108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Next Dot - Your Next Career Move Starts Here

Next Dot - Your Next Career Move Starts Here

089/1 Dongpaina Road Saphanthong Village Sisattanak District

  • All job in this company
  • Finance and Accounting Manager ໃບກຳນົດໜ້າທີ່ໜ້າວຽກຜູ້ຈັດການຝ່າຍ ບັນຊີ-ການເງີນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໂດຍກົງ ຜູ້ອຳນວຍການສັງກັດ ບັນຊີ - ການເງີນພ/ງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີລຳດັບ 4ປະເພດສັນຍາສັນຍາພະນັກງານປະຈຳເວລາເຮັດວຽກ 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00ສະຫລຸບໜ້າວຽກ ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນວຽກດ້ານບັນຊີ-ການເງີນ ລວມທັງກຳນົດລະບົບບັນຊີ-ການເງີນໃຫ້ສອດຄອງກັບແນວທາງດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຄວບຄຸມເຮັດລາຍງານຜົນການດຳເນີນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນການຂອງບໍລິສັດI. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກຈັດເຮັດລາຍງານງົບປະມານການເງີນຂອງບໍລິສັດຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຂອງພະແນກບັນຊີ-ການເງີນໃຫ້ເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດກວດສອບເອກກະສານ ໃບລາຍຮັບ , ລາຍຈ່າຍ ຫຼືຄວບຄຸມໃຫ້ມີການກວດສອບເອກກະສານການຮັບ-ຈ່າຍເງີນ ແລະ ທຸກໆລາຍງານ ຫຼື ເອກກະສານອື່ນໆ ຫຼື ທຸກປະເພດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນໄປຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງການດຳເນີນງານຈັດເຮັດລາຍການຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳເດືອນ ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດປະກອບ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບົບບັນຊີໂດຍສອດຄອງກັບມາດຕະຖານບັນຊີ , ກົດໝາຍຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງວິເຄາະຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳເດືອນຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບໜ່ວຍງານພາຍນອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ : ທະນາຄານ , ເຈົ້ານາທີ່ອາກອນ , ຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ຫຼື ບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ປະສານງານໃນສ່ວນຂອງການຊຳລະໜີ້ ແລະ ການເກັບໜີ້ໃຫ້ເປັຍໄປຕາມຍອດຂາຍເກີດຂື້ນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດສໍາພາດ ແລະ ຄັນເລືອກຜູ້ສະມັກທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃນຕຳແໜ່ງກຳນົດເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງທິມງານເພື່ອປະເມີນຜົນງານປະເມີນຜົນງານປະຈຳປີຂອງທິມງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກໃຫ້ມີຄວາມສາມາດປະຕິ ແລະ ບັນລຸແຜນການດຳເນີນການ ແລະ ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ 5ສ ຂອງພາກສ່ວນພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທິມງານຕໍ່ບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍບໍລິຫານງົບໃຫ້ເປັນໄປຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຮັບປະກັນການນຳໄຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດໂດຍທິມງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດຮັບປະກັນການລາຍງານ ໄຫ້ໄດ້ທຸກໆເດືອນລາຍງານທັນທີທຸກເຫດການທີ່ສໍ່ສະແດງເຖິງການສໍ້ໂກງ, ຍັກຍອກ, ດັດແປງເອກກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະນຳພາໄຫ້ບໍລິສັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກີດຕວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສັບສິນ ແລະ ຊື່ສຽງຮັບປະກັນການປະສານງານຂອງທິມງານກັບທຸກພະແນກໃນບໍລິສັດໄຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລາບລື່ນດີບໍລິຫານ ແລະ ປະສານງານກັບຜູ້ກວດສອບບັນຊີປະຈຳປີຮັບປະກັນໄຫ້ບັນດາຂໍ້ທີ່ຄວນປັບປຸງແກ້ໄຂໃນບັດສະຫຼຸບການກວດສອບປະຈຳປີໄດ້ຖືກແກ້ໄຂທັນເວລາປະຕິບັດງານອື່ນໆ ຕາມທີ່ຜູ້ບໍລິຫານມອບໝາຍII. ການພົວພັນ / ການປະສານງານພາຍໃນຝ່າຍຈັດຊື້ , ຝ່າຍຂາຍແລະການຕະຫຼາດ , HR , ICTພາຍນອກ ທະນາຄານ , ເຈົ້າທີ່ຕ່າງໆ , ໜ່ວຍງານພາສິອາກອນເປັນຕົ້ນIII. ຄຸນສົມບັດປະຈຳຕຳແໜ່ງວຸດທິການສຶກສາປະລີນຍາໂທ ຫຼື ສູງກ່ວາ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບການ ການເຮັດວຽກປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານຢ່າງໜ້ອຍ5ປີທັກສະ1. ທັກສະໃນການເຮັດວຽກມີຫລັກການບໍລິຫານຈັດການໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີທັກສະໃນດ້ານກໍລະຍຸດ2. ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການບໍລິຫານຄົນພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ ທັກສະຜູ້ນຳ3. ທັກສະໃນດ້ານພາສາ ສາມາດເວົ້າ , ຟັງ , ອ່ານ , ຂຽນພາສາ : ອັງກິດ4. ທັກສະໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ້ : ດີຫຼາຍລັກສະນະສ່ວນໂຕມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບຄວາມຊື່ສັດການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກຂະພາບມີມະນຸດສຳພັນດີທ່ານສາມາດສົ່ງ ຊີວີ ມາທາງເມວ 108job.r9@gmail.com
  • HR-Manager ໃບກຳນົດໜ້າທີ່ໜ້າວຽກຜູ້ຈັດການຝ່າຍ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໂດຍກົງ ຜູ້ອຳນວຍການສັງກັດ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພ/ງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດລຳດັບ 4ປະເພດສັນຍາສັນຍາພະນັກງານປະຈຳເວລາເຮັດວຽກ 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00ສະຫລຸບໜ້າວຽກ ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບການບໍລິຫານຜົນງານ, ການບໍລິຫານຈັດການຜົນງານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການບໍລິຫານຕົ້ນທືນ, ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການບໍລິຫານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະກອນພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ສອດຄອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໃສທັດຂອງບໍລິສັດ I. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກອອກແບບ ແລະ ຈັດເຮັດລະບົບການບໍລິຫານຜົນງານຂອງພະນັກງານທຸກລຳດັບ, ທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ ໃນເລື່ອງຂອງ KPIs ໃຫ້ເປັນຕາມວິໃສທັດຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນເລື່ອງ ການຈັດເຮັດແຜນຍຸດທະສາດ, ການເຮັດແຜນງົບປະມານອັດຕາກຳລັງຄົນໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ການສັນຫາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະຜົນງານ ລວມທັງພັດທະນາປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກ ຫຼື ວິທີ່ການຈັດການໃໝ່ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທີພາບໃນການເຮັດວຽກຄວບຄຸມການບໍລິຫານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍການສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກອອກແບບລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ການຄວບຄຸມ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທຸກລຳດັບຕາມຫລັກສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ຈຳເປັນອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມກ້າວໜ້າໃນສາຍອາຊີບ (Career path) ແລະ ການສຶບທອດຕຳແໜ່ງ (Succession plan)ການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂື້ນຮ່ວມກຳນົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກວດສຸກຂະພາບປະຈຳປີ, ການກວດສານເສບຕິດ ແລະ ເອວກໍຮໍ, ການກຳນົດວັນພັກປະຈຳປີ ເປັນຕົ້ນອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບໂຄງສ້າງເງີນເດືອນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປັບປ່ຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ທັນສະໄໝຢູ່ສະເໝີຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ພາຍໃນບໍລິສັດ ແລະ ພາຍນອກບໍລິສັດອອກແບບບໍລິຫານ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບການປະເມີນຜົນປະຈຳປີຂອງທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານແຮງງານຕິດຕໍ່ປະສານງານ, ການທົບທວນກົດລະບຽບບໍລິສັດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນບໍລິສັດທີ່ເກີດຂື້ນຕະຫຼອດວາງແຜນ ແລະ ຈັດເຮັດງົບປະມານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີສໍາພາດ ແລະ ຄັນເລືອກຜູ້ສະມັກທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃນຕຳແໜ່ງກຳນົດເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງທິມງານເພື່ອປະເມີນຜົນງານປະເມີນຜົນງານປະຈຳປີຂອງທິມງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກໃຫ້ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸແຜນການດຳເນີນການ ແລະ ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ 5ສ ຂອງພາກສ່ວນພາຍໃນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທິມງານຕໍ່ບັນດາລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍບໍລິຫານງົບຂອງພະແນກໃຫ້ເປັນໄປຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຮັບປະກັນການນຳໄຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດໂດຍທິມງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດຮັບປະກັນການລາຍງານ ໄຫ້ໄດ້ທຸກໆເດືອນລາຍງານທັນທີທຸກເຫດການທີ່ສໍ່ສະແດງເຖິງການສໍ້ໂກງ, ຍັກຍອກ, ດັດແປງເອກກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະນຳພາໄຫ້ບໍລິສັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເກີດຕວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສັບສິນ ແລະ ຊື່ສຽງຮັບປະກັນການປະສານງານຂອງທິມງານກັບທຸກພະແນກໃນບໍລິສັດໄຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລາບລື່ນດີII. ການພົວພັນ / ການປະສານງານພາຍໃນທຸກໜ່ວຍງານພາຍນອກ ໜ່ວຍງານລັດ, ບຸກຄົນ, ອົງກອນ, ຮ້ານຄ້າ, ບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ ນIII. ຄຸນສົມບັດປະຈຳຕຳແໜ່ງວຸດທິການສຶກສາປະລີນຍາຕຣີ ຫຼື ສູງກ່ວາ, ສາຂາບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະສົບການ ການເຮັດວຽກປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານຢ່າງໜ້ອຍ5ປີທັກສະ1. ທັກສະໃນການເຮັດວຽກມີຫລັກການບໍລິຫານຈັດການໄດ້ເປັນຢ່າງດີມີທັກສະໃນດ້ານຍຸດທະສາດ2. ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນຳ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສີນໃຈຢ່າງເປັນລະບົບໃຊ້ຈິດຕະວິທະຍາໃນການບໍລິຫານຄົນພັດທະນາທັກສະການບໍລິຫານ ແລະ ທັກສະຜູ້ນຳ3. ທັກສະໃນດ້ານພາສາ ສາມາດເວົ້າ , ຟັງ , ອ່ານ , ຂຽນພາສາ : ອັງກິດ4. ທັກສະໃນດ້ານຄອມພິວເຕີ້ : ດີຫຼາຍລັກສະນະສ່ວນໂຕມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບຄວາມຊື່ສັດການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ບຸກຄະລິກຂະພາບມີມະນຸດສຳພັນດີທ່ານສາມາດສົ່ງ ຊີວີ ມາທາງເມວ 108job.r9@gmail.com
Contact
Contact Name : N/A
Email : 108job.r9@gmail.com
Telephone : 02028811009
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.