Employer Zone


Employer Zone

ການເຮັດວຽກໃນສາຍອາຊີບ HRໃຫ້ກ້າວໜ້ານັ້ນ ເຊື່ອວ່າເປັນສິ່ງທີ່ HRທັງຫຼາຍທີ່ເປັນມະນຸດເງິນເດືອນທຸກຄົນຕ່າງຕ້ອງການທັງນັ້ນ ພຽງແຕ່ການທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນສາຍອາຊີບໃດໜຶ່ງ ຫຼືໃນອາຊີບ HR(ກໍ່ເຊັ່ນກັນ) ໃຫ້ໄປຮອດທີ່ຫວັງໄວ້ນັ້ນ

Employer Zone

ໜ້າທີ່ສຳຄົນຂອງການບໍລິຫານຄ່າຕອບແທນ Compensation & Benefit (Com & Ben) ນັບວ່າເປັນວຽກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນຮັບມືກັບການແຂ່ງຂັນໃຫ້ເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບແມ່ນການຮັກສາບຸກຄະລາກອນ (Employee Retention)

Employer Zone

ໃນການສຳພາດຄົນສະໝັກງານໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິຜົນຕາມທີ່ຄິດໄວ້ ບໍ່ວ່າຈະຕາມທີ່ອົງກອນຕ້ອງການຕາມຄ່ານິຍົມຂອງອົງກອນ Core Value/Company Fit) ຕາມໜ້າທີ່ຂອງວຽກ (Functional Fit) ຫຼືຕາມໜ້າທີ່ສາຍງານ(Supervisory Fit)ກໍ່ຕາມ ເຊື...

Employer Zone

ກົດໝາຍແຮງງານສຳຄັນຫຼາຍກັບ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຮົາລອງອ່ານເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເອົາປຽບ ຜູ້ອອກກແຮງງານກັນເບິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເລີຍ

Employer Zone

ບັນດາຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ(HR)ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄິດວ່າການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນ ແມ່ນໝາຍເຖິງການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ (Human Resource Development) ເປັນຫຼັກ

Employer Zone

ການເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ຫຼືຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ສຳເລັດໄປແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ພໍ ແລະ ຕອບໂຈດຕໍ່ການເຮັດວຽກໃນຍຸກປະຈຸບັນທີ່ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງເກີດຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ

Employer Zone

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າວຽກ HRເປັນອາຊີບທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍໃນຕະຫລາດແຮງງານປະຈຸບັນ ເພາະວ່າ

Employer Zone

ຕາມທີ່ຫຼາຍໆທ່ານຮູ້ແລ້ວ່າວຽກຂອງຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ (HR) ເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂື້ນ

Employer Zone

ການເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ ຫຼືຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ສຳເລັດໄປແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ພໍ ແລະ ຕອບໂຈດຕໍ່ການເຮັດວຽກ


© 1081009 Group Co., Ltd.