108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Phonesack Group Co.,Ltd

Phonesack Group Co.,Ltd

Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong

  • All job in this company
  • ວິຊາການປູກຝັງ 3 ຕໍາແໜ່ງ ຮັບ​ສະໝັກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານເລກທີ 003/2018ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ມີເຈົ້າຂອງເປັນຄົນລາວ. ບໍລິສັດມີຈຳນວນພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ປະຈໍາສໍານັກງານໃຫ່ຍ ແລະ ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນ ປະຈໍາພາກສະໜາມ ໃນນັ້ນລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ.ປະຈຸບັນ ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານຈະຮ່ວມວຽກກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ. ພວກເຮົາມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກຳລັງຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນຫຼາຍ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:ວິຊາການປູກຝັງ 3 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ (2 ຄົນ ສຳລັບ ບໍ່ຄຳ-ຄຳເກີດ ແສນອຸດົມ ແລະ 1 ຄົນ ສຳລັບ ເມືອງ ປາກກະດິງ)ລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກ :ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ ແມ່ນເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໆພາກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳ: ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການວາງແຜນ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ (ໃຫ້ຄຳແນະນຳ), ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ.ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ : ສ້າງແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານເຊັນ: ວິທີການປູກ, ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ອື່ນໆ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແຕ່ລະໜ່ວຍງານເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນລຸຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ກຽມແຜນເກັບຜົນຜະລິດເມື່ອຮອດກຳນົດເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຜູ້ເກັບຊື້ ແລະ ເຂົ້າໂຮງງານເພື່ອແປຮູບ ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້ ຊອກຫາຕະຫຼາດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນຜະລິດມີບ່ອນຈຳໜ່າຍ ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ກັບບັນດາໜ່ວຍງານເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ບັນຫາທີພົບພໍ້, ວິທີການແກ້ໄຂ ສັງລວມບົດລາຍງານປະຈຳວັນແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເພື່ອສ້າງບົດລາຍງານ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຄງການ ສຳລັບໜ້າວຽກອື່ນໆ ແມ່ນອີງຕາມການມອບໝາຍຈາກຫົວໜ້າ.ຄຸນວຸດທິ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ : ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ທາງດ້ານການປູກຝັງ ຫຼື ວິຊາອື່ນທີກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວົງຈອນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການເຊັນ: ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ມີປະສົບການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິກຳ, ການແປຮູບ (ໂຮງງານ) ແລະ ການຕະຫຼາດ ສໍາລັບຂົງເຂດໂຄງການໃຫ່ຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຫາ 5 ປີ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບກໍານົດເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມງານໄດ້ ແລະ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຊັນ: Microsoft word, Excel ແລະ PowerPoint ແລະ Emails ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດເຊັນ: ການອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ, ແລະ ເວົ້າ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຜູ້ສະໝັກສົ່ງ ຊີ​ວະປະຫວັດ ພ້ອມທັງລະບູຕຳແໜ່ງທີ່ສະໝັກໃສ່ຫົວຂໍ້, ເງິນເດືອນປັດຈຸບັນ ແລະ ເງິນເດືອນຄາດຫວັງ ສົ່ງໄປທີ່ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ ໜ່ວຍ 15 ຖະໜົນ ສີ​ທອງ, ບ້ານ ປາກ​ທ້າງ, ເມືອງ ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ຕູ້ ປ.ນ. 1808, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ, ໂທ: (856-21) 550497,ອີເມລ: careers@phonesackgroup.com ແລະ anongsack.c@phonesackgroup.com;   Website: www.phonesackgroup.com 
  • Accounting Payable Accountant CAREER OPPORTUNITIESNo 004/2018Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions:Accounting Payable Accountant, 1 position base in Head Quarter, Vientiane CapitalWorking day: Mon-Fri (8 hours/day).Duty Description: Be responsible for AP accounting activities relating to operating expenses of the company Follow up payment schedule. Issue the AP reports in categories Check & update all payments; be responsible for processing of all invoices daily Prepare vouchers and record into accounting system. Keep accounting documents & vouchers, contracts etc. in file Co-ordinate with other accountants to give professional support Work with other parties in making work process or systems improvements to help customers or to enhance performance Coordinate with other AP accountants in other inter-companies related to AP Reconcile the AP balances with the suppliers and process the variance if any Examine and verify the supporting documents related to the expenses Coordinate and support the AP & expenses accountants at the sites Reconcile the inter-company A/P among other subsidiary companies. Other work required from Accounting managers. Qualification Required: Bachelor Degree in Accounting or Business Administration;  At least 3- 4 years of professional accounting with private enterprise and/or financial institution is an advantage; Completion of Lao CPA course is preferable; Fluency in English and Lao with very good writing and oral skills; Excellent leadership and communication skills required; Good computer skills including MS Office suite( Excel, PowerPoint, Outlook ) and other accounting software ; Ability to do multi tasks, work under pressure and meet deadline required.We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, Including PSG self insurance National Social Security Fund Office, Field travels Allowance, Mobile Phone Policies, etc…We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, Fax: (856-21) 550498.
  • Receptionist 2 positions CAREER OPPORTUNITIESNo 004/2018Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions:Receptionist, 2 positions base in Head Quarter, Vientiane Capital, Working day: Mon-Fri (8 hours/day).      Duty Description: Receiving and answering phone calls and directing them to the relevant personnel Recording phone call messages for the personnel in their absence and ensuring the messages are passed on correctly Welcoming visitors and ushering them to the relevant personnel Providing support to all departments in day-to-day administrative activities Recording all incoming and outgoing correspondences  and distribution to concerned personnel or departments Assist in photocopying, typing, scanning, printing and filing documents Assist in recording use of office supplies and consumables as required Organize and maintain the Reception Area Maintaining the reading materials in the Waiting Area Arrange meeting rooms and serve guests/visitors during meetings Assist with other duties as directed by the Administration Supervisor and/or the Office Manager & Deputy Office Manager from time to time      Qualification Required: Diploma graduate or equivalent At least 2 years’ experience in the related field; Ability to follow oral and written instructions; Ability to work independently and meet deadlines; Excellent interpersonal and communication skills; Good knowledge of standard office practices, methods and equipment; Hands-on experience in giving information to visitors and answering their questions; Proven record of answering/forwarding calls and taking messages; Able to maintain an organized reception area; Comprehensive knowledge of organizing reading material in the waiting area; Ability to use word processing, spreadsheet, database, presentation and graphics applications (MS Word, Excel, PowerPoint and Adobe) at an intermediate level; Willingness to work flexibly.We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, Including PSG self insurance National Social Security Fund Office, Field travels Allowance, Mobile Phone Policies, etc…We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, Fax: (856-21) 550498.
  • Junior IT Officer CAREER OPPORTUNITIESNo 004/2018Phonesack Group Co., Ltd is one of the largest wholly owned Lao companies. The Company employs over 100 supportive personnel at its headquarters and over 2500 employees and sub-contractors throughout sites in Lao PDR.Now is an exciting time to build a career with Phonesack Group Co., Ltd. (PSG). We have a huge range of projects which require driven and talented people to join our team, to lead and collaborates innovative ideas. We are currently seeking the following positions:Junior IT Officer – 1 positions based in Head Quarter office, Vientiane Capital,        Working day: Mon-Fri (8 hours/day).Position Summary:Mainly focus on IT help desk operations, IT inventory and provide IT supoort to users.Duty Description: IT helpdesk operation: accept requests, assign request, kept track and follow up until request are resolved. Provide technical support to users on client application, computer hardware, peripheral (printer, copier, and scanner) etc… IT inventory operations: items tracking (in-out) of IT hardware/software. General Administration: keep track of IT contact, forms and other paper works. Provide support on IT project implementation.Qualification required: Bachelor degree/diploma in computer science, information technology or related field. At least 2 years’ experience in support for Microsoft Windows Desktop and Server Environment, and Network. Strong interpersonal and communication skills. Able to work on site, willing to work long hour and be on call.We offer the successful candidate an excellent salary and benefits package, Including PSG self insurance National Social Security Fund Office, Field travels Allowance, Mobile Phone Policies, etc…We invite qualified candidate to submit your resume stating position apply for, your present and expected salary and ref directly, E-mail to: careers@phonesackgroup.com or send hard copy of application form to the Human Resources Department at: Phonesack Group, Ltd. Unit 15, Sithong Road, Pakthang Village, Sikhottabong District, P.O. Box 1808, Vientiane Lao PDR. Tel: 021 550497, Fax: (856-21) 550498. 
Contact
Contact Name : N/A
Email : careers@phonesackgroup.com
Telephone : (856-21) 550497
Website : www.phonesackgroup.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.