແກ່:

Career Trackພື່ອໃຫ້ພະນັກງານເຕີບໂຕໄດ້ທັງໃນສາຍບໍລິຫານ (Management Track) ແລະ ສາຍຄວາມຊ່ຽວຊານ(Professional Track)

Trackຜົນງານຂອງພະນັກງານທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການປັບຕຳແໜ່ງ ໂດຍອາດຈະປະກອບມີພະນັກງານກຸ່ມພັດທະນາໂຕເອງແບບດ່ວນ (Fast Track), ພະນັກງານກຸ່ມປານກາງ (Normal Track) ແລະ ພະນັກງານກຸ່ມທີ່ຊ້າ (Slow Track)

(People Development Program)

ໄວ້ຮອງຮັບ ການປັບຕຳແໜ່ງຖ້າອົງກອນເຫັນວ່າໃນການປັບຕຳແໜ່ງພະນັກງານໄປສູ່ຈຸດສູງຂື້ນຄວນຈະຕ້ອງກຳນົດ ໃຫ້ພະນັກງານຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໃດແດ່

           

ການອອກແບບຫຼັກສູດຫຼັກເກນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປັບຕຳແໜ່ງ(Promotional Criteria)ທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບວຽກເບື້ອງຕົ້ນທັງຫຼາຍ

ນອກຈາກນີ້ ຖ້າເຮົາວິເຄາະໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກໍ່ຈະເຫັນວ່າ ລະບົບການເຮັດວຽກທັງຫຼາຍທີ່ຕ້ອງອອກແບບໄວ້ໃຫ້ດີເຊັ່ນທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນທີມ Com & Benຕ້ອງເຮັດວຽກໃກ້ຊິດຮ່ວມກັບທີມPerformance Management ທີ່ເບິ່ງເລື່ອງລະບົບການບໍລິຫານຜົນການປະຕິບັດງານຂອງບຸກຄະລາກອນ

ຕົວຢ່າງ ເມື່ອຫົວໜ້າສາຍງານໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ (Feedback) ເຮົາກໍ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການປະເມີນສ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດ (Competency Gap Assessing) ຂອງພະນັກງານ ແລ້ວນຳໄປໃຊໃນການວາງແຜນພັດທະນາພະນັກງານໃນສັງກັດຂອງຕົວເອງເປັນລາຍບຸກຄົນ (Individual Development) ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວກໍ່ເປັນວຽກໃນວົງການບໍລິຫານຜົນການປະຕິບັດງານ(Performance Management Cycle)ນັ້ນເອງ

ຕົວຢ່າງເທິງນີ້ ນັບເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງໃນໜ້າວຽກທີ່ທີມCom & Benຈະສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມຜູກພັນຕໍ່ການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພະນັກງານທັງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງເຄື່ອງມື ແລະ ເທັກນິກໃນເຊິງຈິດວິທະຍາ ຫຼືກິດຈະກຳແຊກແຊງໃດເພື່ອກະຕຸ້ນຜົນງານຂອງພະນັກງານ ແຕ່ຍາກສະທ້ອນພາບໃຫ້ເຫັນເຖິງໂຄງສ້າງ ແລະ ລະບົບວຽກທີ່ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ ເຊິ່ງສຸດທ້າຍນັ້ນຈະເຮັດອອກມາໄດ້ດີ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຜົນຫຼືບໍ່ ແມ່ນຂື້ນກັບຫົວໜ້າສາຍງານທຸກລະດັບ ວ່າຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ,ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດນຳມັນໄປໃຊ້ໄດ້ຈິງ.

Relate Article

© 1081009 Group Co., Ltd.