Job Seeker Zone


Job Seeker Zone

ການປັບໂຕເຂົ້າກັບບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່, ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່, ຫົວໜ້າໃໝ່ ອາດຈະເປັນບັນຫາ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຖະນັດ ການເຂົ້າສັງຄົມ, ບໍ່ຮູ້ວາງໂຕ, ກັງວົນວ່າຕົນເອງຈະປັບໂຕໄດ້ ຫລື ບໍ່, ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານຫຍັງມາ ຈົ່ງຖິ້ມອາດີດໄວ້ເປັນບົ...

Job Seeker Zone

ແທ້ຈິງແລ້ວຄຸນນະສົມບັດນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ ຫຼື ສະເພາະຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດ ແຕ່ຄວນຢູ່ໃນໂຕຜູ້ເຮັດວຽກທັງຫມົດ ເພາະຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້ອົງກອນ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີໂອກາດ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼ...

Job Seeker Zone

ໃນຊ່ວງທ້າຍປີນີ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີມື້ພັກຍາວຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍຫ້ອງການທີ່ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ບໍ່ຕ້ອງນ້ອຍໃຈ ເຮົາມີວິທີປ່ຽນໃຫ້ເປັນໂອກາດ.

Job Seeker Zone

ໂດຍປົກກະຕິ, ການສໍາພາດວຽກແມ່ນ ເລື່ອງທີ່ໜັກໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຫາວຽກຫຼາຍຄົນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມ ການສໍາພາດໃນພາສາທີສອງ ຫຼື ທີສາມຍິ່ງເພີ່ມຄວາມກົດດັນ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນການທີ່ຖືກສຳພາດເປັນພາສາ ອັງກິດກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃຫມ່ເລີຍ. ໂດຍສ...

Job Seeker Zone

ຄໍາຖາມສໍາພາດວຽກ ທີ່ຕອບຍາກທີ່ສຸດ ອີກຄຳຖາມກໍຄືຈະເປັນ “ສາເຫດຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງປ່ຽນວຽກ” ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າການທີ່ຄົນໜຶ່ງຄິດທີ່ຈະປ່ຽນວຽກ ຕ້ອງບໍ່ພົ້ນຄຳວ່າບໍ່ພໍໃຈໃນບ່ອນເຮັດວຽກເກົ່າ ໃນດ້ານ ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່...

Job Seeker Zone

ມັນຄ້າຍຄືກັບການຈໍາລອງ ການສະເໜີວຽກແຂ່ງກັບຄົນອື່ນໆ.ເວລານີ້ຈຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ຈະຂາຍ ທັກສະ ແລະ ປະສົບການ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຕົນເອງຈະເປັນ ພະນັກງານຂາຍຫຼາຍປີແລ້ວກໍຕາມ "ການສໍາພາດວຽກ" ຍັງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນ...

Job Seeker Zone

ຫຼາຍຄົນອາດຈະພົບບັນຫາວ່າ ເປັນຫຍັງຈົບມາດົນແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ວຽກ ສົ່ງໃບສະໝັກໄປຫຼາຍ ບໍລິສັດແລ້ວແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ວຽກ ຖ້າພົບບັນຫາແບບນີ້ຄວນເຮັດແນວໃດດີ. ພວກເຮົາເລີຍມີວິທີມາແນຳນຳເອົາໄປປັບໃຊ້ ໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົນເອງ.

Job Seeker Zone

ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກໍຈະບໍ່ມີທັນທີ

Job Seeker Zone

ການສຳພາດວຽກແຕ່ລະຄັ້ງຜູ້ທີ່ຖືກສຳພາດຕ້ອງໄດ້ກຽມໂຕເອງໃຫ້ພ້ອມໃນການຕອບຄຳຖາມແບບໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດ


© 1081009 Group Co., Ltd.