Newbie


Newbie

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຢ້ານວ່າໄລຍະເລີ່ມວຽກໃໝ່ ຫຼື ໄລຍະທົດລອງວຽກກ່ອນເປັນພະນັກງານ ເປັນ ເລື່ອງຍາກ ບໍ່ວ່າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບລະຫວ່າງຊ່ວງທົດລອງວຽກ ເປັນວຽກນ້ອຍໆເຊັ່ນ: ຈັດເອກະສານ, ຊົງກາເຟ ຫຼື ເປັນວຽກໃຫ່ຍໆ, ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າປະຊຸມ...

Newbie

ວຽກທີ່ມັກກັບວຽກທີ່ແມ່ນ ວຽກໃດທີ່ເໝາະສົມກັບເຮົາ? ຖ້າບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ ອາດຈະກຳລັງບໍ່ມີ ຄວາມສຸກກັບການເຮັດວຽກ, ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຢາກເຮັດແຕ່ຕ້ອງເຮັດ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ຕັດສິນໃຈເລືອກແລ້ວຫາກ ປຽ່ນໃຈຫາວຽກອື່ນກໍຈະຊ້າເກີນໄປ

Newbie

ທຸກໆປີ ຈະມີນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ຈາກຫຼາຍໆສາຂາ, ຫຼາຍວິຊາຊີບ ຈຳນວວນຫຼາຍອອກສູ່ການຫາວຽກຕາມ ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ

Newbie

ສຳລັບ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ທີ່ຖືກຖາມເລື່ອງປະສົບການເຮັດວຽກ ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນ ນຳສະເໜີຕົນເອງ

Newbie

ບັນຫາການຫວ່າງງານຂອງນ້ອງໆນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ຫຼາຍຂື້ນໃນປະຈຸບັນນີ້ເພາະວ່ານັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ

Newbie

ໃນຂະບວນການສະໝັກວຽກສະໄໝໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ມີເສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ວຽກທີ່ຕົນເອງມັກ ເສັ້ນທາງຂອງຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້ ໃນໂລກຂອງການປ່ຽນແປງຄືປະຈຸບັນນີ້


© 1081009 Group Co., Ltd.