108jobs
Event
Resume &
cover letters
Interviews
Get the job
Career advice
Salary &
job trends

Resume & Cover letters

Article default image.

ວິທີສ້າງ Resume ຢ່ໃນແອັບຂອງ108Job - How to create Resume on 108Job App

 admin  Leave a comment  1750
  ...
Read more
15 July 2017
Article default image.
Article default image.

ຮ່າງປະຫວັດຫຍໍ້

 admin  Leave a comment  1924
ຕໍ່ໄປນີ້ ເຮົາຂໍສະເໜີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມວ່າໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຄວນປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຍ່ອຍໃດແດ່. ໃນສ່ວນຂອງລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວຄວນປະກອບດ້ວຍ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ/ ຂໍ້ມູນສໍາລັບຕິດຕໍ່ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່, ເບີໂທ ແລະ ອີເມວ. ໃນສ່ວນຂອງ ການສຶກສາ ແລະ ປະຫວັດການຈ້າງງານຄວນປະກອບດ້ວຍ ຊື່ສະຖ...
Read more
07 March 2017
Article default image.
Article default image.

ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນຮ່າງປະຫວັດຫຍໍ້

 admin  Leave a comment  792
ໃນການຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້ ບາງຄົນກໍລວມເອົາການສະເໜີ “ເປົ້າໝາຍວິຊາຊີບ” ເຂົ້າໃນຮ່າງປະຫວັດຫຍໍ້ນໍາ. ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດ ຫຼື ຖືກ ມັນແມ່ນເລື່ອງຂອງຮູບການນໍາສະເໜີ. ນາຍຈ້າງບາງຄົນກໍຄາດຫວັງຢາກເຫັນເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ສະໝັກ ລວມຢູ່ໃນພາກເປົ້າໝາຍວິຊາຊີບ ຂອງຮ່າງປະຫວັດຫ...
Read more
18 February 2017
Article default image.
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.