108jobs

FIND YOUR NEXT JOB

Lao Disabled Women’s Development Centre

Lao Disabled Women’s Development Centre

N/A

  • All job in this company
  • ພະນັກງານ ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຫານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະຖາວອນ-------****-------ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ (ສພຍລ)LAO DISABLED WOMEN’S DEVELOPMENT CENTER ( LDWDC )ປະກາດຮັບສະໝັກສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອນຣ່ວມງານ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຫານ 1 ຕຳແໜ່ງ ເປັນເພດຍິງປະຈຳຢູ່ ຫ້ອງການສູນພັດທະນາແມ່ຍິງພິການລາວ ບ້ານດົງໂພສີ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.500.000ກີບມີສະຫວັດດີການດີ ມີທີ່ພັກໃຫ້ຢູ່ ສາມາດພັກເຊົາປະຈຳຢູຫໍພັກໄດ້. ແຕ່ງກິນ 3 ຄາບ ເຊົ້າ,ສວຍ.ແລງ ໃຫ້ກັບພະນັກງານແລະນັກຮຽນ ຈຳນວນ 60 ຄົນ ເຮັດວຽກ ວັນຈັັນ - ວັນເສົາ ສ່ວນເວລາໃນການແຕ່ງກິນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບສັນຍາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ.ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ ອາຍຸ 25-35ປີຂື້ນໄປມະນຸດສຳພັນດີ ມີຈິດໃຈຮັກແລະຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້ ຮັກມັກໃນການແຕ່ງກິນຖ້າເປັນຄົນພິການ ຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງໄດ້ ໃນການໄປມາຂັບລົດຈັກ/ລົດໃຫຍ່ໄດ້ສາມາດພັກເຊົາຢູ່ຫໍພັກໄດ້ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກ່ຽວ ສົນໃຈສົ່ງປະຫວັດດ່ວນ ທາງອີເມວ ມາໄດ້ທີ່ Sisomphone@laodisabledwomen.com ຫລຶ ໂທວັອດແອັບ 56770690  ເບີໂທຫ້ອງການ  021 820489ສົນໃຈປະກອບເອກະສານ ມີດັ່ງນີ້:ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ໃບສະໝັກ ຫລືໃບຄຳຮ້ອງໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ )ໃບປະກາດຫລືໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ (ຖ້າມີ)ໃບກວດສຸຂະພາບ
Contact
Contact Name : N/A
Email : sisomphone@laodisabledwomen.com
Company Map
URGENT JOBS  

Confirm apply all job

    Your job selected is empty.