108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Linfox Logistics Lao Company Limited

Linfox Logistics Lao Company Limited

5th Floor NNN Building, Rue Bourichanh Phonsinouane Village Sisattianak District

  • All job in this company
  • ພະນັກງານຂັບລົດກົນຈັກຂົນໄມ້ໃນປ່າ (Forwarder Operator)   ລິນຟ໋ອກ ແມ່ນບໍລິສັດຂົນສົ່ງເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີປາຊີຟິກ ເຊີ່ງມີສໍານັກງານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຢູ່ 9 ປະເທດເຊັ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ເຂດປົກຄອງຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ລາວ. ລິນຟ໋ອກ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 24,000 ຄົນ ແລະ ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາອາຊີບຂອງພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພະນັກງານໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ລະດັບສາກົນ.   ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຂົ່ນສົ່ງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ. ພະນັກງານພາກສະໜາມຈະເຮັດວຽກ 14 ມື້້, ພັກ 7 ມື້ ແລະ ເຮັດວຽກ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ບໍລິສັດ ສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສໃນຊ່ວງທີ່ພະນັກງານປະຕິບັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ.ພະນັກງານຂັບລົດກົນຈັກຂົນໄມ້ໃນປ່າ (6 ຕໍາແໜ່ງ), ປະຈໍາຢູ່ສະໜາມເຂດເເຂວງວຽງຈັນ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ໄຊຍະບູລີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ເຄຣນທີ່ຕິດຕັ້ງກັບລົດ ຍົກໄມ້ທ່ອນຂື້້ນລົດ ແລະ ຂົນໄມ້ອອກຈາກປ່າໃຊ້ເຄຣນທີ່ຕິດຕັ້ງກັບລົດ ຍົກໄມ້ທ່ອນລົງຈາກລົດ ແລະ ກອງໄມ້ໄວ້ຕາມແຄມທາງທີກໍານົດໄວ້ແຍກທ່ອນໄມ້ເປັນກອງສໍາລັບປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານໄມ້ອັດ ແລະ ໂຮງງານໄມ້ບົດຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ລົດກົນຈັກຂົນໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນນການໃຊ້ງານ ແລະ ສະອາດຢູ່ສະເໝີປະຕິບັດງານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດຂັບລົດກົນຈັກຕັດໄມ້ໃນປ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດເງື່ອນໄຂການສະໝັກມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດ (C ຫຼື D) ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ລົດກົນຈັກໜັກເຊັ່ນ: ລົດຍົກ ຫຼື ລົດຈົກມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ມີປະສົບການໃນການຂັບລົດບັນທຸກໜັກຕາມເສັ້ນທາງພູເຂົາມີຄວາມສາມາດໃນສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບພື້ນຖານມີປະສົບການໃນການຄວບຄຸມລົດຍົກ ຫຼື ລົດກົນຈັກຕັດໄມ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງ ຫຼື ບໍ່ແຮ່ໝາຍເຫດ:​ ບໍລິສັດຮັບສອນພະນັກງານກ່ອນປະຕິບັດວຽກໂຕຈິງໃນສະໜາມທ່ານສາມາດສະໝັກງານຜ່ານອີເເມລ: Recruitment_Laos@linfox.com ຫຼື ຢື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ລິນຟ໋ອກ ໂລຈິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ NNN, ຖະໜົນບູລິຈັນ ຕູ້ ປນ 1526, ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສິີສັດຕະນາກ ກໍາແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານກ່ອນວັນທີ່ 20/07/2020ໂທລະສັບ: 021 261100 ຫຼື 021 261300    ທ່ານສາມາດເຂົ້້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດໄດ້ທີ່ www.linfox.com
  • ພະນັກງານຂັບລົດກົນຈັກຕັດຕົ້ນໄມ້ (Harvester-Operator)   ລິນຟ໋ອກ ແມ່ນບໍລິສັດຂົນສົ່ງເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີປາຊີຟິກ ເຊີ່ງມີສໍານັກງານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຢູ່ 9 ປະເທດເຊັ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ເຂດປົກຄອງຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ລາວ. ລິນຟ໋ອກ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 24,000 ຄົນ ແລະ ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາອາຊີບຂອງພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພະນັກງານໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ລະດັບສາກົນ.   ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຂົ່ນສົ່ງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ. ພະນັກງານພາກສະໜາມຈະເຮັດວຽກ 14 ມື້້, ພັກ 7 ມື້ ແລະ ເຮັດວຽກ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ບໍລິສັດ ສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານປະຕິບັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ.ພະນັກງານຂັບລົດກົນຈັກຕັດຕົ້ນໄມ້ (6 ຕໍາແໜ່ງ), ປະຈໍາຢູ່ສະໜາມເຂດເເຂວງວຽງຈັນ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ໄຊຍະບູລີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມລົດກົນຈັກໜັກໃນການຕັດໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຢາວ ແລະ ຂະໜາດທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນລະບົບຕັດ ແລະ ແຍກຂະໜາດໄມ້ເປັນກອງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເພື່ອປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານໄມ້ອັດ ແລະ ໄມ້ບົດຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ລົດກົນຈັກຕັດໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ສະອາດຢູ່ສະເໝີປະຕິບັດງານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດຂັບລົດກົນຈັກຂົນໄມ້ໃນປ່າເປັນບາງຄັ້ງຄາວຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດເງື່ອນໄຂການສະໝັກມີໃບຂັບຂີ່ລົດປະເພດ (C ຫຼື D) ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ລົດກົນຈັກໜັກເຊັ່ນ: ລົດຍົກ ຫຼື ລົດຈົກມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ມີປະສົບການໃນການຂັບລົດບັນທຸກໜັກຕາມເສັ້ນທາງພູເຂົາມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບພື້ນຖານມີປະສົບການໃນການຄວບຄຸມລົດຍົກ ຫຼື ລົດກົນຈັກຕັດໄມ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງ ຫຼື ບໍ່ແຮ່ທ່ານສາມາດສະໝັກງານຜ່ານອີເເມລ: Recruitment_Laos@linfox.com ຫຼື ຢື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ລິນຟ໋ອກ ໂລຈິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ NNN, ຖະໜົນບູລິຈັນ ຕູ້ ປນ 1526, ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສິີສັດຕະນາກ ກໍາແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານກ່ອນວັນທີ່ 20/07/2020ໂທລະສັບ: 021 261100 ຫຼື 021 2611300    ທ່ານສາມາດເຂົ້້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດໄດ້ທີ່ www.linfox.com
  • ຫົວໜ້າຄຸມງານຂະແໜ່ງຂຸດຂົ້ນໄມ້ (Harvest-Superivisor) ລິນຟ໋ອກ ແມ່ນບໍລິສັດຂົນສົ່ງເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີປາຊີຟິກ ເຊີ່ງມີສໍານັກງານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຢູ່ 9 ປະເທດເຊັ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ເຂດປົກຄອງຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ລາວ. ລິນຟ໋ອກ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 24,000 ຄົນ ແລະ ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາອາຊີບຂອງພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພະນັກງານໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ລະດັບສາກົນ.   ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຂົ່ນສົ່ງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ. ພະນັກງານພາກສະໜາມຈະເຮັດວຽກ 14 ມື້້, ພັກ 7 ມື້ ແລະ ເຮັດວຽກ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ບໍລິສັດ ສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານປະຕິບັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ.ຫົວໜ້າຄຸມງານຂະແໜ່ງຂຸດຂົ້ນໄມ້ (3 ຕໍາແໜ່ງ), ປະຈໍາຢູ່ສະໜາມເຂດເເຂວງວຽງຈັນ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ໄຊຍະບູລີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມງານ ແລະ ຮັບປະກັນແຜນການຕັດໄມ້ ແລະ ຂົນໄມ້ຈາກສວນໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ປະສານງານກັບຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງໃນການເຄືອນຍ້າຍອຸປະກອນ ແລະ ລົດກົນຈັກຕັດໄມ້ ແລະ ຂົນໄມ້ໃນປ່າຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂັບລົດກົນຈັກຕັດໄມ້ ແລະ ລົດກົນຈັກຂົນໄມ້ໃນປ່າໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ປອດໄພປະສານງານກັບຫົວໜ້າຄຸມງານຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງໃນການຂົນໄມ້ທີ່ຕັດແລ້ວເຂົ້າໂຮງງານໄມ້ອັດຮັບປະກັນການສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາລົດກົນຈັກໜັກໄດ້ຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້ຮັບປະກັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຂອງລູກຄ້າເງື່ອນໄຂການສະໝັກມີໃບປະກາດຂະແໜ່ງການສ້ອມແປງລົດ ແລະ ກົນຈັກໜັກ ຫຼື ບໍລິຫານທຸລະກິດມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂ້າມຊາຍເເດນມີປະສົບການໃນການເປັນຫົວໜ້າຄຸມງານໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງ ຫຼື ບໍ່ແຮ່ມີໃບຂັບຂີ່ປເພດ B, C ຫຼື Dໝາຍເຫດ:​ ບໍລິສັດຮັບສອນພະນັກງານກ່ອນປະຕິບັດວຽກໂຕຈິງໃນສະໜາມທ່ານສາມາດສະໝັກງານຜ່ານອີເເມລ: Recruitment_Laos@linfox.com ຫຼື ຢື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ລິນຟ໋ອກ ໂລຈິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ NNN, ຖະໜົນບູລິຈັນ ຕູ້ ປນ 1526, ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສິີສັດຕະນາກ ກໍາແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານກ່ອນວັນທີ່ 20/07/2020ໂທລະສັບ: 021 261100 ຫຼື 021 261300    ທ່ານສາມາດເຂົ້້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດໄດ້ທີ່ www.linfox.com
  • ຊ່າງສ້ອມແປງລົດກົນຈັກຕັດ ແລະ ຂົນໄມ້ໃນປ່າ (Infield-Mechanical-Technician)  ລິນຟ໋ອກ ແມ່ນບໍລິສັດຂົນສົ່ງເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີປາຊີຟິກ ເຊີ່ງມີສໍານັກງານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຢູ່ 9 ປະເທດເຊັ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ເຂດປົກຄອງຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ລາວ. ລິນຟ໋ອກ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 24,000 ຄົນ ແລະ ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາອາຊີບຂອງພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພະນັກງານໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ລະດັບສາກົນ.   ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຂົ່ນສົ່ງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ. ພະນັກງານພາກສະໜາມຈະເຮັດວຽກ 14 ມື້້, ພັກ 7 ມື້ ແລະ ເຮັດວຽກ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ບໍລິສັດ ສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານປະຕິບັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ.ຊ່າງສ້ອມແປງລົດກົນຈັກຕັດ ແລະ ຂົນໄມ້ໃນປ່າ (3 ຕໍາແໜ່ງ), ປະຈໍາຢູ່ສະໜາມເຂດເເຂວງວຽງຈັນ, ກໍາແພງນະຄອນ ແລະ ໄຊຍະບູລີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດກົນຈັກຕັດໄມ້ ແລະ ຂົນໄມ້ໃນປ່າສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນເສີມໃນການຕັດໄມ້ ແລະ ຂົນໄມ້ໃນປ່າເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຝົນໂສ້ໃບເລື່ອນຕັດໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາອຸປະກອນຕັດໄມ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເປ່ເພປ່ຽນ ແລະ ຝົນໂສ້ໃບເລື່ອນຕັດໄມ້ເງື່ອນໄຂການສະໝັກມີໃບປະກາດຂະແໜ່ງວິສາວະກໍາກົນຈັກ ຫຼື ສ້ອມແປງລົດມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບກາງມີຄວາມຮູ້ດ້ານກົນຈັກໜັກ, ໄຟ້ຟ້າ ແລະ ໄຮໂດຣລິກມີປະສົບການດ້ານການສ້ອມແປງລົດໜັກໃນບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຂະແໜ່ງກໍ່ສ້າງ ຫຼື ບໍ່ແຮ່ມີປະສົບການໃນໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດໜັກ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກໃບຂັບຂີ່ລົດໜັກ (C ຫຼື D)ທ່ານສາມາດສະໝັກງານຜ່ານອີເເມລ: Recruitment_Laos@linfox.com ຫຼື ຢື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ລິນຟ໋ອກ ໂລຈິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ NNN, ຖະໜົນບູລິຈັນ ຕູ້ ປນ 1526, ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສິີສັດຕະນາກ ກໍາແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານກ່ອນວັນທີ່ 20/07/2020ໂທລະສັບ: 021 261100 ຫຼື 021 261300ທ່ານສາມາດເຂົ້້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດໄດ້ທີ່ www.linfox.com 
  • ຫົວໜ້າຄຸມງານຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງ (Transport Supervisor)   ລິນຟ໋ອກ ແມ່ນບໍລິສັດຂົນສົ່ງເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີປາຊີຟິກ ເຊີ່ງມີສໍານັກງານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການຢູ່ 9 ປະເທດເຊັ່ນ: ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ເຂດປົກຄອງຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ລາວ. ລິນຟ໋ອກ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 24,000 ຄົນ ແລະ ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາອາຊີບຂອງພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພະນັກງານໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ລະດັບສາກົນ.   ປະຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຂົ່ນສົ່ງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ. ພະນັກງານພາກສະໜາມຈະເຮັດວຽກ 14 ມື້້, ພັກ 7 ມື້ ແລະ ເຮັດວຽກ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ບໍລິສັດ ສະໜອງອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານປະຕິບັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ.ຫົວໜ້າຄຸມງານຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງ (3 ຕໍາແໜ່ງ), ປະຈໍາຢູ່ຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມງານ ແລະ ຮັບປະກັນແຜນການຂົນສົ່ງໄມ້ເຂົ້້າໂຮງງານໄມ້ອັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດງານຂອງຊ່າງສ້ອມແປງຮັບເໝົາເພື່ອຮັບປະກັນການສ້ອມແປງໄດ້ຕາມມາດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ຄວບຄຸມພະນັກງານຂັບລົດຂົນໄມ້ເຂົ້້າໂຮງງານ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດຂົນໄມ້ອັດຈາກໂຮງງານໃຫ້ປະຕິບັດງາມຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນອັນດີງາມກັບລູກຄ້າຄວບຄຸມພະນັກງານຕິດຕາມລົດດ້ວຍລະບົບ GPS ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສ້ອມແປງລົດຂົນສົ່ງຂອງບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສາງນໍ້າມັນຢູ່ສະໜາມເງື່ອນໄຂການສະໝັກມີໃບປະກາດຂະແໜ່ງບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານການຂົນສົ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂ້າມຊາຍເເດນມີປະສົບການໃນການເປັນຫົວໜ້າຄຸມງານໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຂະແໜ່ງຂົນສົ່ງ ຫຼື ບໍ່ແຮ່ມີໃບຂັບຂີ່ປເພດ B, C ຫຼື Dທ່ານສາມາດສະໝັກງານຜ່ານອີເເມລ: Recruitment_Laos@linfox.com ຫຼື ຢື່ນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ລິນຟ໋ອກ ໂລຈິດສະຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ຊັ້ນ 5 ອາຄານ NNN, ຖະໜົນບູລິຈັນ ຕູ້ ປນ 1526, ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສິີສັດຕະນາກ ກໍາແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານກ່ອນວັນທີ່ 20/07/2020ໂທລະສັບ: 021 261100 ຫຼື 021 261300    ທ່ານສາມາດເຂົ້້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດໄດ້ທີ່ www.linfox.com
Contact
Contact Name : N/A
Email : Recruitment_Laos@linfox.com
Website : www.linfox.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.