Newbie


Newbie

ໃຜວ່າຄົນທີ່ໄດ້ໃບປະກາດແດງ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກເກັ່ງກ່ວາ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາ ການຢ່າງ ດຽວບໍ່ພໍ ສຳລັບການເຮັດວຽກ ມີທັກສະອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາຄວນມີ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າຮຽນຈົບ ກ່ອນຈຶ່ງ ຝຶກຝົນ

Newbie

ຫຼັງຈາກທີ່ນັກສຶກສາຮຽນຈົບແລ້ວ ຈະພົບວ່າຊີວິດນອກມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຕ້ອງມີ ການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຫາວຽກເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຮົາ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະຈົບ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມໄວ້

Newbie

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຫຼາຍຄົນ ຄາດຫວັງຢາກໄດ້ເງິນເດືອນທີ່ສູງ ເຖິງຈະບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນການ ເຮັດວຽກເລີຍກໍຕາມ ສ່ວນຫຼາຍຫາວິທີການເພີ່ມເງິນເດືອນ ດ້ວຍການປ່ຽນວຽກໄປເລື້ອຍໆ

Newbie

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຢ້ານວ່າໄລຍະເລີ່ມວຽກໃໝ່ ຫຼື ໄລຍະທົດລອງວຽກກ່ອນເປັນພະນັກງານ ເປັນ ເລື່ອງຍາກ ບໍ່ວ່າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງຊ່ວງທົດລອງວຽກ ເປັນວຽກນ້ອຍໆເຊັ່ນ: ຈັດເອກະສານ, ຊົງກາເຟ ຫຼື ເປັນວຽກໃຫ່ຍໆ, ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າປະຊຸມ...

Newbie

ວຽກທີ່ມັກກັບວຽກທີ່ແມ່ນ ວຽກໃດທີ່ເໝາະສົມກັບເຮົາ? ຖ້າບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ ອາດຈະກຳລັງບໍ່ມີ ຄວາມສຸກກັບການເຮັດວຽກ, ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຢາກເຮັດແຕ່ຕ້ອງເຮັດ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ຕັດສິນໃຈເລືອກແລ້ວຫາກ ປຽ່ນໃຈຫາວຽກອື່ນກໍຈະຊ້າເກີນໄປ

Newbie

ທຸກໆປີ ຈະມີນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຈາກຫຼາຍໆສາຂາ, ຫຼາຍວິຊາຊີບ ຈຳນວວນຫຼາຍອອກສູ່ການຫາວຽກຕາມ ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ

Newbie

ສຳລັບ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ທີ່ຖືກຖາມເລື່ອງປະສົບການເຮັດວຽກ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນ ນຳສະເໜີຕົນເອງ

Newbie

ບັນຫາການຫວ່າງງານຂອງນ້ອງໆນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ຫຼາຍຂື້ນໃນປະຈຸບັນນີ້ເພາະວ່ານັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ

Newbie

ໃນຂະບວນການສະໝັກວຽກສະໄໝໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ມີເສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ວຽກທີ່ຕົນເອງມັກ ເສັ້ນທາງຂອງຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້ ໃນໂລກຂອງການປ່ຽນແປງຄືປະຈຸບັນນີ້


© 1081009 Group Co., Ltd.