Newbie 21 November 2018

ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ເງິນເດືອນໜ້ອຍ ເຮັດແນວໃດ?


Placeholder image

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຫຼາຍຄົນ ຄາດຫວັງຢາກໄດ້ເງິນເດືອນທີ່ສູງ ເຖິງຈະບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນການ ເຮັດວຽກເລີຍກໍຕາມ ສ່ວນຫຼາຍຫາວິທີການເພີ່ມເງິນເດືອນ ດ້ວຍການປ່ຽນວຽກໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເປັນຄ່ານິຍົມ ທີ່ຜິດ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ອົດທົນ ຕໍ່ວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່ ພວກເຮົາມີວິທີສະເໜີວິທີທີ່ຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເພີ່ມເງິນເດືອນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕໃນໜ້າວຽກໄດ້ໄວ.

 

ພາສາທີ 3 4 5 ຕ້ອງໄດ້

ປົກກະຕິແລ້ວ ການຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບມາດຕະຖານຂອງແຕ່ລະ ບໍລິສັດ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກວ່ານັກສຶກສາຈົບໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນແຕ່ຢາກໄດ້ເງິນ ເດືອນທີ່ສູງ ຄວນມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາທີ3 ນອກຈາກພາສາອັງກິດ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ເກົາຫຼີ. ເພາະໃນບໍລີສັດໃຫ່ຍມັກຈະມີເງິນພິເສດຄ່າພາສາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຖ້າຫາກຮູ້ພາສາຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍຈະໄດ້ເງິນເດືອນຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

 

ໝັ່ນສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມ

ເຖິງຈະຍັງບໍ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງເຮັດວຽກໃນສາຍນັ້ນມາກ່ອນ ແຕ່ສາ ມາດພັດທະນາສັກກະຍະພາບໃຫ້ໂຕເອງ ໂດຍການໝັ່ນຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມໃນສາຍງານທີ່ເຮັດວຽກ ບໍ່ວ່າຈະ ເປັນການອ່ານປື້ມ, ການເຂົ້າຮວມຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາຈາກໜ່ວຍງານພາຍນອກ, ລວມເຖິງຂ່າວສານບ້ານ ເມືອງໃນສາຍວຽກຂອງຕົນ.

 

ບໍ່ຕິວຽກ

ການທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ຮອບດ້ານ, ບໍ່ຕິວຽກ,​ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ຫຼາຍໜ້າທີ່. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນເອກະສານນ້ອຍໆກໍຕາມ ເພາະວຽກ ທຸກໜ້າທີ່ລ້ວນ ມີຄວາມສຳຄັນກຽ່ວເນື່ອງກັນໝົດ.

 

ຮູ້ຈັກເຂົ້າຫາຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມຮູ້

ຕ້ອງຮູ້ຈັກເຂົ້າຫາຫົວໜ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົ້າໄປຂໍຄຳປຶກສາເລື່ອງວຽກງານ ຫຼື ການຮັບອາສາ ເຮັດວຽກໃໝ່ໆ ນອກຈາກເຮັດໜ້າທີ່ວຽກຂອງຕົນເອງສຳເລັດແລ້ວ. ນອກນີ້ການທີ່ຮູ້ຈັກເຂົ້າຫາຜູ້ທີ່ມີ ປະສົບ ການ ແລະ ຄວາມຮູ້, ຍັງໄດ້ຊືມຊັບວິທີ່ການຄິດ, ການເຮັດວຽກ, ການວິເຄາະແບບມີອາຊີບ ຈາກເຂົາເຈົ້າ ອີກດ້ວຍ.

 

 

 

ກ້າຄິດກ້າລົງມື

ຫາກເຮັດວຽກມີປະສົບການດ້ານໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບມາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ບໍລິສັດກຳລັງປະ ສົບບັນຫາ ຫຼື ຕ້ອງການຊ່ວຍ ຄວນສະເໜີຫົວຂໍ້ດີໆ ເພື່ອຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຜັກດັນອົງກອນໃຫ້ ກ້າວໜ້າ, ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃນບໍລິສັດ. ຖ້າສາມາດເຮັດໄດ້ດີຈົນຜົນງານໂດດເດັ່ນ ອາດມີໂອກາດເພີ່ມເງິນ ເດຶອນໄດ້.

 

ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ

ບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍເຮັດວຽກຜິດພາດ ແຕ່ຖ້າຜິດພາດແລ້ວຕ້ອງຮູ້ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະ ນາຕົນເອງ. ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮັດຜິດພາດແລ້ວຈະຈົມຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນກະທົບ ໄປນໍາ.

 

ຮຽນຕໍ່ສຶກສາ

ຫາກເຮັດວຽກມາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ຮູ້ວ່າຕົນເອງຢາກພັດທະນາໃນສາຍໃດ ຄວນຈະສຶກສາຕໍ່ໃນສາຂາ ທີ່ຮຽນມາ ເພີື່ອເພີ່ມໂອກາດຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່ ຫຼື ໃຊ້ເປັນໃບເບີກທາງ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການປຽ່ນວຽກໃໝ່ ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດໃຫ່ຍໆກໍໄດ້.

 

ທັງໝົດນີ້ເປັນວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ມີໂອກາດເພີ່ມເງິນເດືອນ ໃນບໍລິສັດທີ່ກຳລັງເຮັດ ວຽກຢູ່ ເຊິ່ງຫາກບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການມາກ່ອນ ການສະສົມປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ຫຼື ຕ້ອງການຈະປຽ່ນວຽກໃໝ່ກໍສາມາດນໍາເອົາປະສົບການ, ທີ່ມີມາຂຽນເປັນCV(Curriculum Vitae) ໃຫ້ມີ ຄວາມໜ້າສົນໃຈ ເມື່ອຮອດເວລານັ້ນ ກໍຈະສາມາດຮ້ອງເງິນເດືອນໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

Relate Article

© 1081009 Group Co., Ltd.