Newbie 2 January 2019

ຜູ້ປະກອບການຊອກຫາຫຍັງໃນນັກສຶກສາຈົບໃໝ່


Placeholder image

ສິ່ງທີ່ ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການເບິ່ງຫາຈາກເດັກຈົບໃໝ່ນັ້ນ ແບ່ງອອກເປັນ 2ປະເພດຄື:

ຄຸນລັກສະນະ:

  1. ສາມາດເປີດຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໄດ້: ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືການເຮັດໂຕເປັນນ້ຳເຄິ່ງແກ້ວ ເພາະວ່າຄືຈະບໍ່ມີຜູ້ປະກອບການຢູ່ໃສທີ່ຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ຕື່ມຄວາມຮູ້ ຫຼື ໃສ່ຂໍ້ມູນຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ.

  2. ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້: ເພາະວຽກງານໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍການຮ່ວມມື, ຄວາມສາມາດຈາກຫຼາຍໆຝ່າຍ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ຫຼື ການຮ່ວມມືກັບບຸກຄົນອື່ນຈຶ່ງເປັນຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ.

  3. ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຮຽນຮູ້: ໂລກໃບນີ້ຄືການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ ໂດຍສະເພາະຍຸກທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝແລ້ວຄ ຄວາມຮູ້ ແລະ ວັດທະນາທຳໃໝ່ກ້າວເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາຕະຫຼອດເວລາ ຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກັບສິ່ງຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະກ້າວທັນໂລກ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີສັກກະຍາພາບ.

ທັກສະຕ່າງໆ:

  1. ດ້ານການສື່ສານ: ເພາະການສື່ສານນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ ການສື່ສານເປັນໂຕເຊື່ມໂຍງກັບທຸກໜ່ວຍງານ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈໃນທິດທາງດຽວກັນ ຫາກຂາດທັກສະການສື່ສານແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທີຜົນຊ້າ ສັບສົນໃນການເຮັດວຽກ.

  2. ດ້ານພາສາ: ໂດຍສະເພາະດ້ານພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າເປັນພາສາກາງ ຫຼື ອາດຈະເປັນພາສາກາງເຊັ່ນ: ພາສາຈີນ, ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫາກວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດແລ້ວຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຍິ່ງ.

  3. ທັກສະສະເພາະຕາມສາຍຮຽນ: ມັນຈະເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການອອກແບບ ຜູ້ສະໝັກຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການອອກແບບ ຕົວຢ່າງຮູ້ໃຊ້ໂປຣແກຣມPhotoshop, Ai, AutoCADເປັນຕົ້ນ.

ເຖິງວ່ານັກສຶກສາຈົບໃໝ່ອາດຍັງບໍ່ມີປະສົບການຫຼາຍ ແຕ່ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆທີ່ຜູ້ປະກອບການເບິ່ງເຫັນສາມາດທົດແທນປະສົບການໃນການເຮັດວຽກເປັນຢ່າງດີ.

Relate Article

© 1081009 Group Co., Ltd.