Newbie 21 November 2018

10ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ຄວນມີກ່ອນຮຽນຈົບ


Placeholder image

ໃຜວ່າຄົນທີ່ໄດ້ໃບປະກາດແດງ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກເກັ່ງກ່ວາ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາ ການຢ່າງ ດຽວບໍ່ພໍ ສຳລັບການເຮັດວຽກ ມີທັກສະອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາຄວນມີ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າຮຽນຈົບ ກ່ອນຈຶ່ງ ຝຶກຝົນ. ທັກສະການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍເພີ່ມ ຄຸນນະພາບໃຫ້ຜົນງານຂອງເຮົາໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.

 

ການສື່ສານ

ໃນການເຮັດວຽກຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັບຫຼາຍຄົນ ມີທັງໝູ່ຮ່ວມເຮັດວຽກ,​ ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກຄ້າ. ການສື່ສານທີ່ ຜິດພາດ ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ອົງກອນໄດ້ ສະນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ກົງປະເດັນ ແລະ ສາ ມາດ ເລືອກວິທີທີ່ເໝາະສົມ ຫາກບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຄວນມີການທົບທວນ ຫຼື ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກົງກັນຢູ່ ສະເໝີ.

 

ການເຮັດວຽກເປັນທີມ

ໃນການເຮັດວຽກນັ້ນ ເຮົາບໍ່ສາມາດຢູ່ແບບໂດດດຽ່ວໄດ້ ຈະຕ້ອງມີຫົວໜ້າ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ບາງເທື່ອ ກໍມີລູກນ້ອງ ເຖິງວ່າຈະເປັນການເຮັດວຽກຂອງເຮົາຄົນດຽວ ກໍອາດຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ ຮູ້ຈັກສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຄົນ ໃນທີມ ແລະ ທີມ ອື່ນ ຫຼື ແຜນການອື່ນໆໄດ້.

 

ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

ການຕໍ່ລອງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການຝ່າຍດຽວ ແຕ່ຕ້ອງສາມາດໂນ້ມນ້າວຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ກ້າວ ເຂົ້າສູ່ຈຸດທີ່ທັງເຮົາ ແລະ ເຂົາໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ກັບລູກຄ້າ.

 

ການນຳສະເໜີໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

ຫາກຕ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານນີ້ ເປັນອີກໜຶ່ງທັກສະທີ່ເຮົາຫຼີກລຽ່ງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ໂດຍສະ ເພາະເມື່ອມີຕຳແໜ່ງສູງຂຶ້ນຍິ່ ມີໂອກາດນຳສະເໜີຕໍ່ໜ້າທີມ ຫຼື ລູກນ້ອງ ສຳລັບໃຜທີ່ຢ້ານການເວົ້າໃນ ສະ ຖານທີ່ສາທາລະນະ ສາມາດຝຶກໄດ້ຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມ, ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຖາມຄໍາຖາມໃນ ຫ້ອງ ຮຽນ, ຫ້ອງປະຊຸມເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຕົນເອງກ່ອນ.

 

ການແກ້ບັນຫາ

ບັນນຫາຄືສິ່ງທີ່ຄູ່ກັບວຽກເປັນທຳມະດາ ຢ່າຢ້ານເວລາທີ່ີຕ້ອງພົບກັບບັນຫາ ໃຫ້ເບິ່ງເປັນຄວາມທ້າ ທາຍ  ແລະ ການພັດທະນາຕົນເອງຄວນແກ້ບັນຫາທັງແນວວິເຄາະ ແລະ ສ້າງສັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນອອກໄປ ແລະ ຖ້າຜ່ານການແກ້ບັນຫາມາຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍຍິ່ງມີທັກສະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

 

ຄວາມອົດທົນແລະ ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ໂຕເອງ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈະຕ້ອງມີບາງເທື່ອທີ່ເຮົາພົບບັນຫາເຂົ້າມາພ້ອມກັນ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທໍ້ແທ້ ໝົດຫວັງ ຈົນຢາກຈະລົ້ມເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ ແຕ່ຄົນທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງມີ ຄວາມອົດທົນ ທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂສະຖານະການ ຈົນແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງ ສໍາຄັນທີ່ ເຮົາສາມາດສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຕົນເອງກ້າວອອກໄປໄດ້.

 

ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ສະເພາະກັບພະນັກງາານລະດັບຜູ້ບໍລິຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄຸນສົມບັດທີ່ ທຸກຄົນຄວນມີ ຄືການສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈໝູ່ຮ່ວມທີມ , ແບ່ງວຽກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມແທນທີ່ຈະຮັບຄົນດຽວໝົດ ຫຼື ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານ ກໍນັບເປັນຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ນໍາ ທັງໝົດ.

 

ການບໍລິຫານເວລາ

ເວລາໃນການເຮັດວຽກບໍ່ເຄີຍຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ, ບໍ່ມີການພັກຮຽນ ແລະ ພັກແລ້ງ. ທຸກຢ່າງຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ ຖ້າຫາກປາສະຈາກການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີ,​ ເຮັດວຽກແບບພໍແລ້ວ, ຜົນງານແລ້ວແຕ່ວຽກອາດຈະບໍ່ ໂດດເດັ່ນ.

 

ຄວາມໝັ່ນໃຈ

ການໝັ່ນໃຈເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຄວາມໝັ່ນໃຈຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົນງານອອກມາດີ ແລະ ຈະເປັນທຳ ມະຊາດກໍຕໍ່ເມື່ອ ເຮົາມີຄວາມຮູ້ທີ່ແໜ້ນໃນໜ້າທີ່ທີ່ເຮົາເຮັດ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຮົາສາ ມາດເຮັດໄດ້, ຢ່າໃຫ້ຄວາມຢ້ານມາແທນທີ່ຄວາມສາມາດທີ່ເຮົາມີ ແລະ ຄວາມກັງວົນເຮັດໃຫ້ເຮົາ ບໍ່ສາມາດ ສະແດງອອກໄດ້ເຕັມທີ່.

 

ຄວາມສາມາດທາງຄອມພິວເຕີ້

ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຄວາມສາມາດດ້ານຄອມພິວເຕີ້ເປັນເລື່ອງພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາສາມາດໃຊ້ ວຽກໂປຣແກຣມຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດລົງມືເຮັດໄດ້ທັນທີ່ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງເສຍເວລາໄປຮຽນຮູ້ກ່ອນ ນອກຈາກນີ້ຄວາມຮູ້ທາງເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆ ຈະເສີມເຮັດໃຫ້ການນຳສະເໜີ ຜົນງານເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ 10ທັກສະທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເຖິງນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແລະ ເລື່ອງໄກໂຕເລີຍ ນັກສຶກສາ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ສາມາດຝຶກຝົນ, ເພີ່ມພູນທັກສະທັງໝົດໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານທາງກິດຈະກຳ, ການເຮັດວຽກ ເສີມ ແລະ ລວມທັງການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມໃນຫ້ອງຮຽນ.

Relate Article

© 1081009 Group Co., Ltd.