108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Phonesack Group Co.,Ltd

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong

  • All job in this company
  • ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກຳ ຂັ້ນອາວຸໂສ(ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ) ຮັບ​ສະໝັກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານເລກທີ 005/2019ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກຳ ຂັ້ນອາວຸໂສ, 1 ຕໍາແໜ່ງປະຈໍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)ປະເພດສັນຍາ: 1 ປີ, ເລີ່ມເດືອນ 11/2019 ຫາ 11/2020 (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້)ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :ປະສານສົມທົບກັບພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທິມງານໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ກັບວຽກງານການປູກຝັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກພຶດກະເສດເນີນສູງ;ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປູກພຶດກະເສດເນີນສູງ;ສ້າງແຜນການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ແຜນທັດສະນະສຶກສາ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ແຜນງົບປະມານຕ່າງໆ;ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຫາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ແນວພັນຕ່າງໆຮັບໃຊ້ສຳລັບວຽກງານປູກຝັງ(ປູກພຶດ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ) ເພື່ອຂຶ້ນແຜນໃນການສະໜອງຕາມຂະບວນການ;ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມປູກຝັງ, ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ, ຂະແໜງປູກຝັງ, ໜ່ວຍງານປູກຝັງ ເມືອງ ຈັດການທັດສະນະສຶກ ແລະ ຈັດການຝຶກອົມຮົມ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປູກຝັງ ສະມາຊິກກຸ່ມ;ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມປູກພຶດເປັນສິນຄ້າ;ນຳພາສະມາຊິກກຸ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປູກຝັງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນພຶດເນີນສູງ) ຕາມແຜນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ;ສ້າງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ແບບຟອມຕິດຕາມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ;ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະມາຊິກກຸ່ມ;ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ;ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ເຊັ່ນ:ລາຍງານປະຈຳອິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ;ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ/ຫຼືໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;ຊ່ວຍໃນການປະສານສົມທົບ ແລະ ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍຜົນຜະລິດ;ແລະ ອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ກຳໄດ້ແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ກ່ຽວການສົ່ງເສີມວຽກງານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການເປັນຄູຝຶກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການປູກພຶດກະເສດເນີນສູງ;ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາກຸ່ມ;ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການປູກພຶດຜັກສະອາດ ແລະ ປູກພຶດຜັກອີນ ນອກ ແລະ ໃນເຮືອນຮົ່ມ;ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ.ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມຊຳນານໃນດ້ານເຕັກນິກກະສິກຳເນີນສູງ (ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ), ການຈັດການພື້ນທີ່ເນີນສູງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງມີຄວາມຊຳນານເຕັກນິກການປູກຝັງ ແລະ ກິດຈະກຳອາຊີບເສີມມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການພັດທະຊຸມຊົນ, ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດເຄີຍເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກການກະສິກຳກັບໂຄງການອຶ່ນມາກ່ອນ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ, ການບໍລິຫານກຸ່ມ, ວຽກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ວຽກງານກອງທຶນປະຈຳໝູ່ບ້ານ.ຄຸນວຸດທິ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ :ຈົບຊັ້ນປະລິຍາຕີ ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ປີ ສໍາລັບວຽກງານດ້ານກະສິກຳ ກັບບັນດາໂຄງການ ລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ;ສາມາດສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນປານກາງຂຶ້ນໄປ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ (Microsoft Word, Excel, Power Point ແລະ ອຶ່ນໆ...)ສາມາດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ອີເມລ ແລະ ອຶ່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ສາມາດເປັນວຽກຢູ່ຫ່າງໄກ;ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້.ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com; ເວັບໄຊ: www.phonesackgroup.com;ເຟກບຸກເພກ: Careers at phonesackgroup
  • ຊ່ຽວຊານວິຊາການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ຂັ້ນອາວຸໂສ(ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ) ຮັບ​ສະໝັກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານເລກທີ 005/2019ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 2. ຊ່ຽວຊານວິຊາການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ຂັ້ນອາວຸໂສ, 1 ຕໍາແໜ່ງປະຈໍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)ປະເພດສັນຍາ: 1 ປີ, ເລີ່ມເດືອນ 11/2019 ຫາ 11/2020 (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້)ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :ປະສານສົມທົບກັບພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທິມງານໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ກັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ1;ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;ສ້າງແຜນການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ແຜນທັດສະນະສຶກສາ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ແຜນງົບປະມານຕ່າງໆ;ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຫາວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສຳລັບວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະແວດ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນໃນການສະໜອງຕາມຂະບວນການ;ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ພະແນກກະສິກຳບປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ ເມືອງ(ຂະແໜງລ້ຽງສັດ) ຈັດການທັດສະນະສຶກ ແລະ ຈັດການຝຶກອົມຮົມ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ໃຫ້ແກ່ອາສະໝັກສັດຕະວະແພດ ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມລ້ຽງສັດ;ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມລ້ຽງສັດ ແລະ ກຸ່ມສັດຕະວະແພດ;ນຳພາສະມາຊິກກຸ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳລ້ຽງສັດ ຕາມແຜນຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ;ສ້າງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ແບບຟອມຕິດຕາມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ລາຍຮັບຂອງສະມາຊິກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກຸ່ມສັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກກຸ່ມລ້ຽງສັດ;ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງ;ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ເຊັ່ນ:ລາຍງານປະຈຳອິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ;ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ/ຫຼືໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງບັນຫາຜະຍາດລະບາດ ແລະ ວາງແຜນເຄື່ອນໄຫວສັກຢາປ້ອງກັນ-ປິ່ນປົວສັດລ້ຽງຂອງຊາວຕາມລະດູການທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ເປັດ/ໄກ່, ໝູ, ແບ້, ງົວ... (ພິເສດ ກິດຈະກຳລ້ຽງສັດໃຫຍ່ໃນຄັງງົວລວມບ້ານ);ສ້າງຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;ແລະ ອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ກຳໄດ້ແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ກ່ຽວການສົ່ງເສີມວຽກງານການລ້ຽງສັດ;ມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການໃນການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການເປັນຄູຝຶກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາກຸ່ມປະຕິບັດລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ;ມີຄວາມຊຳນານໃນການບົງມະຕິພະຍາດສັດ ແລະ ປິ່ນປົວສັດ ທັງສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດໃຫຍ່;ມີຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນສຳລັບສັດລ້ຽງ (ຢາວັກຊິນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວ);ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດການຟາມ (ການລ້ຽງງົວແບບຟາມ);ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການປູກພຶດອາຫານສັດເປັນຢ່າງດີ;ເຄີຍຈັດຕັ້ງໜ່ວຍອາສາສະໝັກສັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ກອງທຶນຢາສຳລັບສັດລ້ຽງປະຈຳໝູ່ບ້ານ. ຄຸນວຸດທິ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ :ຈົບຊັ້ນປະລິຍາຕີ ຫຼື ປະລີຍາໂທກ່ຽວກັບ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ;ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ປີ ສໍາລັບວຽກງານລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ ກັບບັນດາໂຄງການ ລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກປະສານງານກັບພາກລັດຖະບານ;ສາມາດສື່ສານ, ອ່ານ, ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນປານກາງຂຶ້ນໄປ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ (Microsoft Word, Excel, Power Point ແລະ ອຶ່ນໆ...) ສາມາດນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ອີເມລ ແລະ ອຶ່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;ສາມາດເປັນວຽກຢູ່ຫ່າງໄກ;ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້.ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com; ເວັບໄຊ: www.phonesackgroup.com;ເຟກບຸກເພກ: Careers at phonesackgroup
  • ຊ່ຽວຊານສ້າງຂໍ້ມູນດ້ານຖານຂໍ້ມູນ (ໄລຍະສັ້ນ)(ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ) ຮັບ​ສະໝັກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານເລກທີ 005/2019ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 3. ຊ່ຽວຊານສ້າງຂໍ້ມູນດ້ານຖານຂໍ້ມູນ (ໄລຍະສັ້ນ)ປະຈໍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 (ເມືອງ ວຽງທອງ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)ປະເພດສັນຍາ: 6 ເດືອນ 10/2019 ຫາ 3/2020ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :ສ້າງໂປຮແກມ ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບວຽກຂອງພະແນກສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ Access;ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ;ສ້າງແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນໃນອານາຄົດ.ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການຂຽນໂປຣແກມ ກ່ຽວກັບການສ້າງຖານເກັບຮັກສາ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ Access, (ຖ້າມີປະສົບການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ວຽກຊົດເຊີຍຊັບສິບ ປະຊາຊົນ ທີຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດ);ມີຄວາມສາມາດໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.ຄຸນວຸດທິ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ:ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິຍາຕີ ທາງດ້ານໄອທິ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ປີ ສຳລັບວຽກງານດ້ານຂຽນໂປຮແກມ ກັບບັນດາໂຄງການ ລະດັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com; ເວັບໄຊ: www.phonesackgroup.com;ເຟກບຸກເພກ: Careers at phonesackgroup
  • Financial Operation Supervisor CAREER OPPORTUNITIESNo 006/2019Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions:Financial Operation Supervisor – 2 positions base in Head Quarter, Vientiane Capital, Working day: Mon-Fri (8 hours/day)Duty Description:Supervising all finance and accounting operationsCoorinating and directing the preparation of the budget and financial forecasts and report variancesPreparing and publish timely monthly financial statements.Manage all accounting operations including Billing, A/R, A/P, GL, Cost Accounting, Inventory Accounting and Revenue Recognition.Coordinate and direct the preparation of the budget and financial forecasts and report variances.Prepare and publish timely monthly financial statements.Do financial analysis to assist management with strategic decisions.Cash Flow ManagementResearch technical accounting issues for compliance.Support month-end and year-end close process.Ensure quality control over financial transactions and financial reporting.Manage and comply with local, state, and federal government reporting requirements and tax fillings.Develop and document business processes and accounting policies to maintain and strengthen internal controls.Assist building financial models of projects to support the execute team on decisions regarding pricing, scenario analysis, and capital structures.         Qualification Required:Higher diploma/Bachelor or master’s degree in Finance and Accounting or related field.Proven working experience in finance operation controlling3+ years of overall combined accounting and finance experienceAdvanced degree in accounting (CPA or CMA preferred)Experience with creating financial statementsExperience with creating and maintenance budgetingExperience with accounting software and administration skills (SAP preferred)We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, National Social Security Fund, Field travels Allowance, Residence in camp and meals, etc…We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, Ext 1153, Fax: (856-21) 550498, website: www.phonesackgroup.com. Face book page: Careers at phonesackgroup
  • Accounting Supervisor CAREER OPPORTUNITIESNo 007/2019Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions:1. Accounting Supervisor – 3 positions Work location: Khamkeut Saen Oudom Gold Mine Project, Khamkeut District, Bolikhamxay Province, Lao P.D.R. Working day: 30 days, off: 6 days (8.5 hours/day).Duty Description:Month and end-year process;Account payable/receivable; Cash receipts;Payroll and utilities; Treasury, budgeting;Cash forecasting; revenue and expenditure variance analysis;Capital assets reconciliations;Check runs; Fixed asset activity;Debt activity;Monitor and analyze accounting data and produce financial reports or statements;Establish and enforce proper accounting method, policies and principles;Coordinate and complete annual audits;Provide recommendations;Improve systems and procedures and initiate corrective actions;Assign project and direct staff to ensure compliance and accuracy;Meet financial accounting objectivesEstablish and maintain fiscal files and records to document transactionsQualification Required:Male or Female, Lao national only.Higher diploma/Bachelor or master’s degree in finance and accounting or related field.Proven working experience as same position Accounting Supervisor of Finance (at least 5 to 7 year).Advanced computer skills, including proficiency in Microsoft Office and Accounting software as such: SAP, APIS, S-Acc, Access, Accounting/GAAP knowledge, also database.Ability to manipulate large amount of data and work under pressure with tight deadlines.Proven knowledge of booking keeping and accounting principles, practices, standards, laws and regulation.High Attention to detail and accuracy and ability to direct and superviseVery good at English in (Listening/Speaking/Reading/Writing)We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, National Social Security Fund, Field travels Allowance, Residence in camp and meals, etc…We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com; phuangmala.s@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, Ext 1153, Fax: (856-21) 550498, website: www.phonesackgroup.com.
Contact
Contact Name : N/A
Email : careers@phonesackgroup.com
Telephone : (856-21) 550497
Website : www.phonesackgroup.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.