Job Seeker Zone


Job Seeker Zone

ວຽກແລ້ວຊ້າ ແລະວຽກສົ່ງບໍ່ທັນເວລາ ເປັນປັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບການເຮັດວຽກຂອງຫຼາຍຄົນ ເພາະໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ບາງຄັ້ງຂາດສະມາທິທີ່ກຳລັງຈົດຈໍ່ກັບວຽກກໍໝົດໄປໄດ້ງ່າຍ ແນ່ນອນວ່າເຮົາກຳນົດສິ່ງຕ່...

Job Seeker Zone

ເຈົ້າມາເຮັດວຽກຊ້າຄັ້ງສຸດທ້າຍຕອນໃດ? ຈະເປັນແນວໃດເມື່ອເຈົ້າມາຊ້າ ຫລືມາກົງເວລາ? ເຮົາເລີຍມີ 6ຂໍ້ເສຍຂອງການມາຊ້າມາຝາກ:

Job Seeker Zone

ໃນທຸກໆອົງກອນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ເຊິ່ງແມ່ນແຮງກົດດັນໃນການເຮັດວຽກ, ບໍລິສັດທີ່ໃສ່ໃຈພະນັກງານຈະເຫັນບັນຫາທີ່ກ່າວມາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົນທະນາເພື່ອຜ່ອນຄາຍ ອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ສິ່...

Job Seeker Zone

ການປັບໂຕເຂົ້າກັບບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່, ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່, ຫົວໜ້າໃໝ່ ອາດຈະເປັນບັນຫາ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຖະນັດ ການເຂົ້າສັງຄົມ, ບໍ່ຮູ້ວາງໂຕ, ກັງວົນວ່າຕົນເອງຈະປັບໂຕໄດ້ ຫລື ບໍ່, ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານຫຍັງມາ ຈົ່ງຖິ້ມອາດີດໄວ້ເປັນບົ...

Job Seeker Zone

ແທ້ຈິງແລ້ວຄຸນນະສົມບັດນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ ຫຼື ສະເພາະຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດ ແຕ່ຄວນຢູ່ໃນໂຕຜູ້ເຮັດວຽກທັງຫມົດ ເພາະຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້ອົງກອນ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີໂອກາດ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼ...

Job Seeker Zone

ໃນຊ່ວງທ້າຍປີນີ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີມື້ພັກຍາວຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍຫ້ອງການທີ່ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ບໍ່ຕ້ອງນ້ອຍໃຈ ເຮົາມີວິທີປ່ຽນໃຫ້ເປັນໂອກາດ.

Job Seeker Zone

ໂດຍປົກກະຕິ, ການສໍາພາດວຽກແມ່ນ ເລື່ອງທີ່ໜັກໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຫາວຽກຫຼາຍຄົນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມ ການສໍາພາດໃນພາສາທີສອງ ຫຼື ທີສາມຍິ່ງເພີ່ມຄວາມກົດດັນ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນການທີ່ຖືກສຳພາດເປັນພາສາ ອັງກິດກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃຫມ່ເລີຍ. ໂດຍສ...

Job Seeker Zone

ຄໍາຖາມສໍາພາດວຽກ ທີ່ຕອບຍາກທີ່ສຸດ ອີກຄຳຖາມກໍຄືຈະເປັນ “ສາເຫດຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງປ່ຽນວຽກ” ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າການທີ່ຄົນໜຶ່ງຄິດທີ່ຈະປ່ຽນວຽກ ຕ້ອງບໍ່ພົ້ນຄຳວ່າບໍ່ພໍໃຈໃນບ່ອນເຮັດວຽກເກົ່າ ໃນດ້ານ ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່...

Job Seeker Zone

ມັນຄ້າຍຄືກັບການຈໍາລອງ ການສະເໜີວຽກແຂ່ງກັບຄົນອື່ນໆ.ເວລານີ້ຈຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຈະຂາຍ ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຕົນເອງຈະເປັນ ພະນັກງານຂາຍຫຼາຍປີແລ້ວກໍຕາມ "ການສໍາພາດວຽກ" ຍັງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນ...


© 1081009 Group Co., Ltd.