108jobs
Event
Resume &
cover letters
Interviews
Get the job
Career advice
Salary &
job trends

Career advice

Article default image.

ວຽກທະນາຄານ ມີຫຼາຍກວ່າຝາກ-ຖອນເງິນ

 admin  Leave a comment  586
ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ວຽກດ້ານທະນາຄານ ເປັນວຽກທີ່ພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການ ຮັບຝາກ - ຖອນເງິນ ຫຼື ເປີດບັນຊີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວຽກທະນາຄານຍັງມີອີກຫຼາຍໆຕໍາແໜ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້. ທະນາຄານແຕ່ລະແຫ່ງ ມີທຸລະກິດຫຼັກໆ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍດ້ານ ຕໍາແໜ່ງຂອງວຽກທະນາຄານ ຈຶ່ງແບ...
Read more
07 March 2017
Article default image.
Article default image.

3 ເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮັດວຽກຕ້ອງສົນໃຈພາສາອັງກິດໄດ້ແລ້ວ

 admin  Leave a comment  343
ພາສາອັງກິດໄດ້ກາຍເປັນພາສາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ແລະຍັງເປັນການເປີດໂລກກວ້າງທາງຄວາມຄິດ ຄົນເຮັດວຽກທີ່ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈະໄດ້ປຽບຄົນເຮັດວຽກຄົນອື່ນໆ ເພາະສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄົນໄດ້ທຸກຮູບແບບ ທຸກຊາດ ໂອກາດທີ່ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຮັດວຽກເກີດຂຶ້ນຈາກກາ...
Read more
18 February 2017
Article default image.
Article default image.

ວາງແຜນການເຮັດວຽກດີ ຊີວິດກໍ່ຈະດີ

 admin  Leave a comment  271
ລົງມືເຮັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍປີລະເທື່ອ ລອງໃຊ້ເວລາມື້ໜຶ່ງ ມາຕັ້ງໃຈວາງແຜນການເຮັດ ວຽກໃນອະນາຄົດເຊິ່ງ ທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ເລີ່ມຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມເຮັດແລ້ວ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງກໍ່ຍັງດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ເວລາມີບັນຫາຈະສາມາດຮັບມືໄດ້ດີ. ຈົດບ...
Read more
18 February 2017
Article default image.
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.